Navigácia

 

Stravovanie v školskom roku 2018/2019

 

V školskom roku 2018/2019 bude stravu našej škole  dodávať Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany. Podmienkou objednávky obedu je zaplatená strava. Stravu je nutné uhrádzať cez sporožírové účty rodičov, nie poštovými poukážkami.

Spôsob úhrady stravy:

Stravu je potrebné uhradiť vždy do 20-teho dňa v kalendárnom mesiaci (napr. na mesiac september 2018 treba zaslať úhradu do 20. augusta 2018).

Číslo účtu: IBAN SK11 8180 0000 0070 0049 5703

Variabilný symbol: login stravníka 9-miestny číselný kód (každý stravník dostal pri nástupe do 1. ročníka, je platný do ukončenia štúdia na škole. Zákonní zástupcovia budúcich žiakov prvých ročníkov a prímy neuvedú variabilný symbol, ale v poznámke uvedú plné krstné meno a priezvisko dieťaťa. Login im bude pridelený v mesiaci september 2018).

KS: 0308

ŠS: 160318

SUMA: 30€

Poznámka: Meno žiaka a trieda (je nutné uviesť)

Prihláška na stravovanie (odkaz)

Prihlášku dostanú na začiatku šk.r. od triedneho učiteľa a po vyplnení a podpísaní zákonným zástupcom žiaka prinesú na sekretariát.

Odhlasovanie zo stravy

Odhlasovanie zo stravy je potrebné uskutočniť deň vopred do 10:30 hod. Na základe požiadavky Hotelovej akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany. Žiak sa odhlasuje pomocou odhlasovacieho zariadenia umiestneného v priestoroch školy, alebo pomocou internetovej aplikácie. Za neodobratú stravu a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Ak sa žiak so súhlasom zákonného zástupcu chce odhlásiť natrvalo zo stravy (do konca školského roka), prinesie odhlášku zo stravovania podpísanú zákonným zástupcom stravnej referentke na sekretariát školy.

Stravná jednotka

Mladší žiaci príma – kvarta                                            1,29*€/obed

Starší žiaci kvinta – oktáva, I. – IV. ročník                  1,39*€/obed

*Tieto sumy predstavujú hodnotu potravín, ostatné náklady (energie, platy zamestnancov.....) dotuje štát.

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
 • Kontakt
  Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Email školy: gypy@gypy.sk
  Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
  Email na webmastera: admin@gypy.sk
  Telefón: Spojovateľka 033/ 79 893 11 
  Riaditeľka školy 033/79 893 33 
  Fax 033/76 240 07 
  Sekretariát 033/79893 12 
  Správca športovej haly 033/79893 24 
  spravca.hala@gypy.sk
  Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

  Pedagogický úsek 

  Riaditeľka školy 33 
  Štatutárna zástupkyňa školy 25 
  Zástupkyňa školy 30
  Zborovňa 35
  Kabinet biológie a chémie 44 
  Laboratórium biológie 41 
  Kabinet fyziky a dejepisu 45 
  Kabinet matematiky 36
  Kabinet spoločensko-vedný 43
  Kabinet slovenského jazyka 26 
  Kabinet nemeckého jazyka 22 
  Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
  Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
  Kabinet telesnej výchovy 38 
  Kabinet informatiky 23 
  Výchovná poradkyňa, psychologička 32 

  Nepedagogický úsek 

  Ekonómka – 30
  Vedúca sekretariátu – 31
  Tajomníčka – 12 
  Mzdová účtovníčka –   51
  Knižnica a správca IKT – 46 
  Školská jedáleň –   28
  Školník -   20
  Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
  IČO: 160318
  DIČ: 2020530688