• Zámer k prenájmu nebytových priestorov

      

     Predmet a účel nájmu

     Na základe zriaďovacej listiny, vystavenej zriaďovateľom – Trnavským samosprávnym krajom ( ďalej len „zriaďovateľ“) dňa 1.7.2002 ako vlastníkom majetku má prenajímateľ v správe nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa v katastrálnom území Piešťany, zapísanú v Liste vlastníctva č. 9666 ako dom, súpisné číslo 1493 na parcele 6462/2 a 6348.Nehnuteľnosť je umiestnená na Námestí SNP č. 9, 921 26  Piešťany.

              V zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja“ je prenajímateľ ( ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe.

     V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ – Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany má zámer prenechať do nájmu nasledovné nebytové priestory:

     • v objekte športovej haly parcela č. 6462/2, miestnosť 22 m2 za účelom prevádzkovania masáží,

      

     Doba nájmu

     Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2021 – 31.12.2023.

      

     Podmienky prenájmu:

     Cenová ponuka pre miestnosť za účelom prevádzkovania masáží musí obsahovať finančnú špecifikáciu nájmu.

     Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja zo dňa 9.12.2009, vrátane platných chválených dodatkov, minimálna cena, za nájom priestorov v objektoch, ktoré sú vlastníctvom samosprávneho kraja a sú v správe správcov- nebytové priestory, musí byť 10,00 €/rok/m2; chodby a spoločné priestory – musí byť minimálne 3,00 €/rok/m2; sociálne priestory a šatne – musí byť minimálne 2,00 €/hod.

      

     Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom „Prenájom nebytových priestorov - NEOTVÁRAŤ“ v lehote do 20.11.2020 na adresu: Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany, Nám. SNP č. 9, 921 26 Piešťany.

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie