• Mikuláš na gymnáziu (II.)
     • Mikuláš na gymnáziu (II.)

     • Aj na gymnáziu bol Mikuláš!

      Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš... Tentokrát však stál v krásne vyzdobenej triede, aby si vypočul spolu s čertom a anjelikmi pásmo vianočných kolied v podaní žiakov z prímy a sekundy. Pod vedením p. prof. Vagáňovej a za husľového sprievodu Gabriela Kormana z 3.C a Emmy Madunicej z 2.C navodil krásnu atmosféru nielen deťom, ale aj bývalým kolegom, dlhoročným pedagógom na Gymnáziu Pierra de Coubertina. Detičky Mikulášovi spievali, kreslili a vyrábali vianočné ozdoby. Členky Odborovej organizácie pri Gymnáziu P. de Coubertina spolu s vedením školy hostili kolegov - dôchodcov. Prišlo ich neúrekom, vyše 25, najstaršími účastníkmi boli p. prof. Vojtech Filo, p. prof. Ladislav Gabovič a tiež jeden z bývalých riaditeľov školy, p. prof. Milan Lihan, ktorý meral cestu až z Trnavy. A veru, mali na čo spomínať! Dávno sa v takom hojnom počte nezišli a od čias, keď mnohí z nich začali v škole aktívne pôsobiť, ubehlo už viac ako polstoročie.  O tom, že akcia to bola nad mieru vydarená, niet pochýb, a tak sa už teraz môžeme tešiť, že Mikuláš pre deti aj dôchodcov zavíta na gymnázium aj o rok!

     • Pilotné testovanie pre žiakov maturitného ročníka

     • V dňoch 5. a 6.12. 2019 sa na našom gymnáziu konalo pilotné testovanie z ANJ B2 a MAT pre žiakov maturitného ročníka. Tvorcovia úloh z NÚCEM-u pre si overovali správnosť i vhodnosť vytvorených otázok pre nadchádzajúce maturitné skúšky. Na testovaní z ANJ B2 sa zúčastnilo 96 žiakov a na matematike 54 žiakov. Priebeh testovania bol jednoduchý. Každý žiak dostal prihlasovacie údaje a kód, s ktorými sa prihlásil na online stránke NÚCEM-u a testovanie sa mohlo začať. Maturanti boli zadelení do 7 skupín na ANJ a do 4 skupín na MAT. V priebehu dňa sme sa v informatickej učebni striedali v uvedených časových intervaloch. Test z ANJ B2 pozostával z troch posluchov, ktoré sa ľahko počúvali a boli zrozumiteľné, no nájsť správne odpovede na nie vždy jasné otázky bolo ťažšie. V teste z matematiky sa vyskytli príklady rôznych typov - od geometrie až po funkcie. Väčšina z nich nebola vypočítateľná vzorcami, ale logickou úvahou, čím si tvorcovia úloh môžu overiť, či matematickým zákonitostiam žiaci  rozumejú a majú logické myslenie alebo sa ich len mechanicky učia. Výsledky pilotných testov budú zverejnené NÚCEM-om vo februári 2020.

      Maturantka RG

     • Ešte jedno obzretie za novembrom 89

     • Piešťanskí gymnazisti sa už dlhšie tešili a pripravovali na piatok 29. novembra 2019. V tento sychravý deň na škole spolu s pedagógmi usporiadali panelovú diskusiu na tému reflexie novembrových udalostí roku 1989 s ich interpretačným presahom do súčasnosti. Podujatie po slávnostnom Gaudeamus igitur zahájila prednesom vlastnej úvahy maturantka bilingválneho ročníka Miriam Grajciarová, víťazka literárnej súťaže Sloboda a demokracia... Teraz je to na nás, ktorú pre stredoškolákov vyhlásil Trnavský samosprávny kraj. Po príhovore poverenej riaditeľky školy Mgr. Stanislavy Šimovej privítal a predstavil pozvaných hostí panelovej diskusie hlavný organizátor a garant podujatia doc. Dr. Peter Rusnák. V diskusii, ktorú moderovala Dr. Dagmar Horná, mali študenti možnosť pozrieť sa na revolučné udalosti očami sociologičky prof. Dr. Soni Szomolányi, politika a katolíckeho disidenta Františka Mikloška, Dr. Dionýza Hochela, povereného riadením Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku a lekára a prvého predsedu koordinačného výboru VPN v Piešťanoch MUDr. Mariána Kališa. Hostia panelovej diskusie, ktorú pod záštitou trnavského župana a s podporou samosprávneho kraja zastúpeného vicežupanom Mgr. Marekom Neštickým, ako aj s podporou primátora mesta Piešťany Dr. Petra Jančoviča, Academiou Istropolitana Nova, Olympijským výborom pre ľudské práva, Trnavskou univerzitou, Helsinským výborom pre ľudské práva a projektom Ambasádorských škôl Európskeho parlamentu, vyjadrovali svoje názory na súčasné problémy i výzvy demokracie na Slovensku, na možnosti jej ohrozenia, na prínos novembrových udalostí pre súčasnú spoločnosť. Diskutujúci panelisti objasňovali peripetie moderných stredoeurópskych dejín, vysvetľovali špecifiká fungovania totalitných režimov a upozorňovali na krehké benefity súčasnej participatívnej demokracie a občianskej spoločnosti. Do záverečnej rozpravy sa neváhali zapojiť aj zvedaví gymnazisti otázkami na aktuálne témy z domova, Európy i pýtaním sa na svetové dianie. Jadrom študentskej diskusie bolo hľadanie dôvodov podivnej obľúbenosti extrémistických strán medzi mladými ľuďmi, predĺženie volebného moratória i politická situácia v Maďarsku, Poľsku a na Ukrajine. Dôkazom rastúceho záujmu gymnazistov o veci verejné bolo aj spontánne predstavenie projektu piešťanskej mládežníckej parlamentnej iniciatívy. Pred neformálnou časťou panelovej diskusie sa s gymnazistami rozlúčil za všetkých hostí Marián Kališ slovami: „Boj za slobodnú spoločnosť a demokraciu neskončil, pretože každý deň musíme o ňu aktívne usilovať.“

      Katarína Baďurová, oktáva

      Všetky fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

      Rozhlasový report (3.12.2019) k panelovej diskusii na gymnáziu

      Videozáznam z diskusie

     • iBobor

     • Od 11. do 15. novembra 2019 prebehla medzinárodná informatická súťaž iBobor. Na Slovensku sa do súťaže tento školský rok zapojilo 89 768 žiakov z 1 116 škôl. Našu školu reprezentovalo 51 študentov, z ktorých 36 bolo úspešných (t. j. získali aspoň 50 bodov z maximálneho počtu 80 bodov), čo predstavuje 71 % úspešnosť našich žiakov. Maximálny počet bodov získal Krištof Varga zo sexty a Jakub Polonský z II. B v kategórii „Juniori“, v ktorej súťažili žiaci 1. a 2. ročníka SŠ a žiaci kvinty a sexty osemročných gymnázií. Nad 70 bodov v tejto kategórii získal i Adam Hlinka a Jakub Pisarčík. V kategórii „Benjamín“ (žiaci 6. a 7. roč. ZŠ/prímy a sekundy) bola z našich študentiek najlepšia Elisa Biscontiny, ktorá získala 73,34 bodu. Rovnaký počet bodov získali v kategórii „Kadet“ (žiaci 8. a 9. roč. ZŠ/tercie a kvarty ) Filip Nedelka a Denis Šebo. Rovných 70 bodov v tejto kategórii získala Romana Nedorostová.

      Všetkým súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy v tejto medzinárodnej súťaži. Poďakovanie zároveň patrí i tým, ktorí pomohli súťaž na škole zorganizovať – Mgr. Marianne Krajčovej, Mgr. Vladimírovi Matejákovi a Romanovi Ondrejkovi.

      Mgr. Marta Löfflerová

    • Triedne zasadnutia Rady rodičov
     • Triedne zasadnutia Rady rodičov

     • Vážení rodičia, milí študenti,

      v pondelok 2. decembra 2019 o 17.00 hod. sa uskutočnia triedne zasadnutia Rady rodičov v jednotlivých triedach.

      Srdečne Vás pozývame na stretnutie s triednymi učiteľmi.

      Mgr. Stanislava Šimová, poverená riaditeľka školy

     • Zopár viet o slobode a demokracii, pretože teraz je to na nás

     • Piešťanskí gymnazisti opäť dôstojne reprezentovali školu pri udeľovaní štipendií Trnavského samosprávneho kraja. 26. novembra 2019 si na slávnostnej akadémii v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave prevzali naši úspešní a talentovaní študenti veľkorysé štipendiá, diplomy a vecné ceny z rúk trnavského župana a vicežupanov. Oktávan Matúš Kubla a septimánka Emma Vičanová za mimoriadne študijné výsledky a úspechy v súťažiach, študentky seminára občianskej náuky Miroslava Grajciarová z bilingválnej 5.B za 1. miesto a Michaela Zabadalová zo 4.C za 3. miesto v literárnej časti súťaže vypísanej Trnavským samosprávnym krajom pod názvom Sloboda a demokracia. Teraz je to na nás... Spomedzi 50 kandidátov súťaže sa presadili práve naši študenti a obhájili víťazné umiestnenia. Dodajme len, že pro bonum societas, teda pre dobro nás všetkých. A k tomu im srdečne blahoželáme.

      Peter Rusnák

     • Prednáška ,,Najčastejší výskyt onkologických ochorení u mladých ľudí’’

     • Dňa 22.11. 2019 sa žiaci III.B a septimy zúčastnili prednášky ,,Najčastejší výskyt onkologických ochorení u mladých ľudí’’ na našej škole v kmeňovej triede III.B. Prednášku si pripravili členovia z Ligy proti rakovine MUDr. Doc. Vladimír Bella, PhD. a PhDr. Erika Zámečníková, ktorí nás oboznámili s prevenciou a najčastejšími príznakmi rôznych druhov onkologických ochorení. Dozvedeli sme sa veľa nových a potrebných vecí o diskutovanej problematike. Naučili nás, ako vykonať takzvané samovyšetrenie a upozornili na jeho dôležitosť. Dievčatá mali možnosť vyplniť anonymný dotazník týkajúci sa rakoviny prsníka. Práve toto je téma, o ktorej by sa malo hovoriť oveľa častejšie. Sme vďační za mnoho užitočných informácií a tešíme sa na ďalšie obohacujúce prednášky.


      Marko Záhradník a Emma Halmešová

     • Matematicko-fyzikálna súťaž Náboj JUNIOR 2019

     • Dňa 22. 11. 2019 sa na našej škole konala matematicko-fyzikálna súťaž Náboj JUNIOR.  Medzi sebou súťažili 4 členné tímy z našej školy i základných škôl z Piešťan a okolia.

      Tímy mali v počas 120 minút vyriešiť čo najviac zaujímavých matematických a fyzikálnych úloh. Po skutočne vyrovnanom súboji sa napokon na prvých troch miestach s rovnakým počtom vyriešených príkladov umiestnili:

      1. miesto: ZŠ Brezová
      2. miesto: Gymnázium PdC (Sova, Kubranský, Rybanský, Žlnayová -T)
      3. miesto: Gymnázium PdC (Ábelová, Banasová, Šebo, Monček – K)

      Študentom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

      Organizátorom, ktorými boli starší študenti našej školy, ďakujeme za výbornú prípravu a za hladký priebeh súťaže.

      Veríme, že všetci zúčastnení prežili zaujímavé matematicko-fyzikálne dopoludnie.

      Všetky fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

     • Spýtaj sa vašich na november 89, pretože teraz je to na nás

     • Piešťanskí gymnazisti Jakub Chamraz, Emma Vičanová, Daniel Valko, Nina Masaryková, Roman Turzák, ako aj pozvaní hostia poslanec zastupiteľstva Martin Valo a politológ Pavol Krištof, sa 20. novembra 2019 zúčastnili na panelovej diskusii k novembrovým udalostiam roku 1989 a k ponovembrovému vývoju spoločnosti organizovanej Elektrárňou Piešťany v spolupráci s agentúrami Film Generácia, RTVS a Známa firma. Publikom panelovej diskusie boli žiaci 2. stupňa ZŠ M. R. Štefánika v Piešťanoch. Pred panelovou diskusiou si žiaci pozreli motivačný film Spýtaj sa vašich 89 v réžii talentovanej Barbory Berezňákovej. Diskutujúci gymnazisti spolu s Martinom Valom a Dr. Pavlom Krištofom poskytli žiakom základnej školy pohľad na vlastný príbeh novembra, pričom im ponúkli aj vhľad do originálneho projektu participatívnej demokracie a občianskej iniciatívy mladých ľudí v našom meste. Spolupráca Gymnázia Pierra de Coubertina s Elektrárňou Piešťany sa uskutočnila v rámci projektu Interaktívne vzdelávacie programy Elektrárne Piešťany. K novembrovej atmosfére na gymnáziu patrí aj dobrá správa o tom, že študentky školy Miroslava Grajciarová (1. miesto) a Michaela Zabadalová (3. miesto) pod konzultačným vedením učiteľa Petra Rusnáka obhájili skvelé pozície v literárnej časti súťaže vypísanej Trnavským samosprávnym krajom pod názvom Sloboda a demokracia. Teraz je to na nás... Talentované gymnazistky si prevezmú hodnotenia a ceny z rúk župana na slávnostnej akadémii pri príležitosti Dňa študentstva budúci týždeň v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave.                                                       

      Peter Rusnák

     • KAM NA STREDNÚ 2019

     • Dňa 21.11. 2019 zastupovali študenti gymnázia Nina Mária Masaryková a Andrej Beňačka spolu so zamestnancami školy naše gymnázium na prezentácii stredných škôl Kam na strednú v Trnave. Náš stánok sa tešil priazni budúcich záujemcov o štúdium. Nina a Andrej pútavým rozprávaním a obrazovou prezentáciou upriamili pozornosť nielen na priestory školy, ale aj na školské a mimoškolské aktivity, o ktoré nie je u nás núdza. S radosťou odpovedali na všetky otázky budúcim študentom. Návštevníci si tak mohli priblížiť život na našej škole.

    • Mladý prekladateľ 2019
     • Mladý prekladateľ 2019

     • Dňa 8.11. 2019 sa študentky nášho gymnázia zúčastnili vyhodnotenia 7. ročníka súťaže Mladý prekladateľ, organizovanej katedrou translatológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V tomto roku sa do nej zapojilo 43 škôl z Nitrianskeho, Trenčianskeho a Trnavského kraja. Porotcovia hodnotili spolu 400 prekladov z 5 svetových jazykov.

      V kategórii prekladu textu z francúzskeho jazyka do slovenského jazyka získali 2. a 3. miesto Zuzana Fedorková (V.B) a Lucia Orlovská (septima). V najpopulárnejšej kategórii prekladu anglického textu, do ktorej bolo poslaných 170 súťažných prác, získali Terézia Lišková (III.A) a Lujza Cepková (IV.B) ocenenie poroty. Lujza obsadila aj 3. miesto za strojový preklad z anglického jazyka. Okrem ocenených sa do súťaže zapojilo viacero študentov našej školy. Za svoje vynaložené úsilie získali od univerzity certifikát o účasti. Študentom a profesorom, ktorí ich viedli, ďakujeme a prajeme im veľa úspechov do ďalšieho ročníka tejto perspektívnej súťaže.

     • Projekt This is 21 aj na piešťanskom gymnáziu

     • V piatok 8. novembra 2019 navštívili na pozvanie učiteľa doc. Petra Rusnáka a s podporou vedenia školy v rámci jednodňového celoslovenského podujatia programu Generácia 3.0 projektu This is 21 Nadácie Pontis piešťanské gymnázium dvaja významní absolventi - Táňa Sedláková a Heliodor Macko. Úvodnú časť projektu zahájila pútavou a apelatívnou prednáškou doktorandka psychológie, spoluorganizátorka iniciatívy Za slušné Slovensko a zakladateľka občianskeho združenia Zrejmé Táňa Sedláková. Početné publikum gymnazistov oboznámila s príbehom svojej profesionálnej kariéry a priblížila študentom aj politické okolnosti tragických udalostí minulého roka, ktoré neskôr podnietili vznik iniciatív občianskej angažovanosti na Slovensku. Prednášajúca poskytla gymnazistom úvahu o tom, že my všetci máme zodpovednosť za lepšiu občiansku spoločnosť. S kritickým nadhľadom ponúkla aj netradičný pohľad na spomínané udalosti. Po prednáške nasledovala diskusia. V druhej časti prednáškového dopoludnia sa gymnazistom prihovoril alumni študent Heliodor Macko. Ten gymnazistom predstavil svet vývojových technológií, pričom im ponúkol, na základe vlastných úspešných skúseností startupových IT-projektov, odborné informácie z oblasti efektívneho podnikania na Slovensku. Taktiež podnietil gymnazistov k úvahe o tom, že by sa nemali báť robiť chyby, pokiaľ chcú odborne rásť. Prednáškové dopoludnie o zručnostiach pre 21. storočie sa stretlo s nevšedným záujmom tak maturantov, ako aj študentov nižších ročníkov. Dúfame, že takéto skvelé aktivity podporujúce kritické myslenie mladých ľudí budú pokračovať na gymnáziu aj v budúcnosti.

      Monica van Wingerden - Sabína Zureková, 2.A  

      Všetky fotografie z prednášok sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

    • Europoslanec Ivan Štefanec medzi gymnazistami
     • Europoslanec Ivan Štefanec medzi gymnazistami

     • Koncom týždňa (piatok 25. októbra 2019) navštívil gymnázium europoslanec Ivan Štefanec, ktorého odborné prednášky študenti aj v minulosti veľmi vítali. Tentoraz prednášal na tému malého a stredného podnikania na Slovensku a v Európskej únii, ale v rozsiahlej diskusii sa nevyhol ani zvedavým otázkam gymnazistov. Tí sa pýtali na európsky trh práce, odchod Británie z únie, politické kauzy na Slovensku, americkú zahraničnú politiku a blízkovýchodné iskrenie. Prednášku člena europarlamentu s kvalitnou diskusiou študenti hodnotili veľmi pozitívne. Veríme, že aj tieto informácie z kuchyne europolitiky môžu pomôcť súťažnému tímu mladých európanov v roku 2020, aby zopakovali úspech ich starších spolužiakov - tohtoročných absolútnych víťazov krajského kola Mladého Európana.

      Katarína Baďurová, oktáva

      Všetky fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

    • Europa Tour 2019 na gymnáziu alebo z jesennej ponuky Europe Direct pre rok 2020
     • Europa Tour 2019 na gymnáziu alebo z jesennej ponuky Europe Direct pre rok 2020

     • Dňa 23. októbra 2019 rozšíril gymnaziálnu ponuku odborných predmetov nevšedný workshop. Pracovníci regionálneho centra Europe Direct v Senici prišli prednášať študentom gymnázia o súťaži Mladý Európan, na ktorej sa už niekoľko ročníkov pravidelne umiestňujú piešťanskí gymnazisti medzi víťazmi. Lektori interaktívnou a súťažnou formou predstavili študentom ambasádorskej školy reálie fungovania európskych inštitúcií, pestrosť národných špecifík členských štátov, výzvy súčasných politík v EÚ, etc. Nádejame sa, že súťažný tím mladých európanov bude v roku 2020 rovnako úspešný ako boli úspešní tohtoroční absolútni víťazi krajského kola súťaže.

      Peter Rusnák, učiteľ

      Všetky fotografie z akcie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

    • Rozhoduj o Europe: buď tvorcom európskych politík
     • Rozhoduj o Europe: buď tvorcom európskych politík

     • Piešťanskí gymnazisti boli 21.10.2019 úspešní v krajskom kole súťaže "Rozhoduj o Európe", ktorú vyhlásila Rada EÚ a ktorá sa konala v sídle VÚC-Trnavského samosprávneho kraja. Z tímu študentov v zložení Daniel Valko, Ema Višňovská, Jakub Chamraz, Simona Kadlecová, Roman Turzák, Monika Kleinová, Daniel Pavelka a Lucia Strečanská obsadili Katarína Černoková 2. miesto a Andrej Beňačka 1. miesto v súťaži, čo im umožňuje reprezentovať našu školu v celoštátnom kole. Aktívnemu tímu gymnazistov srdečne blahoželáme k získaniu cenných skúseností a víťazom súťaže želáme ďalšie úspechy.

      Peter Rusnak

    • Výstava starých mincí a bankoviek
     • Výstava starých mincí a bankoviek

     • V mesiaci október 2019 sa na hodinách Finančnej gramotnosti vo všetkých druhých ročníkoch a bilingválnej 3.B uskutočnila výstava starých mincí a bankoviek nielen zo Slovenska, ale aj z iných krajín sveta (Albánska, Azerbajdžanu, Bieloruska,  Filipín, Indie, Malajzie, Čiech, Chorvátska, Macedónska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Bulharska, USA, Anglicka, Spojených arabských emirátov, Iraku, Kuvajtu, Jordánska, Nemecka, Švajčiarska, Talianska,).  Žiaci priniesli rôzne zaujímavé platné aj neplatné mince a bankovky z rôznych období, ako aj zbierku mincí a bankoviek  Slovenska - z čias Rakúsko-Uhorska, 1.ČSR, Slovenského štátu a povojnového obdobia až po súčasnosť.

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie