• VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

      

     Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

     Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany

     IČO:   00160318

     internetová stránka obstarávateľa:     https://gypy.edupage.org/

      

     Názov zákazky: „Nákup a dodanie učebníc“

     Druh zákazky: Zadávanie zákazky podľa §117 Zák. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

     Stručný opis zákazky:

     Predmetom zákazky je nákup a dodanie učebníc so schvaľovacou alebo odporúčanou doložkou, učebných textov so schvaľovacou doložkou a pracovných zošitov so schvaľovacou alebo odporúčacou doložkou uvedených v zozname učebníc: https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/98

      

     Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 6146,00  €s DPH

     Kritériá vyhodnotenia ponúk: najnižšia celková  cena za predmet zákazky  v Eur s DPH

     V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, zreteľne to v ponuke uvedie.

      

     Termín realizácie: do 31.10.2021

     Podmienky účasti: podľa §32 ods.1písm e) Zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

     Použitie elektronickej aukcieáno/nie

     Lehota na predkladanie ponúk: do 08.10.2021 do 12.00 hod.

     Termín otvárania obálok: dňa 12.10.2021 o 13.00 hod.

      

     Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na

     e-mailovej adrese : riaditel@gypy.sk;

      

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie