Navigácia

Priestory na prenájom

 

Predmet a účel nájmu

Na základe zriaďovacej listiny, vystavenej zriaďovateľom – Trnavským samosprávnym krajom ( ďalej len „zriaďovateľ“) dňa 1.7.2002 ako vlastníkom majetku má prenajímateľ v správe nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa v katastrálnom území Piešťany, zapísanú v Liste vlastníctva č. 9666 ako dom, súpisné číslo 1493 na parcele 6462/2. Nehnuteľnosť je umiestnená na Námestí SNP č. 9, 921 26  Piešťany.

 

         V zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja“ je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe.

 

V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ – Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany má zámer prenechať do nájmu nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí v objekte športovej haly parcela č. 6462/2, miestnosť 57 m2 - bufet- vstupná hala, miestnosť č. 101, a sklady č. 102 - 4m2 a č. 110 – 3,5m2 za účelom prevádzky bufetu pre študentov a verejnosť.

Vnútorné zariadenie predmetu nájmu si zabezpečí nájomca na vlastné náklady. Predmet nájmu je vykurovaný, s dodávkou pitnej vody, odkanalizovaný, s elektrickou prípojkou, je vybavený príslušným elektrickým rozvodom.

 

Doba nájmu

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.07.2018 do 30.6.2021.

Podmienky prenájmu:

Cenová ponuka musí okrem finančných špecifikácií obsahovať aj presnú ponuku na potravinový a nápojový sortiment predávaného tovaru.

 

Cenové ponuky podať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom „Prenájom nebytových priestorov“ - NEOTVÁRAŤ v lehote do 31.5.2018 do 12.00 hod na adresu: Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany, Nám. SNP č. 9, 921 26  Piešťany.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
 • Kontakt
  Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Email školy: gypy@gypy.sk
  Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
  Email na webmastera: admin@gypy.sk
  Telefón: Spojovateľka 033/ 79 893 11 
  Riaditeľka školy 033/79 893 33 
  Fax 033/76 240 07 
  Sekretariát 033/79893 12 
  Správca športovej haly 033/79893 24 

  Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

  Pedagogický úsek 

  Riaditeľka školy 33 
  Štatutárna zástupkyňa školy 25 
  Zástupkyňa školy 30
  Zborovňa 35
  Kabinet biológie a chémie 44 
  Laboratórium biológie 41 
  Kabinet dejepisu 42 
  Kabinet fyziky 45 
  Kabinet matematiky 36
  Kabinet spoločensko-vedný 43
  Kabinet slovenského jazyka 26 
  Kabinet nemeckého jazyka 22 
  Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
  Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
  Kabinet telesnej výchovy 38 
  Kabinet informatiky 23 
  Výchovná poradkyňa, psychologička 32 

  Nepedagogický úsek 

  Ekonómka – 30
  Vedúca sekretariátu – 31
  Tajomníčka – 12 
  Mzdová účtovníčka –   51
  Knižnica a správca IKT – 46 
  Školská jedáleň –   28
  Školník -   20
  Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
  IČO: 160318
  DIČ: 2020530688