• Deň európskych autorov
     • Deň európskych autorov

     • V pondelok 25. marca 2024 gymnazisti oslávili Deň európskych autorov, ktorý vyhlásila Európska komisia, aby vzbudila u mladých ľudí lásku k literatúre a rozšírila im obzory v rámci rozmanitosti diel európskych literátov. Deň s hlasným čítaním bol príležitosťou zdôrazniť význam literatúry. Knihy od nepamäti pomáhali a pomáhajú študentom rozvíjať osobné i sociálne zručnosti. Celodenným programom nás sprevádzali študenti IV.B s triednou učiteľkou Ingrid Páleníkovou.

      Pondelkovú výzvu prečítať úryvky z obľúbených kníh prijali aj známe osobnosti. Hospodár z televíznej obrazovky pán Martin Bagar zoznámil študentov s Jamesom Allenom a prečítal úryvky z motivačnej knihy Ako človek zmýšľa. Prekladateľka Lucia Halová predstavila autobiografiu známeho portugalského autora Pessoa Fernanda s titulom Kniha nepokoja, ktorú do slovenčiny sama preložila. Prekladateľka Elena Seitlerová čítala po slovensky, francúzsky i portugalsky úryvky z prozaických diel či obľúbených básní. Nechýbali ani príbehy známych či menej známych kníh v materinskom i v anglickom jazyku z úst študentov IV.B. Ani učiteľky slovenčiny si nenechali ujsť príležitosť predniesť úryvok od svojho obľúbeného spisovateľa. Hlboký umelecký dojem zanechala pani Ivana Papcunová, ktorá študentom predstavila memoárovú prózu francúzskej autorky Annie Ernaux, držiteľky Nobelovej ceny za literatúru 2022. Pani Stanislava Šimová sa snažila upútať úryvkami z historického románu Gričská čarodejnica. Čítanie a písanie spolu úzko súvisia, a preto sa súčasťou literárneho dňa stalo i odovzdanie ocenení z rúk riaditeľa školy pána Radima Urbana študentkám gymnázia, ktoré uspeli v celoslovenskom finále poviedkovej tvorby Jazykový kvet – Ťukni 2024. Na 1. mieste sa vlastnou tvorbou v slovenskom jazyku umiestnila Lea Chromiaková z III.A. Anglickú sekciu reprezentovala Stella Krivičková zo IV.A a v celoslovenskom finále získala vo svojej kategórii 2. miesto. Autorkám poviedok srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

      Už sa tešíme na ďalší ročník.

      PK ANJ a PK SJL

    • Hodina deťom 2024
     • Hodina deťom 2024

     • Vo štvrtok 21. marca 2024 sa uskutočnila charitatívna finančná zbierka Hodina deťom 2024, ktorú zabezpečuje Nadácia pre deti Slovenska. Aj naše gymnázium sa tradične do projektu zapojilo. Grantový program nadácie podporuje jednotlivcov z radov jednorodičovských rodín. Verejnou zbierkou pomáha slobodným rodičom – samoživiteľom v núdzi s financiami na zabezpečenie potravín a nákladov na bývanie, deťom uhradia voľnočasové aktivity, letné tábory či vianočné darčeky.

      Poďakovanie patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomohli k zisku celkového výnosu finančnou čiastkou 473,80 €. Za našu školu zbierku vykonávali: Sophia Štichauerová, Nikola Hercegová a Lucia Lenghartová z II.B, Eliška Drahovská, Karin Blašková a Šimon Petényi z II.C, Jozef Janičina, Ella Gajdošová a Patrícia Petrovičová zo sexty. Najaktívnejšou trojicou sa stali dievčatá z II.B, ktoré vykonávali zbierku na gymnáziu. Spolu vyzbierali 210,89 €, za čo patrí ďakujem všetkým študentom.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Pravidlá participatívneho rozpočtu na našej škole 2024
     • Pravidlá participatívneho rozpočtu na našej škole 2024

     • Zapojením sa do projektu participatívneho rozpočtu vám, študentom, ponúkame príležitosť, ako prostredníctvom školského participatívneho rozpočtovania zmeniť našu školu k lepšiemu. Máte nápad, ako zlepšiť školské priestory, atmosféru v škole? Niečo vám tu chýba? Povedzte nám o tom!

      Koľko máte peňazí?

      V rámci participatívneho rozpočtu máte k dispozícii celkovú sumu vo výške 1 000 Eur, maximálna suma na jeden návrh na vylepšenie školy je 500 Eur. Finančné prostriedky na konanie participatívneho rozpočtu poskytol zriaďovateľ školy.

      Kto a ako sa môže so svojím nápadom do participatívneho rozpočtu zapojiť?

      Do participatívneho rozpočtu sa so svojím nápadom môže zapojiť každý študent našej školy, učitelia aj nepedagogickí pracovníci.

      Aký projekt môžete navrhnúť?

      Projekty môžu byť z akejkoľvek oblasti a musia prispievať k zlepšeniu prostredia a klímy na škole (napr. ekológia, skrášlenie spoločných priestorov, zdravá škola, škola bez nenávisti a pod.). Z finančných prostriedkov participatívneho rozpočtu nebude možné financovať napr. náklady na obed na školskom výlete, náklady na dopravu.

      Kde a kedy je možné o návrhoch diskutovať?

      Diskusia o nápadoch bude prebiehať 3. apríla 2024 o 14.10 hod. v zborovni na 1. poschodí na celoškolskom stretnutí. Návrhy, ktoré pôjdu na schválenie, je možné podávať najneskôr do 17. apríla 2024.

      Schvaľovanie

      Realizovateľnosť podaných návrhov bude vedením školy posúdená v termíne od 18.4. 2024 do 19.4. 2024. Do hlasovania môže postúpiť maximálne 10 projektov. Realizované budú víťazné návrhy až do vyčerpania rozpočtu.

      Kampaň? Kampaň!

      Projekty, ktoré koordinátori v spolupráci s vedením školy schvália ako realizovateľné, môžu začať svoju propagačnú kampaň. Kampaň sa bude realizovať: online / sociálne siete / školské chodby / diskusie / plagáty a pod. Kampaň k projektom prebieha od 22.4. 2024 do 10.5. 2024.

      Rozhodujete vy!

      Hlasovanie bude prebiehať elektronicky v dňoch od 13.5. 2024 do 16.5. 2024 a môžu sa ho zúčastniť všetci študenti, učitelia aj nepedagogickí zamestnanci školy. PIN kód, ktorý potrebujete pre vstup do online hlasovacej aplikácie, obdržíte osobne na lístku od koordinátora a od zástupcu školského parlamentu (Andrea Tomanová, I.B). 

      Ako to dopadlo? 

      Výsledky hlasovania o projektoch nájdete na nástenke školy na 1. poschodí, informovaní budete aj prostredníctvom Edupage. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie diplomov autorom víťazného projektu (víťazných projektov) sa uskutoční 17.5. 2024 o 12.45 hod. v zborovni školy. 

      Realizácia 

      Ihneď po vyhlásení výsledkov začnú študenti s realizáciou víťazného projektu/víťazných projektov.

      Prvé stretnutie predsedov tried a ich zástupcov sa konalo 13. marca 2024, na ktorom sa zoznámili s priebehom participatívneho rozpočtu. Druhý workshop sa uskutoční 3. apríla 2024 o 14.10 hod. v zborovni na 1. poschodí. Pozývame všetkých s dobrými nápadmi a návrhmi. Veríme, že naši žiaci vyhotovia a predstavia skvelé projekty a ich realizáciou premenia našu školu na lepšie miesto.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka projektu

    • Ak som jediný, kto to môže urobiť, tak to urobiť musím
     • Ak som jediný, kto to môže urobiť, tak to urobiť musím

     • Spisovatelia píšu, pretože majú čo povedať. Čitatelia čítajú, pretože majú dôvod „počúvať“. Cesta, ktorou kráčame, nie je vždy priamočiara. Niekedy nás osud skúša, aby vedel, či sme schopní a hlavne ochotní mu vzdorovať.

      Málokto by azda povedal, že spisovateľ mal niekedy problémy s čítaním, nevedel to. Áno, spisovateľ kedysi nevedel čítať. Ale slovo má kúzelnú silu. Toto čaro objavil aj Pavol Rankov a rozhodol sa nás navštíviť 1. marca 2024 a spríjemniť nám odchod na jarné prázdniny. Za pomocníka, respektíve nášho sprievodcu, si zvolil Dada Nagya. Spolu vytvorili neopakovateľný a zábavný zážitok pre žiakov sekundy a tercie, ponúkli im témy náročné ako napríklad šikana, avšak hravou formou dialógu medzi autorom a jeho dobrým priateľom moderátorom ľahko pochopiteľné.

      Žiaci mali možnosť nahliadnuť do literárneho diela Pavla Rankova Normálny Peter, veľmi tehotná mama a dobrý samaritán. Práve táto kniha je dokumentom nenormálne normálneho života každého žiaka a podáva nám svedectvo o tom, že naše správanie podlieha výhradne našej vôli a my sme tí, ktorí môžeme konať dobré skutky a nekonať tie zlé aj napriek tomu, že z toho budeme mať „len“ dobrý pocit.

      Beseda bola organizovaná v spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany a Knižnicou a archívom Spolku svätého Vojtecha v Trnave

    • Vedecké dielne - onkológia
     • Vedecké dielne - onkológia

     • Dňa 28. februára 2024 sa uskutočnil na našej škole edukačno-popularizačný deň „Vedecké dielne – onkológia“, ktoré organizovali Ústav experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV a Nadácia Výskum rakoviny.

      Zúčastnili sa ho žiaci biologického seminára, ktorí tak mali možnosť preniknúť do sveta nanočastíc, oboznámiť sa so smrťou bunky, či s príčinami vzniku onkologických ochorení. Prehĺbili si predtým nadobudnuté vedomosti a dozvedeli sme sa o metódach využiteľných nielen pri liečbe onkologických ochorení. Pozoruhodná bola téma liečby rakoviny pomocou nanočastíc kovov (predovšetkým zlata).

      I keď prednášky neboli svojím obsahom jednoduché, pre niektorých bola táto skúsenosť okrem množstva zaujímavých poznatkov i motiváciou v pokračovaní štúdia na vysokej škole.

      Lea Chromiaková (III.A), Zoja Mlynáriková (septima)

    • Akadémia Novotvar na piešťanskom gymnáziu
     • Akadémia Novotvar na piešťanskom gymnáziu

     • Vo štvrtok 22. februára sa na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch uskutočnilo autorské čítanie spojené s diskusiou a workshopom tvorivého písania v rámci projektu Akadémia Novotvar. Cieľom tohto projektu je hĺbkovo zoznamovať študentov so súčasnou slovenskou literatúrou prostredníctvom živých literárnych čítaní a diskusií s autormi. Na piešťanské gymnázium zavítala renomovaná prozaička Mária Modrovich a debutujúci básnik Michael Papcun. Stovku gymnazistov úspešne zapájala do diskusie s autormi moderárorka podujatia Petra Fornayová, premyslene a príťažlivo predstavila oboch autorov, ich profesiu aj literárnu tvorbu, autori čítali ukážky zo svojich textov, moderátorka zapájala gymnazistov do  reflexie textov.  Študenti mali možnosť hlbšie pochopiť literárny text, procesy a postupy umeleckej tvorby. Dynamická diskusia bola zavŕšená interpretačným workshopom kreatívneho písania so začínajúcimi autormi – gymnazistami. Autori, moderátorka aj študenti veľmi pozitívne zhodnotili koncept, realizáciu a najmä výsledok Akadémie Novotvar.

      Ivana Papcunová

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9
     921 26 Piešťany
     Slovakia
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie