• Predmet a účel nájmu

     Na základe zriaďovacej listiny, vystavenej zriaďovateľom – Trnavským samosprávnym krajom ( ďalej len „zriaďovateľ“) dňa 1.7.2002 ako vlastníkom majetku má prenajímateľ v správe nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa v katastrálnom území Piešťany, zapísanú v Liste vlastníctva č. 9666 ako dom, súpisné číslo 1493 na parcele 6462/2. Nehnuteľnosť je umiestnená na Námestí SNP č. 9, 921 26  Piešťany.

      

              V zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja“ je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe.

      

     V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ – Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany má zámer prenechať do nájmu nebytové priestory:

     1.  nachádzajúce sa na prízemí v objekte športovej haly parcela č. 6462/2, miestnosť 57 m2 - bufet- vstupná hala, miestnosť č. 101, a sklady č. 102 - 4m2 a č. 110 – 3,5m2 za účelom prevádzky bufetu pre študentov a verejnosť;
     2. miestnosť na prízemí hlavnej budovy školy, na parcele č. 6348, vo výmere 13,4 m2 za účelom prevádzky školského bufetu.

      

     Vnútorné zariadenie predmetu nájmu si zabezpečí nájomca na vlastné náklady. Predmet nájmu je vykurovaný, s dodávkou pitnej vody, odkanalizovaný, s elektrickou prípojkou, je vybavený príslušným elektrickým rozvodom.

      

     Doba nájmu

     Nájomné zmluvy sa uzatvárajú na dobu určitú od 01.07.2021 do 30.6.2024.

     Podmienky prenájmu:

     Cenové ponuky prenájmu nebytových priestorov musí okrem finančnej špecifikácie obsahovať aj presnú ponuku na potravinový a nápojový sortiment predávaného tovaru.

     Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja zo dňa 9.12.2009, vrátane platných chválených dodatkov, minimálna cena, za nájom priestorov v objektoch, ktoré sú vlastníctvom samosprávneho kraja a sú v správe správcov- nebytové priestory bufety - musí byť minimálna cena 10,00 €/rok/m2; skladové priestory – musí byť minimálna cena 7,00 €/rok/m2.

     Cena v nájomných zmluvách sa stanovuje dvojzložkovo. Prvou cenou je cena za nájom (návrh predkladá prenajímateľ) a druhou zložkou je cena za energie a služby.

      

     Cenové ponuky podať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom:

     1. Prenájom nebytových priestorov – bufet hala“ - NEOTVÁRAŤ v lehote do 09.6.2021 do 12.00 hod na adresu: Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany, Nám. SNP č. 9, 921 26  Piešťany.
     2. Prenájom nebytových priestorov – bufet škola“ - NEOTVÁRAŤ v lehote do 09.6.2021 do 12.00 hod na adresu: Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany, Nám. SNP č. 9, 921 26  Piešťany.

      

     V Piešťanoch 17.5.2021

     Mgr. Radim Urban

     riaditeľ školy

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie