• Z histórie školy

    •  

        Prvým vážnym krokom v snahe založiť v Piešťanoch strednú školu bola žiadosť Obecnej rady Piešťan podaná 3. júna 1929 Referátu Ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave, v ktorej z podnetu miestnych občanov požadovala zriadenie „takej strednej školy, ktorá poskytne všeobecné vzdelanie teoretické a praktické, aby navštevovateľom umožnené boli prípadné ďalšie štúdiá, pritom aby však boli aj prakticky vyškolení“. Žiadosť bola zamietnutá a ani osobná intervencia nemala úspech. Obecná rada predkladala požiadavku niekoľko rokov, avšak bez úspechu, pretože vláda v čase hospodárskej krízy nemala finančné prostriedky na vybudovanie a udržiavanie školy.

       9. mája 1935 zvolal starosta Piešťan Alexander Šindelár schôdzu miestnych kultúrnych spolkov, na ktorej bol ustanovený prípravný výbor na založenie Matice školskej v Piešťanoch. 24. apríla 1936 sa na porade v hoteli Royal rozhodlo o jej vytvorení. Do čela matičného výboru boli zvolení starosta obce  A. Šindelár, miestostarosta J. Loubal a generálny riaditeľ kúpeľov Ľ. Winter. Matica školská sa stala zakladateľkou a udržiavateľkou novej školy – po mnohých intervenciách dalo Ministerstvo školstva a národnej osvety v Prahe súhlasnú odpoveď na žiadosť obecnej rady z 12. marca 1936 a výnosom z 29. apríla 1936 bolo v Piešťanoch zriadené Spolkové československé reálne gymnázium.

        3. septembra 1936 bolo slávnostným zhromaždením v Obecnom dome otvorené vyučovanie. Viedli ho 3 štátni profesori a 3 vedľajší členovia zboru v dvoch prenajatých miestnostiach v budove vtedajšej Krajinskej nemocnice na Poštovej ulici. Do I. a II. triedy po prijímacích skúškach nastúpilo 102 žiakov.

        Finančné prostriedky na chod školy sa získavali z poplatkov žiakov (1/3 príjmov), zvyšok zabezpečili príspevky členov Matice školskej, obecného úradu (ročne prispieval sumou 70-tisíc korún), okresu, podpory peňažných ústavov a dobrovoľné príspevky rodičov. Od r. 1939/40 odoprelo ministerstvo financií hradiť platy profesorov, hrozilo aj zrušenie školy. Len veľkým úsilím Matice školskej, okresu, obce i rodičovského združenia sa podarilo piešťanské gymnázium zachrániť. Matica školská musela prevziať platenie miezd učiteľov i zabezpečiť profesorov, lebo štát pridelil iba jedného na každú triedu.

       Žiaci ročne platili 100 korún zápisné, 400 korún školné a mesačné udržiavacie poplatky (boli odstupňované podľa majetkových pomerov rodičov – od 25 do 250 korún). Študenti pochádzali zväčša (2/3) zo sociálne slabších rodín, nemohli si dovoliť študovať v inom meste a platiť tam školné i ubytovanie. Najchudobnejším žiakom sa poskytovala finančná i materiálna pomoc. Gymnázium v Piešťanoch malo teda nielen dôležité kultúrne, ale i sociálne poslanie.

        Počas 80-ročnej existencie prešla škola mnohými štrukturálnymi a obsahovými zmenami v súvislosti s historicko-spoločenským vývojom a s tým súvisiacimi reformami v školstve.

        Viackrát sa musela riešiť otázka vyhovujúcich a dostačujúcich priestorov na výučbu. Po provizóriu na začiatku vyučovania Matica školská kúpila a sprevádzkovala v máji 1937 budovu Nový svet na Štefánikovej ulici (dnes ĽŠU),  14. 9. 1941 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie budovy bývalého hotela Metropol na Rázusovej ulici (dnes fakulta fyzioterapie), ktorú Matica školská kúpila s finančnou pomocou obce Piešťany a Trenčianskej župy za 590-tisíc korún a adaptovala na školské ciele (v 2-poschodovom objekte bolo 8 tried, telocvičňa, kresliareň, kabinety, vedľa školy priestranný školský dvor).

        Od 1. 9. 1953 škola sídli v budove bývalej ľudovej a meštianskej školy na Stalinovom námestí č.3 (dnešná budova gymnázia na Námestí SNP 9). Objekt s renesančnými prvkami je postavený podľa projektu pražského architekta Ladislava Skřivánka, vybudovala ho piešťanská firma Berta & Kováč (Školu T. G. Masaryka otvorili 1. septembra 1926). Budova je pod ochranou pamiatkového ústavu, neprípustné sú zmeny jej vonkajšieho vzhľadu, uskutočnili sa však mnohé úpravy interiéru s cieľom získať odborné učebne, výdajňu stravy, kabinety.

        Problémy so statikou telocvične sa vyriešili výstavbou modernej viacúčelovej telocvične – začala sa stavať 19. 4. 1999, dokončená a slávnostne otvorená bola v septembri 2001. V šk. roku 2001/2002 sa položili základy 6-triednej budovy pôvodne pre 8-ročné štúdium so 4 apartmánmi a spoločenskou miestnosťou, do užívania bola odovzdaná na začiatku šk. roka 2002/2003. V lete 2015 boli na školskom dvore vybudované najnovšími technológiami krásne moderné športoviská.

        Škola, to je však predovšetkým živý organizmus, tvoria ju žiaci, učitelia a prevádzkoví zamestnanci, na jej účinkovaní sa podieľajú aj rodičia žiakov, priatelia a podporovatelia, zriaďovateľ a štát. A piešťanské gymnázium žilo a žije naozaj intenzívne.

        Za 80 rokov existencie škola sedemkrát zmenila svoj názov, v riaditeľni sa vystriedalo 11 riaditeľov (najdlhšie ju viedol Ján Chlapík – 25 rokov, Ivan Luknár 22 rokov), do života vyslala viac ako 10-tisíc absolventov s maturitnou skúškou. Ich úspešné účinkovanie v ďalšom živote vytvorilo škole dobré meno a dnes patrí určite k najlepším svojho druhu na Slovensku. Dokazujú to študijné výsledky žiakov, umiestnenia jednotlivcov i celej školy v merateľných porovnávaniach úrovne kvality školy v rámci okresu, kraja i celého Slovenska  i záujem o ňu medzi absolventmi základných škôl. V externej  forme maturity, ktorá má zmapovať kvalitu vzdelávania na všetkých slovenských stredných školách, sa Gymnázium Pierra de Coubertina umiestňuje pravidelne na prvom mieste v Trnavskom kraji a výborne v rámci Slovenska (v šk. r. 2003/2004 skončilo zo 129 gymnázií na 1. mieste a o rok neskôr ho MŠ SR vyhlásilo za najlepšie gymnázium na Slovensku).

        Vynikajúce výsledky dosiahli mnohí žiaci školy vo vedomostných súťažiach a olympiádach (fyzika, chémia, geografia, biológia) nielen na úrovni kraja, ale i v národných a dokonca v medzinárodných kolách a boli aj členmi reprezentácie Slovenska v celosvetových súťažiach (T. Bzdušek, B. Fačkovec, L. Konečný, J. Konečný, A. Pločeková, M. Krupa, J. Bucko).

        V oblasti  obsahu  vzdelávania  škola  prešla  dôrazom  na  svetonázorovú a  ideovú výchovu,  pracovnú výchovu,  polytechnizáciu,  posilnenie výučby prírodovedných predmetov, cudzích jazykov. Priekopnícku  úlohu  zohralo piešťanské gymnázium v rámci  Západoslovenského kraja v zavádzaní  predmetu  programovanie  pre  samočinné počítače. Prvá trieda s týmto zameraním sa  vytvorila v školskom r. 1975/76.  Vyučujúci programovania zakladali tradíciu vyučovania tohto odboru v kraji, sami si obstarávali a tvorili študijný materiál a programy, úzko spolupracovali so Školským výpočtovým strediskom. 1. 9. 1998 sa začalo vyučovanie v triede príma 8-ročného štúdia so zameraním na cudzie jazyky (žiaci tejto triedy maturovali v šk. r. 2005/2006), 2 triedy 4-ročného štúdia sa učia podľa alternatívneho učebného plánu (široká voliteľnosť predmetov v 4. ročníku).

        Súčasná výučba sa riadi Štátnym školským vzdelávacím programom pretransformovaným na potreby Gymnázia Pierra de Coubertina – zreteľ sa kladie nie na kvantitatívnu stránku učiva, ale na rozvoj rozumových schopností, logického a tvorivého myslenia, schopnosť praktickej aplikácie vedomostí. Škola ponúka tri typy gymnaziálneho štúdia: 4-ročné všeobecného zamerania, od septembra 2015 aj 5-ročné bilingválne (anglický jazyk) a 8-ročné všeobecného zamerania.

        Piešťanské gymnázium počas celej svojej existencie vyvíjalo bohatú záujmovú činnosť najmä v oblasti kultúry a športu.   Z kultúrnych aktivít si zaslúži spomenúť Samovzdelávací krúžok Štefana Moyzesa  (vznikol v školskom roku 1940/1941), ktorý dával  žiakom možnosť zdokonaliť sa v spoločenskom a verejnom vystupovaní, uplatniť  nadanie  v rôznych  odvetviach umeleckých a odborných, pripravoval programy na školské slávnosti, členovia nacvičili a predviedli viacero divadelných predstavení, usporadúvali umelecké súťaže. R. 1940/1941 znamenal začiatok  intenzívnej a  systematickej  hudobnej výchovy (hra na dychové a sláčikové nástroje, vznik školských súborov – koncertovali v kúpeľnom parku, účinkovali na mestských slávnostiach).  V šk. r. 1963/1964 založila a dlhé roky viedla profesorka Margita Vavrová  Literárny krúžok Ivana Kraska, v ktorom žiaci rozvíjali svoje interpretačné a tvorivé umelecké schopnosti. Najlepšie práce členov krúžku boli každoročne zverejnené v literárnom zborníku Jar. V máji 1970 vznikol úspešný dievčenský spevácky súbor Máj s dirigentkou profesorkou Evou Kleinovou, v októbri 1996 založili nadšení milovníci ľudového spevu a tanca manželia Viktória a Ján Horňákovci folklórny súbor Máj (má zložku tanečnú, spevácku, hudobnú), ktorý veľmi úspešne reprezentuje naše ľudové umenie nielen na Slovensku, ale aj v rôznych kútoch sveta. Od r. 1971 vychádza školský študentský časopis Gymnazista (3 – 4 čísla ročne) odzrkadľujúci život a záujmy stredoškolákov.

        Stálou súčasťou aktivít žiakov školy bol od jej počiatkov šport. Veľkú popularitu malo plávanie (najlepší plavec Ľudovít Komadel vyrovnal v decembri 1945 svetový rekord na 400 m prsia), ľahká atletika, loptové hry, lyžovanie. Veľké úspechy v rôznych športových súťažiach v rámci okresu, kraja i republiky sa datujú od 70. rokov 20. stor. a pokračujú i v súčasnosti – športovci školy sa umiestňujú pravidelne na prvých priečkach súťaže Škola roka.

        Výborná úroveň školy, jej úspechy v športe i viacero výrazných slovenských športovcov – olympionikov (M. Moravcová, J. Žitňanský, M. Erbanová), ktorí ju absolvovali, boli dôvodmi, že jej bol v r. 2003 udelený názov Gymnázium Pierra de Coubertina podľa francúzskeho pedagóga a športovca, obnoviteľa tradície olympijských hier. Stala sa tak  členom medzinárodného spoločenstva škôl s menom zakladateľa novodobých OH, jej reprezentanti sa zúčastňujú  každé dva roky celosvetových stretnutí týchto škôl a v r. 2015 zorganizovala s veľkým úspechom v Piešťanoch X. medzinárodné mládežnícke fórum Pierra de Coubertina s účasťou  20 národných delegácií z celého sveta.

        V školskom roku 2016/2017 na Gymnáziu Pierra de Coubertina v 23 triedach študuje   618 žiakov (7 tried 8-ročného štúdia, 2 triedy 5-ročného bilingválneho štúdia,14 tried 4-ročného štúdia), výučbu zabezpečuje plne kvalifikovaný 52-členný pedagogický zbor, 2 externí učitelia a 16 nepedagogických zamestnancov. Na čele školy je od r. 2014 Mgr. Miroslava Hanková, prvá žena na poste riaditeľa v histórii gymnázia.

                                                                                                                                 Autorka textu: Mgr. Margita Mamráková

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9
    921 26 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie