• Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 13. 2. sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Naša študentka Emma Madunická (II.C) v kategórii B zvíťazila a postupuje do celoslovenského kola. K dosiahnutému úspechu jej srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Majstrovstvá Slovenskej republiky stredných škôl v aerobiku

     • Dňa 10.2. 2020 sa v Trenčíne konali Majstrovstvá Slovenskej republiky stredných škôl v aerobiku. Našu školu pod vedením Mgr. Petry Šimovej reprezentovalo 5 študentov : Reginová Rebeka, Aponyi Adam, Blažejová Natália, Gerátová Karin a Brišková Viktória. Vo veľmi veľkej konkurencii zo škôl z celého Slovenska sa naša študentka z II.C. Reginová Rebeka umiestnila na výbornom 5. mieste. Všetkým študentom ďakujeme za vzornú a úspešnú reprezentáciu našej školy.

     • Školy menia žiakov, žiaci menia školy...

     • Dňa 7. februára 2020 sa zástupcovia tried stretli na prvom workshope, aby spolu s koordinátorkou projektu pani profesorkou Stanislavou Šimovou a zvolenými žiakmi Matejom Brezovským (I.B) a Emmou Vičanovou (septima) získali informácie o projekte Participatívny rozpočet na stredných školách, do ktorého sa zapojilo i naše Gymnázium Pierra de Coubertina.

                  Krátka prezentácia oboznámila žiakov o výhodách i postupe celého projektu, ktorého cieľom je finančne prispieť na zlepšenie klímy a výučby na škole. Každý žiak má možnosť navrhnúť projekt, ktorý by prispel k zlepšeniu školskej atmosféry. Žiaci svoje nápady vložia na papier, vypočítajú sumu, ktorá však nesmie presiahnuť 500,-€ a odôvodnia, prečo by mal byť zvolený práve ich návrh. Vedenie školy schváli zrealizovateľné projekty, z ktorých bude vybraných 10 najlepších. V rámci kampane môžu žiaci osloviť svojich budúcich voličov rozvešaním plagátov o svojom projekte, zdieľaním projektov na sociálnych sieťach či prednáškami v jednotlivých triedach. Po kampani sa spustí online hlasovanie. Porotou sú všetci žiaci i zamestnanci školy. 4.mája 2020 budú vyhlásené výsledky a 1000,-€, získaných od TTSK, sa rozdelí medzi výherné projekty. Ich realizácia bude prebiehať počas mája a júna v mimovyučovacom čase.

      Pre lepšiu predstavivosť, ako Parti rozpočet prebieha, si žiaci zahrali spoločenskú hru s názvom Nie je mesto ako mesto. V skupinkách hľadali riešenia na najzávažnejšie problémy  v daných mestských štvrtiach, vybrali 2 návrhy projektov, ktoré by zlepšili situáciu a následne svoje rozhodnutie obhajovali presvedčivými argumentmi pred ostatnými. Na záver každý hlasoval za projekty, ktoré by si zaslúžili finančnú podporu od mesta.

      V závere stretnutia si žiaci pozreli video o školách z Trenčianskeho kraja, ktoré sa už minulý rok zapojili do Participatívneho rozpočtu. Okrem inšpiratívnych nápadov, ako napríklad relaxačná zóna, lavička lásky či dokonca protišmykový vstup do budovy školy, odzneli aj názory účastníkov, ktorým sa projekt veľmi páčil. Žiaci ocenili možnosť vysloviť a zrealizovať svoj návrh na zlepšenie školského prostredia, tiež konštatovali, že potrebná spolupráca ich viac skamarátila a sú hrdí na to, že svoj čas efektívne využili a vytvorili niečo, čo zlepší podmienky pre mnohých ďalších žiakov. Profesori si všimli rapídne zlepšenie atmosféry v triedach i na škole a ocenili, že im to pomohlo identifikovať slabé miesta školy.

                  Uvedomujeme si, že to nie je ľahká aktivita, zároveň však veríme, že naši žiaci vyhotovia a predstavia skvelé projekty, a tým zdokonalia našu školu.                                                                                                          


      Nikoleta Kutálková, I.B

      Pravidlá participatívneho rozpočtu na našej škole

      Všetky fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

     • Krajské kolo olympiády na piešťanskom gymnáziu pod záštitou primátora

     • Vo štvrtok 6. februára sa na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch stretli študenti – víťazi školských kôl dvanástich stredných odborných škôl a gymnázií Trnavského kraja v krajskom zápolení Olympiády ľudských práv. 22. ročník stredoškolskej súťaže slávnostným príhovorom otvoril riaditeľ gymnázia Radim Urban spolu s primátorom mesta Petrom Jančovičom, ktorý opätovne prevzal záštitu nad krajským kolom olympiády. Po dopoludňajšom testovaní odborných znalostí z oblasti domáceho i európskeho práva postúpilo do popoludňajšieho 2. kola ústnej časti súťaže viacero úspešných riešiteľov testu, z ktorých následne odborná porota vybrala 8 najlepších kandidátov do celoštátneho kola. To sa bude konať ako viacdňová súťaž v jarnom termíne v účelovom zariadení Ministerstva spravodlivosti SR v Trenčianskych Tepliciach. Diplomy a vecné ceny, ktorými olympijskú súťaž podporil primátor mesta Piešťany, Okresný úrad v Trnave, Trnavský samosprávny kraj, Trnavská univerzita v Trnave a Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch, víťazom slávnostne odovzdali členovia hodnotiacej komisie spolu s učiteľom gymnázia a krajským koordinátorom olympiády Petrom Rusnákom. Ako pozvaný lektor prispel ku skvalitneniu krajského kola súťaže pútavou odbornou prednáškou o demokracii a antipolitike politológ Pavol Krištof z Trnavskej univerzity. Zaujímavá prezentácia vyvolala živú diskusiu medzi hosťami, študentami i pedagógmi o nadchádzajúcich parlamentných voľbách a zodpovednom správaní sa politikov. Piešťanské gymnázium bude v celoslovenskej súťaži reprezentovať študent maturitného ročníka Andrej Beňačka, ktorý do celorepublikovej olympiády postupuje z 2. miesta krajského kola. Všetkým úspešným riešiteľom olympiády srdečne blahoželáme a na celoštátnej úrovni želáme veľa úspechov a tvorivej inšpirácie.


      Katarína Baďurová, oktáva

      Výsledková listina KK Olympiády ľudských práv 2020

      Všetky fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

     • Gymnázium Pierra de Coubertina účastníkom nadnárodného projektu Coubertinova akadémia - sociálna inklúzia prostredníctvom športových hodnôt

     • V dňoch 11. – 13. januára 2020 sa konalo v Bratislave prvé projektové stretnutie nadnárodného projektu s názvom Coubertinova akadémia - sociálna inklúzia prostredníctvom športových hodnôt iniciované pani Elenou Malíkovou, koordinátorkou programu. Slovenská republika sa stala koordinátorom tejto významnej 2-ročnej medzinárodnej aktivity, ktorá je podporovaná Európskou komisiou vďaka programu Erasmus+.  

      Cieľom projektu je rozpracovať závery Rady ministrov športu Európskej únie o podpore hodnôt Európskej únie prostredníctvom športu, ktoré boli schválené v Bruseli v roku 2018. Patrí k nim okrem iného aj konfrontácia nápadov a výmena príkladov z praxe v jednotlivých členských štátoch Európskej únie. Hlavným výstupom projektu bude interaktívna komunikačná platforma smerujúca k sociálnej inklúzii prostredníctvom športových hodnôt.

      Najbližším partnerom nášho Gymnázia Pierra de Coubertina v tomto projekte je rovnomenné gymnázium z estónskeho mesta Tartu. Začiatkom januára sa zahraniční účastníci stretli v Bratislave spolu s novým riaditeľom piešťanského gymnázia, Mgr. Radimom Urbanom, koordinátorkou aktivít medzinárodnej siete škôl Pierra de Coubertina na škole, Evou Corticelli, MSC.  a s manželkou bývalého dlhoročného riaditeľa gymnázia, Ivana Luknára, ktorého pamiatke je venovaný uvedený projekt ako prejav vďaky za jeho celoživotné pôsobenie v duchu ideálov Pierra de Coubertina. Prevzali tak pomyselnú štafetu v prezentácii a zviditeľňovaní športových, vzdelávacích a medzinárodných aktivít školy v zahraničí. Počas podujatia bola prezentovaná aj komplexná informácia o aktivitách školy, zdieľali sa príklady dobrej praxe z národných úrovní a v následnej diskusii sa hľadali spoločné riešenia, ako naplniť ambiciózne ciele medzinárodného projektu.

     • Krajské kolo aerobicu študentov stredných škôl

     • Dňa 28.1.2020 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo aerobicu študentov stredných škôl. Našu školu pod vedením Mgr. Petry Šimovej reprezentovali : Brdárová, Cepková, Černá, Kolmáčková, Kubalová, Mesáková, Noskovičová, Strečanská, Šišovská, Švorcová, Brišková, Blažejová, Gerátová, Aponyi a Reginová. Z 55 súťažiacich postúpilo 10 najlepších na Majstrovstvá Slovenskej republiky do Trenčína, medzi postupujúcimi boli aj študenti našej školy : Viktória Brišková z 3.D, Natália Blažejová zo 4.D., Karin Gerátová a Adam Aponyi z 3.C. a Rebeka Reginová z 2.C.. Študentom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšej reprezentácií školy.

     • Maturanti ako legislatívci európskeho práva

     • Gymnazisti – Andrej Beňačka a Katarína Černoková (obaja zo 4.C), víťazi krajského kola súťaže Rozhoduj o Európe, sa v dňoch 22. - 26. januára 2020 zúčastnili v Bratislave na celoštátnom kole medzinárodného simulovaného zasadnutia inštitúcií Európskej únie. Počas piatich dní mali naši maturanti možnosť aktívne sa spolupodieľať na tvorbe práva v legislatívnom procese inštitúcií EÚ v pozíciách europoslancov a europoslankýň politických frakcií štrasburského parlamentu, či ako ministri a ministerky v Rade Európskej únie. Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch participovalo na projekte aktívnou účasťou víťazných študentov realizovanom pod záštitou agentúr EUTIS a SFPA. Projekt o EÚ slovenským a českým stredoškolákom priblížil pútavým spôsobom medzinárodnú politiku a právo, prehĺbil ich komunikačné schopnosti a zručnosti vedenia negociačných procesov i diplomatických vyjednávaní, pričom v neposlednom rade im umožnil nadviazať cenné kontakty. Okrem samotných rokovaní malo 65 študentov z Čiech a Slovenska možnosť spolupracovať v rámci projektu „Štruktúrovaného dialógu s mládežou“ aj s europoslancami obidvoch krajín a s významnými politikmi česko-slovenských regiónov. Súčasťou tejto prestížnej akcie bol aj vedomostný kvíz o Európskej únii, v ktorom zvíťazil maturant Andrej Beňačka. K víťazstvu i vzornej reprezentácii školy našim študentom srdečne blahoželáme!

      Peter Rusnák

     • Gymnazisti otvorili plesovú sezónu v Piešťanoch

     • V piatok, 17. januára 2020 sa v priestoroch reštaurácie Semafor uskutočnil 2. reprezentačný ples Gymnázia Pierra de Coubertina.

      Organizátori Andrej Beňačka (IV. C.) a Nina Mária Masaryková (III. D.) s pomocou Žiackej školskej rady pripravili pre hostí už podruhýkrát večer nabitý kultúrou. O predtancovanie sa postarali Jozef Sibilla a Ella Gajdošová (sekunda). Okrem tanečnej zábavy, ktorá trvala až do rána, mohli študenti povyhrávať zaujímavé ceny v tombole a zvoliť si kráľa a kráľovnú plesu. Tými sa stali Tereza Kublová (oktáva) a Dávid Gono (IV. C.).Ples sa nevyhol skvelým ohlasom a dobrej zábave. Organizátori sa postarali o kúzelnú atmosféru a gymnazisti sa už nemôžu dočkať plesovej sezóny 2021.

      Emma Vičanová

      Všetky fotografie sa nachádajú v školskej fotogalérii.

    • Výsledky okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku
     • Výsledky okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 16.1.2020 sa uskutočnilo na Gymnáziu Pierra de Coubertina okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku pre základné a stredné školy.  

      Základné školy

      Kategória 1A:

      1. miesto: ZŠ Brezová, Piešťany

      Kategória 1B:

      1. miesto: ZŠ Moravany n/V

      2. miesto: Zoja Mlynáriková, Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

      3. miesto: Cirkevná spojená škola, Piešťany

      Stredné školy

      Kategória 2A: (z písomnej časti)

      3. miesto: Elisabeth Salvinyová, Gymnázium Pierra de Coubertina

      4. miesto: Mia Mlynáriková, Gymnázium Pierra de Coubertina

      Kategória 2B:

      1. miesto:  Tereza Kubincová, Gymnázium Pierra de Cuobertina

      2. miesto:  Dávid Mladenov, Gymnázium Pierra de Coubertina

      Kategória 2D:

      1.  miesto:  Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Piešťany

      3. miesto: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Piešťany (z písomnej časti)

      Žiaci z 1. a 2. miesta postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 11.2.2020 na Športovom gymnáziu v Trnave. Do krajského kola  postupuje aj za kategóriu 1C Laura Sophie Mináriková z Gymnázia Pierra de Coubertina.

      Všetkým žiakom gratulujeme a v krajskom kole prajeme úspešnú reprezentáciu škôl.

      PK NEJ

     • Vianočná akadémia so zahraničnými divákmi

     • Posledný deň pred odchodom na vianočné prázdniny sme si už tradične spríjemnili nielen najlepšími tanečnými či speváckymi vystúpeniami zo stužkových slávností našich maturitných tried, ale aj umeleckými vstupmi nadaných hudobníkov, spevákov a tanečníkov z radov ostatných študentov školy. Pásmo kolied a vinšov nacvičili s p. prof. Vagáňovou žiaci prímy. Tentoraz mala akadémia aj medzinárodných účastníkov, 14 študentov, 6 pedagógov a riaditeľa družobnej školy Herta Reich Gymnasium und Realgymnasium v rakúskom meste Műrzzuschlag. Pán riaditeľ si pripravil pre divákov prezentáciu o svojej škole, ktorú nahovoril v slovenskom jazyku rodič jedného ich žiaka. Bohužiaľ pre technické problémy v hale nebolo tento komentár počuť a tak sa svojej prekladateľskej funkcie ochotne ujala p. prof. Holíková a pomohla riaditeľovi Mag.Heimovi Hirschmannovi nielen predstaviť školu, ale aj vysvetliť, prečo je dôležité udržiavať priateľstvá medzi žiakmi a učiteľmi.

      Pre Rakúšanov však program akadémiou ani nezačínal, ani nekončil, pretože vo štvrtok si zahrali volejbal v hale a tá naozaj praskala vo švíkoch. Štyridsiatka študentov a skalní z radov učiteľov – p. prof. Urban, Číž, Synaková, Löfflerová, Dzurová, Matúšová,  vyplnili športom popoludnie a spolu s ďalšími kolegami a žiakmi z tútorskej 3.C  po spoločnej večeri alternovali slovenskými piesňami tým rakúskym. V piatok po akadémii program pokračoval prehliadkou Piešťan, exkurziou v kúpeľoch a turnajom v kolkoch. To, že Piešťany sú pekné mesto a študenti Gymnázia Pierra de Coubertina sú priateľskí a srdeční, zaznelo pri sobotňajšom odchode Rakúšanov veľakrát. Je to dobrým znakom garancie pokračovania nášho 30-ročného priateľstva.

      Ďakujem vedeniu školy, p. prof. Studénkovej, Vavrovej, Kertészovi pri tlmočení a sprevádzaní mestom, p. Synakovej za organizačné zabezpečenie a všetkým kolegom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizácii tejto akcie, študentom 3.C, osobitne A. Aponyimu, K. Gerátovej, M. Jakubičkovej,  M. Jurčovi, S. Slabej, J. Valovi a Samuelovi Šulganovi z 3. A, ktorí ochotne ubytovali rakúskych žiakov, M. Mončekovi za fotodokumentáciu. Vďaka patrí aj p. E. Svetlíkovej z Evi´s bufetu a reštaurácii Kompas za ochotu a ústretovosť.

      Mgr. Katarína Dzurová

      Fotografie z akadémie

      Fotografie a video z družobnej akcie

    • Oznam pre študentov, rodičov a stravníkov
     • Oznam pre študentov, rodičov a stravníkov

     • Upozorňujeme všetkých žiakov, že dňa 19.12.2019 a 20.12.2019 bude prebiehať skrátené vyučovanie.

      Z tohto dôvodu sa strava v uvedené dni už vydávať nebude a výdaj stravy je zabezpečený iba do 18.12.2019.

      Vyučovanie bude v roku 2020 pokračovať od stredy 08. januára.

     • Priateľstvo, ktoré trvá už 30 rokov...

     • Priateľstvo nášho gymnázia so školou Herta Reich Gymnasium und Realgymnasium v rakúskom meste Műrzzuschlag trvá už 30 rokov. V roku 1988 sa prostredníctvom istej Piešťanky (sestričky v kúpeľoch), ktorá mala za manžela rakúskeho občana, nadviazal prvý kontakt s pedagógmi školy neďaleko známeho lyžiarskeho strediska v Semmeringu. Zmena režimu v Československu v roku 1989 otvorila dokorán možnosti naplno rozvinúť spoluprácu medzi školami.

      Študenti neraz absolvovali krátke výmenné pobyty, pričom mohli vďaka ubytovaniu v rodinách naplno využívať svoje jazykové zručnosti. Dôkazom, že toto partnerstvo je naozaj pevné, je fakt, že kontinuita návštev nebola ani jeden rok prerušená. Ak sa nevytvorila skupinka študentov, navštívili sa učitelia. Neodmysliteľnou súčasťou bolo meranie síl v športových zápoleniach vo volejbale či futbale. Nezabudnuteľným „európskym“ zážitkom bol pre našich 50 žiakov a 25 učiteľov vstup Slovenska do Európskej únie. Nielenže nás prišli Rakúšania symbolicky privítať na hranice pri Kitsee a z Műrzzuschlagu prešli na bicykloch 9-hodinovú cca 150-kilometrovú trasu, ale pripravili aj hodnotnú kultúrno-historickú exkurziu. Pred niekoľkými rokmi prejavili záujem o Slovensko, keď absolvovali svoj „Sportwoche“ v Piešťanoch, čo je podobná aktivita ako náš KOŽaZ.

      Ani my sme nezostali pozadu... Trieda 3.C bola v novembri minulého roka prezentovať školu, mesto a aj krajinu na „Dni gymnázia“ v Műrzzuschlagu.  Študenti oblečení v tradičných slovenských krojoch, spievajúci pieseň Na Kráľovej holi a tancujúci typické slovenské ľudové tance boli odmenení búrlivým potleskom celej školy. Rakúšanom ponúkli recipročnú návštevu Piešťan. Tá je už pripravená na posledné pracovné dni tohto kalendárneho roka pred prázdninami v termíne 19.-21.12.2019. Pätnásť rakúskych študentov a sedem pedagógov spolu s riaditeľom školy Mag. Heimom Hirschmannom si prezrie priestory u nás, zahrá si turnaj vo volejbale a v kolkoch proti našim žiakom i učiteľom, navštívi najkrajšie miesta v Piešťanoch a okolí, predstaví svoju školu na Vianočnej akadémii v piatok.

    • Predaj vstupeniek na II. reprezentačný ples gymnázia
     • Predaj vstupeniek na II. reprezentačný ples gymnázia

     • Milí študenti prvého až piateho ročníka (vrátane kvinty až oktávy), zajtra (19.12.2019) sa po 4. vyučovacej hodine t.j. 11.40, budú predávať vstupenky na II. ročník študentského plesu. Miesto predaja: veľká športová hala gymnázia. Cena je 30€ a z dôvodu plynulosti predaja vás prosíme, aby ste si priniesli presnú sumu. 

      Ďakujeme za pochopenie.

      Žiacka školská rada

    • Beseda s našimi olympionikmi a členmi SOV
     • Beseda s našimi olympionikmi a členmi SOV

     • Dňa 9.12. prijala pozvanie na naše gymnázium štvorica slovenských olympionikov pri príležitosti besedy na tému olympizmus. Privítali sme športovú gymnastku Barboru Mokošovú, ktorá už potvrdila svoju účasť na olympiáde v Tokiu 2020, Alexandru Longovú, prvú slovenskú olympioničku v lukostreľbe, atléta Jozefa Repčíka, špecialistu v behu na 800m, kde vybojoval striebro na 1. Európskych hrách v Baku. Potešili sme sa aj absolventke nášho gymnázia, Piešťanke Marcele Erbanovej, bývalej olympioničke v rýchlostnej kanoistike. Dopoludnie nám spríjemnili rozprávaním o svojich skúsenostiach a zážitkoch vo vrcholovom športe a taktiež poukázali na to, aká dôležitá je vytrvalosť, odhodlanosť a najmä viera v seba samého. Ďalšími hosťami boli také významné osobnosti ako Vladimír Miller (poradca prezidenta SOŠV), Ľubomír Souček (riaditeľ mediálneho oddelenia SOŠV) a Ján Godál (čestný predseda OV pre Trnavský kraj). Primátor Peter Jančovič podporil akciu svojou účasťou a zapojil sa aj do diskusie.

      Na oplátku odprezentovali gymnazisti projekty, v ktorých s podporou SOŠV pracujú, napríklad Európsky mládežnícky olympijský festival v Baku alebo Medzinárodné mládežnícke fórum škôl Pierra de Coubertina vo Francúzsku a vyzvali záujemcov o olympijské hnutie, aby sa zapojili do súťaží SOŠV. Upozornili na prebiehajúcu vedomostnú súťaž ,,Adventný kalendár” na stránke SOŠV https://www.olympic.sk/advent, kde každý môže súťažiť a overiť si svoje vedomosti o OH v Tokiu. Na záver stretnutia sme potleskom podporili Barboru Mokošovú, ktorej p. Miller odovzdal ocenenie za jej prácu ambasádorky už spomínaného Európskeho mládežníckeho olympijského festivalu v Baku. Gymnazisti sa so športovcami rozlúčili odovzdaním pozdravov a blahoželaní. Nakreslili ich pod vedením p. Horváthovej na hodinách výtvarnej výchovy mladší žiaci nášho osemročného štúdia a doplnili veršíkmi s prianiami pripravenými na hodinách slovenčiny s p. Zervanovou, p. Jobusovou a p. Dzurovou. Na záver zaznela v podaní starších žiakov oslavná pieseň skomponovaná počas mládežníckeho fóra vo Francúzsku, ktorú so žiakmi nacvičila p. Vagáňová.

      Ema Višňovská IV.B

      Všetky fotografie z besedy sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

      Reportáž z podujatia od Slovenského olympijského tímu

    • Mikuláš na gymnáziu (II.)
     • Mikuláš na gymnáziu (II.)

     • Aj na gymnáziu bol Mikuláš!

      Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš... Tentokrát však stál v krásne vyzdobenej triede, aby si vypočul spolu s čertom a anjelikmi pásmo vianočných kolied v podaní žiakov z prímy a sekundy. Pod vedením p. prof. Vagáňovej a za husľového sprievodu Gabriela Kormana z 3.C a Emmy Madunicej z 2.C navodil krásnu atmosféru nielen deťom, ale aj bývalým kolegom, dlhoročným pedagógom na Gymnáziu Pierra de Coubertina. Detičky Mikulášovi spievali, kreslili a vyrábali vianočné ozdoby. Členky Odborovej organizácie pri Gymnáziu P. de Coubertina spolu s vedením školy hostili kolegov - dôchodcov. Prišlo ich neúrekom, vyše 25, najstaršími účastníkmi boli p. prof. Vojtech Filo, p. prof. Ladislav Gabovič a tiež jeden z bývalých riaditeľov školy, p. prof. Milan Lihan, ktorý meral cestu až z Trnavy. A veru, mali na čo spomínať! Dávno sa v takom hojnom počte nezišli a od čias, keď mnohí z nich začali v škole aktívne pôsobiť, ubehlo už viac ako polstoročie.  O tom, že akcia to bola nad mieru vydarená, niet pochýb, a tak sa už teraz môžeme tešiť, že Mikuláš pre deti aj dôchodcov zavíta na gymnázium aj o rok!

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33 
    Sekretariát 033/79893 12 
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33 
    Štatutárna zástupkyňa školy 30 
    Zástupkyňa školy 30
    Kabinet náuk 25
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31
    Sekretárka – 12 
    Mzdová účtovníčka –   51
    Knižnica a správca IKT – 46 
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie