• OZNAM RIADITEĽA ŠKOLY
     • OZNAM RIADITEĽA ŠKOLY

     • Vážení rodičia a žiaci,

       

      vzhľadom na pokračujúci stav a vývoj epidemiologickej situácie a v zmysle nariadenia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj nariadenia zriaďovateľa školy zo dňa 24.03.2020 oznamujem, že  sa prerušuje vyučovanie na našej škole do odvolania.

      Žiadam všetkých rodičov, žiakov a zamestnancov školy, aby pravidelne sledovali aktuálne informácie týkajúce sa vzniknutej situácie na web stránke našej školy a venovali pozornosť zasielaným informáciám cez EDUPAGE.

      Zároveň stále platí nariadené samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagógmi školy.

       

      V tejto súvislosti dochádza v uvedenom období :

      • k zrušeniu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 2020 v riadnom a taktiež v náhradnom termíne,
      • k zmene termínu ústnej formy internej maturitnej skúšky 2020 - do 14-tich dní od obnovenia vyučovania, najneskôr do 30.06.2020,
      • k presunu termínu prijímacích skúšok – po obnovení vyučovania, najneskôr do 30.06.2020,
      • k zrušeniu povinného testovania žiakov osemročného štúdia (kvarta) T9 2020,
      • k hromadnému zrušeniu stravy pre žiakov a zamestnancov,
      • k zrušeniu všetkých podujatí a prenájmov pre športové kluby, krúžky, či jednotlivcov v priestoroch školy, telocvične a športovej haly.

       

      Počas uvedeného obdobia je škola zatvorená, bez stránkových hodín.

      Vaše neodkladné požiadavky zasielajte mailom na adresu gypy@gypy.sk, kde budú postupne spracované.

       

      Ministerstvo a zriaďovateľ školy (TTSK) priebežne hodnotia situáciu a zverejňujú ďalšie postupy výchovno-vzdelávacieho procesu na školách, ktoré budeme zverejňovať aj na našej web stránke.

      Zároveň Vám dávame do pozornosti aj novú stránku ministerstva - www.ucimenadialku.sk, kde môžete získať ďalšie informácie a pokyny, resp. odpovede na Vaše otázky.

       

      V Piešťanoch 25.03.2020

      Mgr. Radim Urban

      riaditeľ školy

    • OZNAM RIADITEĽA ŠKOLY
     • OZNAM RIADITEĽA ŠKOLY

     • Vážení rodičia a žiaci,

      v nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie a v zmysle nariadenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 12.03.2020 oznamujem, že  sa prerušuje vyučovanie na našej škole od pondelka 16.03.2020 predbežne do piatku 27.03.2020.

      Žiadam všetkých rodičov, žiakov a zamestnancov školy, aby pravidelne sledovali aktuálne informácie týkajúce sa vzniknutej situácie na web stránke našej školy a venovali pozornosť zasielaným informáciám cez EDUPAGE.

      Zároveň nariaďujem samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagógmi školy.

       

      V tejto súvislosti dochádza v uvedenom období :

      • k presunu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na obdobie od 31. marca 2020 do 02.apríla 2020,
      • k presunu termínu prijímacích skúšok na bilingválne štúdium
      • k hromadnému zrušeniu stravy pre žiakov a zamestnancov,
      • k zrušeniu všetkých podujatí a prenájmov pre športové kluby, krúžky, či jednotlivcov v priestoroch školy, telocvične a športovej haly.

      Počas uvedeného obdobia je škola zatvorená, bez stránkových hodín.

       

      Ministerstvo a zriaďovateľ školy (TTSK) priebežne hodnotia situáciu a zverejnia ďalšie postupy výchovno-vzdelávacieho procesu na školách.

       

      V Piešťanoch 13.03.2020

      Mgr. Radim Urban

      riaditeľ školy

    • Usmernenie ministerky školstva
     • Usmernenie ministerky školstva

     • Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

      Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.      V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.     Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.

      Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020. Týmto usmernením sa mení termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1. a 2. Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk.

      V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3 týkajúci sa termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.     

      Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.     

      Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.    

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nariaďuje rovnako prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej metódy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to do 27. marca 2020 a odporúča jej nahradenie využívaním dištančných metód vzdelávania v tých predmetoch, pre ktoré je to možné, alebo úpravou harmonogramu akademického roka a posunutím realizácie prezenčnej metódy vzdelávania na neskôr po zrušení mimoriadnych opatrení.     Súčasne upozorňujeme na vydaný zákaz organizovania hromadných podujatí, čo sa vzťahuje aj na verejné prednášky a iné podujatia na pôde vysokých škôl (teda vrátane habilitačných a inauguračných prednášok).     V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia.

    • Oznam o zrušení lyžiarskych kurzov
     • Oznam o zrušení lyžiarskych kurzov

     • Vážení rodičia a žiaci,na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy - TTSK v súvislosti s preventívnymi protiepidemiologickými opatreniami, vám oznamujeme, že všetky lyžiarske kurzy v školskom roku 2019/2020 boli zrušené.

      Riaditeľ školy

      Mgr. Radim Urban

    • OZNAM RIADITEĽA ŠKOLY
     • OZNAM RIADITEĽA ŠKOLY

     • Vážení rodičia a žiaci,

      s ohľadom na epidemiologickú situáciu a nariadenie zriaďovateľa o zatvorení škôl v  Trnavskom kraji oznamujem, že prerušujem vyučovanie na našej škole od utorka 10.03.2020 predbežne do piatku 13.03.2020.

      Žiadam všetkých rodičov, žiakov a zamestnancov školy, aby pravidelne sledovali aktuálne informácie týkajúce sa vzniknutej situácie na web stránke našej školy a venovali pozornosť zasielaným informáciám cez EDUPAGE.

      Objednaná strava bola hromadne do 13.03.2020 zrušená

      V tejto súvislosti dochádza v uvedenom období k zrušeniu všetkých podujatí a prenájmov pre športové kluby, krúžky, či jednotlivcov v priestoroch školy, telocvične a športovej haly.

       

      V piatok 13.03.2020 zriaďovateľ opätovne prehodnotí situáciu a zverejní ďalší postup výchovno-vzdelávacieho procesu na školách.

       

      V Piešťanoch 10.03.2020

      Mgr. Radim Urban

      riaditeľ školy

     • Majstrovstvá Trnavského kraja vo futsale stredných škôl chlapcov

     • Dňa 4.3. 2020 sa pod vedením Mgr. Paradiho zúčastnilo družstvo našich študentov Majstrovstiev Trnavského kraja vo futsale stredných škôl chlapcov. Vo veľmi silnej konkurencií sa naši chlapci zo skupiny prebojovali do bojov o 3. miesto. V zápase o bronzovú medailu jednoznačne porazili domácu Trnavu 4:1 a získali pre Našu školu 3. miesto v Trnavskom kraji.
      Našu školu reprezentovali : Friewald, Sloboda, Bušík, Tomaga, Valo, Chudý, Janotík, Halanda, Štefanka, Rulák, Horil a Reško. Za vzornú reprezentáciu školy a výborné výsledky študentom gratulujeme a ďakujeme.

     • Gymnazisti hlasovali za liberalizmus a občianske individuality v politike

     • V predvolebnom čase vo štvrtok 27. februára študenti Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch vo vlastnej réžii realizovali simulované parlamentné voľby, ktoré naviazali na minuloročný projekt európskych simulovaných volieb uskutočnených v programe Vote for Europa pod gesciou učiteľa občianskej náuky Petra Rusnáka. Podobne ako v európskom hlasovaní gymnazistov aj simulované voľby do NR SR boli v niečom špecifické: na volebných lístkoch si študenti nevyberali kandidátov konkrétnych politických strán, ale učili sa orientovať vo volebnom systéme politických strán podľa politického spektra a ideovo-hodnotových preferencií. Gymnazisti tak mali možnosť reflektovať súčasné rozloženie politického kapitálu na Slovensku v širokom spektre existujúcich strán. Študenti mali počas volebného aktu k dispozícii prehľad programových bodov, ktoré bližšie charakterizovali ideové skupiny. Projekt simulovaných volieb takto kultivoval nielen občianske postoje mladých ľudí, ale ich orientáciu v politickom spektre a kritické myslenie pri výbere a zvažovaní hodnôt a politických priorít. Právo voliť  škola priznala už študentom prvého ročníka, pričom ho využilo celkovo 312 gymnazistov. Študenti prerozdelili hlasy medzi jednotlivé subjekty v prospech liberálnych strán, pri ktorých oceňovali hlavne slobodu podnikania bez silných intervencií štátu v národnom hospodárstve, ako aj dôraz na využitie občianskych práv a slobôd v každodennom živote. Na druhom mieste skončila s miernym odstupom anti-systémová frakcia politického programu postavená na občianskych postojoch a silných príbehoch individualít. Tento politický prúd sa profiluje ako anti-korupčná sila bojujúca proti klientelizmu a štandardizácii politických strán. Všetky ostatné ideovo-politické smery získali výrazne menej volebných hlasov. Ako tretia s výrazným odstupom sa umiestnila soc-demokratická frakcia, ktorá študentom imponovala programom sociálnej politiky a ochranou sociálne marginalizovaných skupín. Na štvrtom mieste sa umiestnili konzervativizmus s dôrazom na tradičné hodnoty a extrém, ktorý sa vymedzuje voči európskej integrácii a presadzuje ultranacionalizmus. Je zaujímavým poznatkom, že najmenej z ponúkaných alternatív gymnazistov oslovili hodnoty neomarxizmu. Študentská volebná komisia konštatovala prekvapujúco vysokú volebnú účasť gymnazistov, čo môže byť prísľubom politickej zodpovednosti mladých ľudí za správu vecí verejných.

      Daniel Valko, 3.A

      Všetky fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

    • Hollého pamätník
     • Hollého pamätník

     • Dňa 27. februára 2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hollého pamätník. V umeleckom prednese poézie zvíťazila Emma Miháliková, v próze si prvé miesto odniesol Mário Stanček (obaja žiaci z prímy.)

      Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a víťazom držíme palce v okresnom kole.

    • Fyzikálne palacinky
     • Fyzikálne palacinky

     • Dňa 25. februára si žiaci prímy vyskúšali fyziku v praxi. Spolu s pani profesorkami Löfflerovou a Zervanovou pripravili palacinky. Predtým, ako mohli ochutnať svoje kulinárske výtvory, museli správne premeniť jednotky v recepte. Nasledovala príprava cesta a dlhé čakanie, kým si každý svoju palacinku upečie.

      Konštatujeme, že všetkým chutilo!

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školská jedáleň –   28
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     92126 Piešťany
     Slovakia
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie