• Humanitárna pomoc pre Ukrajinu pokračuje
     • Humanitárna pomoc pre Ukrajinu pokračuje

     • Vojnový konflikt na Ukrajine nás nenechal ľahostajnými. Trpia obyčajní ľudia a potrebujú našu pomoc.

      V spolupráci s arcidiecéznou charitou a naším mestom dobrovoľníci vyhlasujú zbierku, ktorá sa uskutoční v pondelok 4. apríla 2022. Potraviny a hygienické potreby môžete priniesť počas prestávok do učebne 020 (bývalá študovňa) na prízemí školy.


      Veľmi si ceníme vašu pomoc. Ďakujeme.


      Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • 32. ročník Olympiády v anglickom jazyku – celoslovenské kolo
     • 32. ročník Olympiády v anglickom jazyku – celoslovenské kolo

     • Študentka zo sexty Elise Mária Ábelová sa vynikajúcimi výsledkami plynulo prebíjala z jedného kola do druhého. Suverénne získala 1. miesto v školskom kole v kategórii 2A. Svoje vedomosti a komunikačné schopnosti v anglickom jazyku preukázala aj v okresnom či krajskom kole.

      Zavŕšením jej súťaženia bolo celoslovenské kolo, ktoré sa konalo v dňoch 23. – 24. marca 2022. V konkurencii víťazov jednotlivých krajov potvrdila, že už druhý rok patrí medzi najlepších súťažiacich.

      Elise získala v celoslovenskom kole Olympiády v anglickom jazyku 3. miesto.

      Srdečne blahoželáme!

      Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu nášho gymnázia, Piešťanského okresu i Trnavského samosprávneho kraja.

      PK ANJ

    • Meranie kvality piešťanského gymnázia
     • Meranie kvality piešťanského gymnázia

     • O tom, že naša škola patrí medzi najlepšie školy svojho druhu na Slovensku hovoria okrem jej absolventov aj výsledky merania kvality mimovládnej neziskovej organizácie INEKO. Inštitút pre ekonomické a sociálne otázky, ktorý dlhodobo podporuje ekonomické a sociálne reformy z hľadiska pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti, realizoval aj v pandemickom školskom roku 2020/2021 hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov všetkých škôl na Slovensku.

      Po tom, ako Ministerstvo školstva SR ani minulý rok nerealizovalo celoplošné merania, je hodnotenie výsledkov škôl zameraných na sledovanie dát podľa metodiky INEKO o to významnejšou informáciou pre všetkých, ktorí majú záujem orientovať sa na trhu vzdelávacích inštitúcií a chcú sa vyznať v dátach týkajúcich sa kvality slovenských škôl.

      Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch v hodnotenom období obsadilo 2. miesto medzi gymnáziami trnavského kraja. Celkovo medzi slovenskými gymnáziami skončilo v rebríčku hodnotenia na 29. mieste. Podľa certifikovaného merania INEKO je piešťanské gymnázium školou s výbornými výsledkami žiakov, pričom výsledky hodnotí v sledovanom období rokov 2017 – 2021. Výsledky maturitných skúšok a pridané hodnoty školy (kvalita a prístup pedagógov, stav a vybavenie školy, prostredie školy, well-being a celková klíma, mimoškolské aktivity - olympiády, súťaže, vedecké projekty) hodnotí INEKO ako veľmi dobré, pričom aj obraz školy v oblasti nízkej nezamestnanosti absolventov a vysokom počte úspešných študentov v umiestnení sa na vysokých školách na Slovensku vyznieva veľmi priaznivo.

      Škola má iste veľký potenciál rastu, k čomu ju zaväzuje aj toto dnešné priaznivé hodnotenie. Všetkým, ktorí majú na tom zásluhu, ďakujeme a srdečne blahoželáme.

      Vedenie školy

    • Školy menia žiakov, žiaci menia školy....
     • Školy menia žiakov, žiaci menia školy....

     • Gymnázium Pierra de Coubertina rozbieha projekt Parti rozpočet na stredných školách. Zapojením sa do projektu vám – študentom ponúkame možnosť zmeniť našu školu. Máte nápad na zlepšenie školských priestorov, atmosféry na škole? Chýba vám tu niečo? Povedzte nám o tom! Zapojte sa do diskusie o využití 1 000,- €, rozhodnite o tom, ktoré projekty budú podporené a zrealizujte svoje predstavy o lepšej škole! 

      Do parti rozpočtu na našej škole sme sa zapojili, pretože chceme využiť finančné prostriedky v súlade s potrebami a želaním žiakov (napr. investície do vybavenia učební, nové pomôcky, voľnočasové aktivity, zelená škola, inkluzívna škola a iné).

      So svojím nápadom sa môžu do parti rozpočtu zapojiť: žiaci, učitelia aj nepedagogickí pracovníci. Zber nápadov bude prebiehať prostredníctvom mailovej komunikácie (matej.brezovsky5@gmail.com) od 14.3. 2022 do 11.4. 2022. O pomoc môžete požiadať aj koordinátorku projektu Stanislavu Šimovú (kabinet ANJ, stanislava.simova@gypy.sk). Najlepšie nápady rozpracujú ich autori do podoby projektov a ich realizovateľnosť bude posúdená vedením školy.

      Výsledok schvaľovania sa dozviete 15.4. 2022. Do záverečného hlasovania však celkovo môže postúpiť maximálne 10 projektov. Projekty môžu byť z akejkoľvek oblasti (ekológia, školské pomôcky, oddychové zóny, spoločenské vyžitie a pod.) a musia prispievať k zlepšeniu klímy na škole. Z finančných prostriedkov parti rozpočtu nebude možné financovať napr. náklady na obed počas školského výletu, náklady na dopravu, príp. aktivity, ktoré nie sú v súlade so školským poriadkom.

      Navrhnutý projekt môže siahať až do výšky 500,- €.

      Projekty, ktoré vedenie školy schváli ako realizovateľné, môžu začať svoju propagačnú kampaň. Kampaň sa bude realizovať v priestoroch školy (napr. školská nástenka, triedne nástenky) a prostredníctvom sociálnych sietí (školská webová stránka, Facebook, Instagram) od 18.4. 2022 do 18.5. 2022.

      Rozhodnú študenti!

      Hlasovanie bude prebiehať elektronicky od 23.5. 2022 do 30.5. 2022. Hlasovania sa môžu zúčastniť všetci žiaci, príp. pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy.

      Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 1.6. 2022.

      Ihneď po vyhlásení výsledkov začnú študenti (v spolupráci so žiackou školskou radou, koordinátorkou projektu a vedením školy) s realizáciou víťazných projektov.

      Prvý workshop sa uskutoční už v pondelok 14. marca 2022. Veríme, že naši žiaci vyhotovia a predstavia skvelé projekty a ich realizáciou premenia našu školu na lepšie miesto.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka projektu

    • Úspechy našich študentov v esejistických a recitačných súťažiach v anglickom jazyku
     • Úspechy našich študentov v esejistických a recitačných súťažiach v anglickom jazyku

     • Študenti nášho gymnázia sa pravidelne zúčastňujú rôznych esejistických a recitačných súťaží v anglickom jazyku. Preukázaním jazykových schopností i komunikačných zručností dosahujú vynikajúce výsledky.

       

      Tranzistorčítaný prednes

      Výsledky súťaže:

      Oliver Ján Tremboš (II.B) – v celoslovenskom kole získal 2. miesto

      Hung Ngyuen Manh (III.B) – v celoslovenskom kole získal 3. miesto

      Súťažiacich motivovala a  pripravila p. Páleníková.

       

      Ťuknipoviedková súťaž

      13 zúčastnených gymnazistov postupujú do krajského kola: Natália Banasová (Sx), Stella Krivičková (II.A), Barbora Matyšáková (Ka) a Pavlína Koláriková (III.D).

      Do celoslovenského kola sa so svojou poviedkou prebojovali: Zoja Mlynáriková (Ka) a Kornélia Čačíková (I.B).

      Priebeh školského kola poviedkovej súťaže Ťukni zorganizovala p. Corticelli.

       

      Všetkým recitátorom i autorom anglických poviedok srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

       

      PK ANJ

    • Humanitárna pomoc pre Ukrajinu
     • Humanitárna pomoc pre Ukrajinu

     • Študenti – dobrovoľníci, vojnový konflikt na Ukrajine nás vtiahol do politického diania, každý z vás istotne sledujete vyostrenú situáciu a nie je vám ľahostajné, že trpia obyčajní ľudia – deti, študenti, starí ľudia a možno aj vaši kamaráti či známi. Potrebujú pomoc každého z nás.

      Mesto Piešťany organizuje humanitárnu pomoc pre Ukrajinu v bývalej budove Telecomu pri Satelite. Potrebujú dobrovoľníkov na triedenie potravín, hygienických potrieb a oblečenia. Už tento týždeň budú odchádzať z Piešťan dva kamióny priamo na slovensko-ukrajinské hranice. Koordinátorom humanitárnej pomoci je Andrij Ponyrko (t. č. 0904/942854). Naša pomoc je vítaná kedykoľvek počas dňa, dobrovoľníci sú na mieste denne od 8.00 do 20.00 hod., ale je ich veľmi málo. Pridajte sa k nim a pomôžte!
       

      Ak nemáte možnosť pracovať ako dobrovoľníci, môžete využiť aj inú formu pomoci prostredníctvom organizácií, ktoré pôsobia priamo alebo úzko spolupracujú s partnermi v postihnutých oblastiach:

      Magna – https://donate.magna.org/sk/ukrajina/

      UNICEF – https://www.unicef.sk/ukrajina/

      Ukrajinský červený kríž – https://redcross.org.ua/en/

      Človek v ohrození – https://clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina/

      Úsmev ako dar – https://usmev.darujme.sk/susedska-pomoc-ukrajine/

      Slovenská katolícka charita – https://charita.darujme.sk/ukrajina/

       

      Vopred ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorým nie je situácia na Ukrajine ľahostajná.
      Veľmi si ceníme vašu pomoc!


      Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • 32. ročník Olympiády v nemeckom jazyku - krajské kolo
     • 32. ročník Olympiády v nemeckom jazyku - krajské kolo

     • Dňa 16. februára 2022 sa uskutočnilo  krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Online testu sa zúčastnilo 7 žiakov a do ústnej časti postúpili 5 žiaci.

      Ella Marie Mináriková v kategórii 1C a Laura Sophie Mináriková v kategórii 2C sa  umiestnili na prvých miestach a postupujú vrámci Trnavského kraja do celoslovenského kola. Blahoželáme víťazkám a všetkým zúčastneným žiakom. Ďakujeme za úspešnú  reprezentáciu  školy.

      Výsledky krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku:

      1. miesto -  kat. 1C: Ella Marie Mináriková (tercia) –postup do celoslovenského kola

      1. miesto – kat. 2C: Laura Sophie Mináriková (sexta) – postup do celoslovenského kola

                                      vyučujúca Mgr. Millerová

      3. miesto – kat. 2A: Zoja Mlynáriková (kvinta), vyučujúci Mgr. Ševčík

      4. miesto – kat. 2B: Mia Mlynáriková (septima), vyučujúca Mgr. Millerová

      5. miesto – kat. 2B: Elisabeth Salvianyová (oktáva), vyučujúca Mgr. Grosmannová

      PK NEJ

    • Online krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku
     • Online krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

     • Dňa 15. 2. sa uskutočnilo online krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku, v ktorom nás úspešne reprezentovali v kategórii 1A Alžbeta Matyšáková (S) na 2. mieste, v kat. 2A Ján Oliver Tremboš (II.B) na 1. mieste, v kat. 2B Adela Čechvalová (III.B) na 3. mieste a Alžbeta Štefíková (P) ako úspešná riešiteľka v kat. 1C. 

      Félicitations!

    • 14. ročník Dejepisnej olympiády
     • 14. ročník Dejepisnej olympiády

     • Dňa 09.02. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády z dejepisu. Z našej školy sa online testu zúčastnilo 6 žiakov.

      Výsledky okresného kola:

      Kategória D

      2. miesto         Samuel Elčík (tercia)

      3. miesto         Mário Stanček (tercia)

      Kategória E

      2. miesto         Karolína Gonová (sekunda)

      5. miesto         Filip Orlovský (sekunda)

      Kategória F

      3. miesto         Maiia Volobueva (príma)

      7. miesto         Lesia Mašánová (príma)

      Do krajského kola postúpili Samuel Elčík (tercia) a Karolína Gonová (sekunda).

      Všetkým srdečne gratulujeme a prajeme im veľa úspechov v krajskom kole.

      PK DEJ

    • Krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
     • Krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 11. 2. 2022 sa uskutočnilo online krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, v ktorom sa v kategórii B umiestnila Elise Mária Ábelová (Sx) na 3. mieste. V kategórii A nás reprezentoval Jakub Rendvanský (III.A) ako úspešný riešiteľ.

      Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Krajské kolo Olympiády ľudských práv už tradične na našej škole
     • Krajské kolo Olympiády ľudských práv už tradične na našej škole

     • 24. ročník stredoškolskej súťaže oficiálne otvorili riaditeľ gymnázia Radim Urban spolu s primátorom Piešťan Petrom Jančovičom, ktorí opätovne prevzali záštitu nad krajským kolom olympiády. Záštitou olympiádu podporili aj prezidentka SR, ombudsmanka SR a dekanka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Medzi víťazmi krajského kola boli aj študenti piešťanského gymnázia, ktorí zároveň postúpili do celoštátneho kola Olympiády ľudských práv – Lukáš Mojžiš (4.D) a Romana Švecová (2.A). Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy a v národnom kole želáme veľa úspechov.

       (text: PK OBN; foto: Ester Šmídová)

    • 32. ročník Olympiády v anglickom jazyku – krajské kolo
     • 32. ročník Olympiády v anglickom jazyku – krajské kolo

     • Dňa 8. februára 2022 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku v online priestore. Zúčastnili sa ho 3 študenti z našej školy, ktorí sa do ďalšej časti súťaže prebojovali ako víťazi okresného kola.

      S postupom do vyššieho kola stúpajú aj nároky. Písomný test preveril pripravenosť našich študentov, ktorí sa po jeho vyhodnotení zaradili medzi šiestich najlepších súťažiacich v kraji a postúpili na ústnu skúšku. Problémy s pripojením ani únava po dlhom čakaní na ústnu časť však našich študentov neodradili, aby mohli preukázať svoje jazykové schopnosti.

      Už druhý rok po sebe bude našu školu aj Trnavský samosprávny kraj reprezentovať v celoslovenskom kole Elise Mária Ábelová (Sx), ktorá si svojimi jazykovými vedomosťami a komunikačnou zručnosťou vybojovala prvé miesto.

       

      Výsledky krajského kola:

      Kategória 2A

      1. miesto         Elise Mária Ábelová zo sexty (vyučujúca: Mgr. Páleníková)

                              - postupuje do celoslovenského kola

      Kategória 2B

      2. miesto         Oliver Kopún z oktávy (vyučujúca: Mgr. Škultétyová)

      Kategória 2C1

      5. miesto         Monika Strapková z III.B (vyučujúca: Mgr. Šimová)

      Všetkým srdečne gratulujeme!

      Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu nášho gymnázia.

      PK ANJ

    • Dobrovoľnícka ekologická aktivita gymnazistov
     • Dobrovoľnícka ekologická aktivita gymnazistov

     • K dobrovoľníckym aktivitám neodmysliteľne patrí aj starostlivosť o životné prostredie, či už ide o sadenie rastlín a stromov, starostlivosť o ohrozené zvieratá, budovanie náučných chodníčkov alebo upratovanie znečistených lokalít v regióne.

      Študenti nášho gymnázia Adela Sedláčiková, Matúš Šintál, Artur Halo (všetci z II.B) a Matej Pobjecký z I.C majú pozitívny vzťah k prírode a vo svojom voľnom čase sa venujú aktivitám, ktoré sú spojené s rozvojom včelárstva. Náučný včelársky chodník OZ Včeloz v Drahovciach sa už pýšil postermi o životnom cykle včely medonosnej, keď sa na jeseň 2021 naši študenti rozhodli priestor zveľadiť. Zrealizovali výsadbu  nektárodajných kríkov (Budleja Dávidova, Deutzia hybrida, Vajgélia kvetnatá, Tavoľa kalinolistá), ktoré rozmiestnili podľa času ich kvitnutia. Vysadené kríky ohradili palisádami, aby nedošlo k ich neúmyselnému pokoseniu. Svoj voľný čas venovali aj úprave včelích úľov typu Langstroth 2/3, do ktorých budú na jar osadené nové včelie rodiny.

      Naši dobrovoľníci budú prezentovať svoju prácu v rámci projektu Ekologický čin roka 2021, ktorý sa koná pod záštitou TTSK. K projektu sa vyjadrila aj samotná Adela Sedláčiková: „Výsadbou nektárodajných kríkov sme prispeli k zlepšeniu biodiverzity v okolí včelích úľov. Nové včelie rodiny umiestnené do nami „rozveselených“ úľov prispejú k opeľovaniu rastlín v okolí včelnice. Účasť na tomto projekte chceme prezentovať aj ostatným študentom našej školy, nech vedia, že sa voľný čas dá využiť aj aktívne, v prírode a navyše s prínosom pre regionálne poľnohospodárstvo.“

      Ochrana životného prostredia je v súčasnosti veľmi diskutovanou témou. Naši študenti však ukázali, že dôležitejšie je konať. Adela, Matúš, Artur i Matej veria, že svojou prácou inšpirovali aj ostatných gymnazistov. Držme im palce, aby v projekte Ekologický čin roka 2021 uspeli čo najlepšie.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Tematický deň na gymnáziu
     • Tematický deň na gymnáziu

     • Milé profesorky, milí profesori, milé študentky, milí študenti,

      vieme, že v týchto časoch je ťažké udržať si optimizmus, preto sme si pre vás v termíne 31.1.pripravili tematický deň. Je to obmena tematického týždňa, na ktorý ste zvyknutí. Keďže vírus stále útočí, rozhodli sme sa pre skrátenú, bezpečnejšiu verziu. Dúfame, že ozvláštnenie budúceho týždňa vám zlepší náladu a vopred ďakujeme za účasť.

      Vaša Žiacka školská rada

    • 32. ročník Olympiády v nemeckom jazyku
     • 32. ročník Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 19. januára 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Online testu sa zúčastnilo 7 žiakov. Do krajského kola postúpili 5 žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste v kategóriách 1B, 2A, 2B a 2 žiačky, ktoré postúpili z 1. miesta kategórie 1C (Ella-Marie Mináriková - T) a 2C (Laura-Sophie Mináriková-Sx) školského kola. Krajské kolo sa uskutoční dňa 16.2 2022 a naše gymnázium reprezentujú 7 žiaci.

      Výsledky okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku

      Kategória 1B

      1. miesto: Mário Stanček – (T) vyučujúca Mgr. Barbara Millerová

      Kategória 2A

      1. miesto: Elise- Mária Ábelová – (Sx) vyučujúca Ing. Ingrid Krajčiriková
      2. miesto: Zoja Mlynáriková – (Ka) vyučujúci Mgr. Roman Ševčík

      Kategória 2B

      1. miesto: Mia Mlynáriková – (Sp) vyučujúca Mgr. Barbara Millerová
      2. miesto: Elisabeth Salvianyová – (O) vyučujúca Mgr. Radka Grosmannová

      Všetkým víťazom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v krajskom kole.

      PK NEJ

    • Víťazi bežeckej výzvy ocenení sladkým prekvapením
     • Víťazi bežeckej výzvy ocenení sladkým prekvapením

     • Výzva zapojiť sa do adventného behu na podporu zdravotníkov nezostala na našom gymnáziu bez povšimnutia. V čase od 29. novembra do 15. decembra 2021 sa do výzvy zapojilo 15 tried, 117 študentov a 13 učiteľov. Spolu nabehali 3 317,26 km. Naši učitelia sa nedali zahanbiť, z celkového počtu im patrí 470,76 km.

      Adventná výzva spĺňala všetky kritériá fair-play, spojila triedy, utužila vzťahy či podporila zdravú súťaživosť športujúcich gymnazistov. V 1. kategórii zvíťazila sekunda s odbehnutými 317,27 km. V 2. kategórii obsadila prvé miesto oktáva s odbehnutými 571,21 km. Absolútnym víťazom sa stal Alexander Chmelo, ktorý zvládol polmaratón aj maratón a spolu odbehal 130,99 km. Medzi učiteľmi si prvenstvo vybojovala Mgr. Radka Grosmannová (104,53 km).

      Riaditeľ školy Mgr. Radim Urban odmenil víťazné triedy i najlepších bežcov – učiteľov sladkým prekvapením. Športu zdar!

       

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

      Mgr. Róbert Paradi, predseda PK TSV

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    92126 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie