Navigácia

Priestory na prenájom

 

Predmet a účel nájmu

Na základe zriaďovacej listiny, vystavenej zriaďovateľom – Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len „zriaďovateľ“) dňa 1.7.2002 ako vlastníkom majetku má prenajímateľ v správe nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa v katastrálnom území Piešťany, zapísanú v Liste vlastníctva č. 9666 ako zastavané plochy a nádvoria, na parcele 6351/1. Nehnuteľnosť je umiestnená na Námestí SNP č. 9, 921 26  Piešťany.

         V zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja“ je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe.

V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ – Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany má zámer prenechať do nájmu zastavené plochy a nádvorie o celkovej výmere 18 m2, za účelom umiestnenia vlastnej prenosnej garáže pre osobné auto.

 

Doba nájmu

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.09.2017 – 31.8.2020.

 

Podmienky prenájmu:

Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja zo dňa 1.5.2011 minimálna cena, za nájom priestorov v objektoch, resp. celých objektov ktoré sú vlastníctvom samosprávneho kraja a sú v správe správcov – pozemky – zastavaná plocha, musí byť 0,50 €/rok/m2.

 

Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom „Prenájom nebytových priestorov - pozemok“ - NEOTVÁRAŤ v lehote do 04.08.2017 do 12.00hod. na adresu: Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany, Nám. SNP č. 9, 921 26  Piešťany.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
 • Kontakt
  Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
  Email školy: gypy@gypy.sk
  Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
  Email na webmastera: admin@gypy.sk
  Telefón: Spojovateľka 033/ 79 893 11 
  Riaditeľka školy 033/79 893 33 
  Fax 033/76 240 07 
  Sekretariát 033/79893 12 
  Správca športovej haly 033/79893 24 

  Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

  Pedagogický úsek 

  Riaditeľka školy 33 
  Štatutárna zástupkyňa školy 25 
  Zástupkyňa školy 30
  Zborovňa 35
  Kabinet biológie a chémie 44 
  Laboratórium biológie 41 
  Kabinet dejepisu 42 
  Kabinet fyziky 45 
  Kabinet matematiky 36
  Kabinet spoločensko-vedný 43
  Kabinet slovenského jazyka 26 
  Kabinet nemeckého jazyka 22 
  Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
  Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
  Kabinet telesnej výchovy 38 
  Kabinet informatiky 23 
  Výchovná poradkyňa, psychologička 32 

  Nepedagogický úsek 

  Ekonómka – 30
  Vedúca sekretariátu – 31
  Tajomníčka – 12 
  Mzdová účtovníčka –   51
  Knižnica a správca IKT – 46 
  Školská jedáleň –   28
  Školník -   20
  Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
  IČO: 160318
  DIČ: 2020530688

Kalendár