• Predmet a účel nájmu

     Na základe zriaďovacej listiny, vystavenej zriaďovateľom – Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len „zriaďovateľ“) dňa 1.7.2002 ako vlastníkom majetku má prenajímateľ v správe nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa v katastrálnom území Piešťany, zapísanú v Liste vlastníctva č. 9666 ako zastavané plochy a nádvoria, na parcele 6351/1. Nehnuteľnosť je umiestnená na Námestí SNP č. 9, 921 26  Piešťany.

              V zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja“ je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe.

     V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ – Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany má zámer prenechať do nájmu zastavené plochy a nádvorie o celkovej výmere 18 m2, za účelom umiestnenia vlastnej prenosnej garáže pre osobné auto.

      

     Doba nájmu

     Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.09.2020 – 31.8.2023.

      

     Podmienky prenájmu:

     Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja zo dňa 1.5.2011 minimálna cena, za nájom priestorov v objektoch, resp. celých objektov ktoré sú vlastníctvom samosprávneho kraja a sú v správe správcov – pozemky – zastavaná plocha, musí byť 0,50 €/rok/m2.

      

     Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom „Prenájom nebytových priestorov - pozemok“ - NEOTVÁRAŤ v lehote do 04.08.2020 do 12.00hod. na adresu: Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany, Nám. SNP č. 9, 921 26  Piešťany.

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33 
    Sekretariát 033/79893 12 
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33 
    Štatutárna zástupkyňa školy 30 
    Zástupkyňa školy 30
    Kabinet náuk 25
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31
    Sekretárka – 12 
    Mzdová účtovníčka –   51
    Knižnica a správca IKT – 46 
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie