• Zámer na prenájom

      

     Predmet a účel nájmu

     Na základe zriaďovacej listiny, vystavenej zriaďovateľom – Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len „zriaďovateľ“) dňa 1.7.2002 ako vlastníkom majetku má prenajímateľ v správe nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa v katastrálnom území Piešťany, zapísanú v Liste vlastníctva č. 4624 ako dom, súpisné číslo 6933 na parcele 6350. Nehnuteľnosť je umiestnená na Námestí SNP č. 9, 921 26  Piešťany.

      

              V zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja“ je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe.

      

     V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ – Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany, Námestie SNP 9, Piešťany má zámer prenechať do nájmu bytové priestory – školský byt s príslušenstvom v podkroví o celkovej rozlohe 57,00m2.

      

     Špecifikácia rozloženia bytu:

              1 obytná izba o celkovej rozlohe          18,7 m²

      

        1 kuchyňa o rozlohe                           17,38m²

     Chodbové priestory o celkovej rozlohe  13,78 m²

        1 kúpeľňa vrátane toalety v rozlohe      3,75m²

        1 technická miestnosť v rozlohe           3,39 m3

      

     Úpravu bytových priestorov, zariadenie a príslušenstvo, vrátane montáže, si zabezpečí nájomca na vlastné náklady. Predmet nájmu je vykurovaný, s dodávkou pitnej vody, odkanalizovaný, s elektrickou prípojkou, je vybavený príslušným elektrickým rozvodom.

     Predmet nájmu je viazaný k výkonu práce pre zamestnanca, ktorý je v pracovnom pomere u prenajímateľa  - začínajúci pedagogický zamestnanec.

     Predmet nájmu netvorí samostatný celok, je súčasťou budovy Prístavby tried 8-ročného gymnázia so spoločným bočným vchodom z vnútorného areálu Gymnázia Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany.

     Doba nájmu

     Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.10.2023 do skončenia pracovného pomeru, najneskôr však do 30.9.2024.

      

     Cena  prenájmu:

     Celková cena nájmu sa v nájomných zmluvách stanovuje dvojzložkovo. Prvou zložkou je cena za nájom – cenovú ponuku predkladá uchádzač a druhou zložkou je cena za energie a služby – kalkuláciu nákladov vyhotovuje správca majetku.

      

     Minimálna cena za prenájom vyššie uvedených priestorov je stanovená vo výške 150,00 €/mesiac. V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať.

      

      

     Ponuka musí obsahovať:

     - identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, bydlisko),

     - súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zámeru a uzatvorenie nájomnej zmluvy,

     - cenovú ponuku s vyčíslením ceny za nájom školského bytu.

      

      

     Cenové ponuky podať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom „Prenájom bytových priestorov- školský byt“ - NEOTVÁRAŤ v lehote do 21.8.2023 do 10.00 hod na adresu: Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany, Nám. SNP č. 9, 921 26  Piešťany.

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9
    921 26 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie