• Ešte jedno obzretie za novembrom 89

     • Piešťanskí gymnazisti sa už dlhšie tešili a pripravovali na piatok 29. novembra 2019. V tento sychravý deň na škole spolu s pedagógmi usporiadali panelovú diskusiu na tému reflexie novembrových udalostí roku 1989 s ich interpretačným presahom do súčasnosti. Podujatie po slávnostnom Gaudeamus igitur zahájila prednesom vlastnej úvahy maturantka bilingválneho ročníka Miriam Grajciarová, víťazka literárnej súťaže Sloboda a demokracia... Teraz je to na nás, ktorú pre stredoškolákov vyhlásil Trnavský samosprávny kraj. Po príhovore poverenej riaditeľky školy Mgr. Stanislavy Šimovej privítal a predstavil pozvaných hostí panelovej diskusie hlavný organizátor a garant podujatia doc. Dr. Peter Rusnák. V diskusii, ktorú moderovala Dr. Dagmar Horná, mali študenti možnosť pozrieť sa na revolučné udalosti očami sociologičky prof. Dr. Soni Szomolányi, politika a katolíckeho disidenta Františka Mikloška, Dr. Dionýza Hochela, povereného riadením Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku a lekára a prvého predsedu koordinačného výboru VPN v Piešťanoch MUDr. Mariána Kališa. Hostia panelovej diskusie, ktorú pod záštitou trnavského župana a s podporou samosprávneho kraja zastúpeného vicežupanom Mgr. Marekom Neštickým, ako aj s podporou primátora mesta Piešťany Dr. Petra Jančoviča, Academiou Istropolitana Nova, Olympijským výborom pre ľudské práva, Trnavskou univerzitou, Helsinským výborom pre ľudské práva a projektom Ambasádorských škôl Európskeho parlamentu, vyjadrovali svoje názory na súčasné problémy i výzvy demokracie na Slovensku, na možnosti jej ohrozenia, na prínos novembrových udalostí pre súčasnú spoločnosť. Diskutujúci panelisti objasňovali peripetie moderných stredoeurópskych dejín, vysvetľovali špecifiká fungovania totalitných režimov a upozorňovali na krehké benefity súčasnej participatívnej demokracie a občianskej spoločnosti. Do záverečnej rozpravy sa neváhali zapojiť aj zvedaví gymnazisti otázkami na aktuálne témy z domova, Európy i pýtaním sa na svetové dianie. Jadrom študentskej diskusie bolo hľadanie dôvodov podivnej obľúbenosti extrémistických strán medzi mladými ľuďmi, predĺženie volebného moratória i politická situácia v Maďarsku, Poľsku a na Ukrajine. Dôkazom rastúceho záujmu gymnazistov o veci verejné bolo aj spontánne predstavenie projektu piešťanskej mládežníckej parlamentnej iniciatívy. Pred neformálnou časťou panelovej diskusie sa s gymnazistami rozlúčil za všetkých hostí Marián Kališ slovami: „Boj za slobodnú spoločnosť a demokraciu neskončil, pretože každý deň musíme o ňu aktívne usilovať.“

      Katarína Baďurová, oktáva

      Všetky fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

      Rozhlasový report (3.12.2019) k panelovej diskusii na gymnáziu

      Videozáznam z diskusie

     • iBobor

     • Od 11. do 15. novembra 2019 prebehla medzinárodná informatická súťaž iBobor. Na Slovensku sa do súťaže tento školský rok zapojilo 89 768 žiakov z 1 116 škôl. Našu školu reprezentovalo 51 študentov, z ktorých 36 bolo úspešných (t. j. získali aspoň 50 bodov z maximálneho počtu 80 bodov), čo predstavuje 71 % úspešnosť našich žiakov. Maximálny počet bodov získal Krištof Varga zo sexty a Jakub Polonský z II. B v kategórii „Juniori“, v ktorej súťažili žiaci 1. a 2. ročníka SŠ a žiaci kvinty a sexty osemročných gymnázií. Nad 70 bodov v tejto kategórii získal i Adam Hlinka a Jakub Pisarčík. V kategórii „Benjamín“ (žiaci 6. a 7. roč. ZŠ/prímy a sekundy) bola z našich študentiek najlepšia Elisa Biscontiny, ktorá získala 73,34 bodu. Rovnaký počet bodov získali v kategórii „Kadet“ (žiaci 8. a 9. roč. ZŠ/tercie a kvarty ) Filip Nedelka a Denis Šebo. Rovných 70 bodov v tejto kategórii získala Romana Nedorostová.

      Všetkým súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy v tejto medzinárodnej súťaži. Poďakovanie zároveň patrí i tým, ktorí pomohli súťaž na škole zorganizovať – Mgr. Marianne Krajčovej, Mgr. Vladimírovi Matejákovi a Romanovi Ondrejkovi.

      Mgr. Marta Löfflerová

    • Triedne zasadnutia Rady rodičov
     • Triedne zasadnutia Rady rodičov

     • Vážení rodičia, milí študenti,

      v pondelok 2. decembra 2019 o 17.00 hod. sa uskutočnia triedne zasadnutia Rady rodičov v jednotlivých triedach.

      Srdečne Vás pozývame na stretnutie s triednymi učiteľmi.

      Mgr. Stanislava Šimová, poverená riaditeľka školy

     • Zopár viet o slobode a demokracii, pretože teraz je to na nás

     • Piešťanskí gymnazisti opäť dôstojne reprezentovali školu pri udeľovaní štipendií Trnavského samosprávneho kraja. 26. novembra 2019 si na slávnostnej akadémii v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave prevzali naši úspešní a talentovaní študenti veľkorysé štipendiá, diplomy a vecné ceny z rúk trnavského župana a vicežupanov. Oktávan Matúš Kubla a septimánka Emma Vičanová za mimoriadne študijné výsledky a úspechy v súťažiach, študentky seminára občianskej náuky Miroslava Grajciarová z bilingválnej 5.B za 1. miesto a Michaela Zabadalová zo 4.C za 3. miesto v literárnej časti súťaže vypísanej Trnavským samosprávnym krajom pod názvom Sloboda a demokracia. Teraz je to na nás... Spomedzi 50 kandidátov súťaže sa presadili práve naši študenti a obhájili víťazné umiestnenia. Dodajme len, že pro bonum societas, teda pre dobro nás všetkých. A k tomu im srdečne blahoželáme.

      Peter Rusnák

     • Prednáška ,,Najčastejší výskyt onkologických ochorení u mladých ľudí’’

     • Dňa 22.11. 2019 sa žiaci III.B a septimy zúčastnili prednášky ,,Najčastejší výskyt onkologických ochorení u mladých ľudí’’ na našej škole v kmeňovej triede III.B. Prednášku si pripravili členovia z Ligy proti rakovine MUDr. Doc. Vladimír Bella, PhD. a PhDr. Erika Zámečníková, ktorí nás oboznámili s prevenciou a najčastejšími príznakmi rôznych druhov onkologických ochorení. Dozvedeli sme sa veľa nových a potrebných vecí o diskutovanej problematike. Naučili nás, ako vykonať takzvané samovyšetrenie a upozornili na jeho dôležitosť. Dievčatá mali možnosť vyplniť anonymný dotazník týkajúci sa rakoviny prsníka. Práve toto je téma, o ktorej by sa malo hovoriť oveľa častejšie. Sme vďační za mnoho užitočných informácií a tešíme sa na ďalšie obohacujúce prednášky.


      Marko Záhradník a Emma Halmešová

     • Matematicko-fyzikálna súťaž Náboj JUNIOR 2019

     • Dňa 22. 11. 2019 sa na našej škole konala matematicko-fyzikálna súťaž Náboj JUNIOR.  Medzi sebou súťažili 4 členné tímy z našej školy i základných škôl z Piešťan a okolia.

      Tímy mali v počas 120 minút vyriešiť čo najviac zaujímavých matematických a fyzikálnych úloh. Po skutočne vyrovnanom súboji sa napokon na prvých troch miestach s rovnakým počtom vyriešených príkladov umiestnili:

      1. miesto: ZŠ Brezová
      2. miesto: Gymnázium PdC (Sova, Kubranský, Rybanský, Žlnayová -T)
      3. miesto: Gymnázium PdC (Ábelová, Banasová, Šebo, Monček – K)

      Študentom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

      Organizátorom, ktorými boli starší študenti našej školy, ďakujeme za výbornú prípravu a za hladký priebeh súťaže.

      Veríme, že všetci zúčastnení prežili zaujímavé matematicko-fyzikálne dopoludnie.

      Všetky fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

     • Spýtaj sa vašich na november 89, pretože teraz je to na nás

     • Piešťanskí gymnazisti Jakub Chamraz, Emma Vičanová, Daniel Valko, Nina Masaryková, Roman Turzák, ako aj pozvaní hostia poslanec zastupiteľstva Martin Valo a politológ Pavol Krištof, sa 20. novembra 2019 zúčastnili na panelovej diskusii k novembrovým udalostiam roku 1989 a k ponovembrovému vývoju spoločnosti organizovanej Elektrárňou Piešťany v spolupráci s agentúrami Film Generácia, RTVS a Známa firma. Publikom panelovej diskusie boli žiaci 2. stupňa ZŠ M. R. Štefánika v Piešťanoch. Pred panelovou diskusiou si žiaci pozreli motivačný film Spýtaj sa vašich 89 v réžii talentovanej Barbory Berezňákovej. Diskutujúci gymnazisti spolu s Martinom Valom a Dr. Pavlom Krištofom poskytli žiakom základnej školy pohľad na vlastný príbeh novembra, pričom im ponúkli aj vhľad do originálneho projektu participatívnej demokracie a občianskej iniciatívy mladých ľudí v našom meste. Spolupráca Gymnázia Pierra de Coubertina s Elektrárňou Piešťany sa uskutočnila v rámci projektu Interaktívne vzdelávacie programy Elektrárne Piešťany. K novembrovej atmosfére na gymnáziu patrí aj dobrá správa o tom, že študentky školy Miroslava Grajciarová (1. miesto) a Michaela Zabadalová (3. miesto) pod konzultačným vedením učiteľa Petra Rusnáka obhájili skvelé pozície v literárnej časti súťaže vypísanej Trnavským samosprávnym krajom pod názvom Sloboda a demokracia. Teraz je to na nás... Talentované gymnazistky si prevezmú hodnotenia a ceny z rúk župana na slávnostnej akadémii pri príležitosti Dňa študentstva budúci týždeň v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave.                                                       

      Peter Rusnák

     • KAM NA STREDNÚ 2019

     • Dňa 21.11. 2019 zastupovali študenti gymnázia Nina Mária Masaryková a Andrej Beňačka spolu so zamestnancami školy naše gymnázium na prezentácii stredných škôl Kam na strednú v Trnave. Náš stánok sa tešil priazni budúcich záujemcov o štúdium. Nina a Andrej pútavým rozprávaním a obrazovou prezentáciou upriamili pozornosť nielen na priestory školy, ale aj na školské a mimoškolské aktivity, o ktoré nie je u nás núdza. S radosťou odpovedali na všetky otázky budúcim študentom. Návštevníci si tak mohli priblížiť život na našej škole.

    • Mladý prekladateľ 2019
     • Mladý prekladateľ 2019

     • Dňa 8.11. 2019 sa študentky nášho gymnázia zúčastnili vyhodnotenia 7. ročníka súťaže Mladý prekladateľ, organizovanej katedrou translatológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V tomto roku sa do nej zapojilo 43 škôl z Nitrianskeho, Trenčianskeho a Trnavského kraja. Porotcovia hodnotili spolu 400 prekladov z 5 svetových jazykov.

      V kategórii prekladu textu z francúzskeho jazyka do slovenského jazyka získali 2. a 3. miesto Zuzana Fedorková (V.B) a Lucia Orlovská (septima). V najpopulárnejšej kategórii prekladu anglického textu, do ktorej bolo poslaných 170 súťažných prác, získali Terézia Lišková (III.A) a Lujza Cepková (IV.B) ocenenie poroty. Lujza obsadila aj 3. miesto za strojový preklad z anglického jazyka. Okrem ocenených sa do súťaže zapojilo viacero študentov našej školy. Za svoje vynaložené úsilie získali od univerzity certifikát o účasti. Študentom a profesorom, ktorí ich viedli, ďakujeme a prajeme im veľa úspechov do ďalšieho ročníka tejto perspektívnej súťaže.

     • Projekt This is 21 aj na piešťanskom gymnáziu

     • V piatok 8. novembra 2019 navštívili na pozvanie učiteľa doc. Petra Rusnáka a s podporou vedenia školy v rámci jednodňového celoslovenského podujatia programu Generácia 3.0 projektu This is 21 Nadácie Pontis piešťanské gymnázium dvaja významní absolventi - Táňa Sedláková a Heliodor Macko. Úvodnú časť projektu zahájila pútavou a apelatívnou prednáškou doktorandka psychológie, spoluorganizátorka iniciatívy Za slušné Slovensko a zakladateľka občianskeho združenia Zrejmé Táňa Sedláková. Početné publikum gymnazistov oboznámila s príbehom svojej profesionálnej kariéry a priblížila študentom aj politické okolnosti tragických udalostí minulého roka, ktoré neskôr podnietili vznik iniciatív občianskej angažovanosti na Slovensku. Prednášajúca poskytla gymnazistom úvahu o tom, že my všetci máme zodpovednosť za lepšiu občiansku spoločnosť. S kritickým nadhľadom ponúkla aj netradičný pohľad na spomínané udalosti. Po prednáške nasledovala diskusia. V druhej časti prednáškového dopoludnia sa gymnazistom prihovoril alumni študent Heliodor Macko. Ten gymnazistom predstavil svet vývojových technológií, pričom im ponúkol, na základe vlastných úspešných skúseností startupových IT-projektov, odborné informácie z oblasti efektívneho podnikania na Slovensku. Taktiež podnietil gymnazistov k úvahe o tom, že by sa nemali báť robiť chyby, pokiaľ chcú odborne rásť. Prednáškové dopoludnie o zručnostiach pre 21. storočie sa stretlo s nevšedným záujmom tak maturantov, ako aj študentov nižších ročníkov. Dúfame, že takéto skvelé aktivity podporujúce kritické myslenie mladých ľudí budú pokračovať na gymnáziu aj v budúcnosti.

      Monica van Wingerden - Sabína Zureková, 2.A  

      Všetky fotografie z prednášok sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školská jedáleň –   28
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie