• Zámer k prenájmu nebytových priestorov - masáže

      

     Predmet a účel nájmu

     Na základe zriaďovacej listiny, vystavenej zriaďovateľom – Trnavským samosprávnym krajom ( ďalej len „zriaďovateľ“) dňa 1.7.2002 ako vlastníkom majetku má prenajímateľ v správe nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa v katastrálnom území Piešťany, zapísanú v Liste vlastníctva č. 9666 ako dom, súpisné číslo 6635 na parcele 6462/2 a 6351/2 .Nehnuteľnosť je umiestnená na Námestí SNP č. 9, 921 26  Piešťany.

              V zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja“ je prenajímateľ ( ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe.

     V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ – Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany má zámer prenechať do nájmu nasledovné nebytové priestory:

     • v objekte športovej haly parcela č. 6462/2, miestnosť 22 m2 za účelom prevádzkovania masáží.

      

     Doba nájmu

     Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2024 do 31.12.2024.

      

     Podmienky prenájmu:

     Záujemcovia predloženia cenové ponuky za celý predmet obstarávania, tj. za 22m2.

      

     Pozn.: cena v nájomných zmluvách sa stanovuje dvojzložkovo. Prvou cenou je cena za nájom (návrh predkladá nájomca v cenovej ponuke) a druhou zložkou je kalkulácia nákladov spojených s prevádzkou premetu nájmu stanovuje prenajímateľ).

      

      

     Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom „Prenájom nebytových priestorov – masáže“ - NEOTVÁRAŤ“ v lehote do 09.11.2023 na adresu: Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany, Nám. SNP č. 9, 921 26 Piešťany.

      

     Zámer k prenájmu nebytových priestorov - kaderníctvo

      

     Predmet a účel nájmu

     Na základe zriaďovacej listiny, vystavenej zriaďovateľom – Trnavským samosprávnym krajom ( ďalej len „zriaďovateľ“) dňa 1.7.2002 ako vlastníkom majetku má prenajímateľ v správe nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa v katastrálnom území Piešťany, zapísanú v Liste vlastníctva č. 9666 ako dom, súpisné číslo 6635 na parcele 6462/2 a 6351/2. Nehnuteľnosť je umiestnená na Námestí SNP č. 9, 921 26  Piešťany.

              V zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja“ je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe.

     V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ – Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany má zámer prenechať do nájmu nebytové priestory – v objekte športovej haly parcela č. 6462/2, miestnosť č. 117 – výmera 24 m2 a  č. miestnosť 118 výmera 8 m2 za účelom prevádzky kaderníctva.

      

     Doba nájmu

     Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2024 do 31.12.2024.

     Záujemcovia predložia cenové ponuky  za nájom za celý predmet obstarávania, tj. za 32 m2.

     Pozn.: cena v nájomných zmluvách  sa stanovuje dvojzložkovo. Prvou cenou je cena za nájom (návrh predkladá nájomca v cenovej ponuke) a druhou zložkou je kalkulácia nákladov spojených s prevádzkou predmetu nájmu (stanovuje prenajímateľ).

     Cenové ponuky za prenájom je potrebné podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom „Prenájom nebytových priestorov – kaderníctvo“ - NEOTVÁRAŤ v lehote do 09.11.2023 do 12.00 hod. na adresu: Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany, Nám. SNP č. 9, 921 26  Piešťany.

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9
    921 26 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie