• Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

     • Upozorňujeme všetkých stravníkov, že strava je zabezpečená do 26.06.2019, vrátane. V dňoch 27.06.2019 a 28.06.2019 sa strava vydávať už nebude.

      Preplatky zo stravovacieho účtu žiakov budú zasielané na čísla bankových účtov uvedených v prihláške na stravu najneskôr do 20.07.2019.

    • Zasadnutie Rady rodičov
     • Zasadnutie Rady rodičov

     • Dňa 05. júna 2019 (streda) o 17.00 sa bude konať mimoriadne plenárne zasadnutie Rady rodičov, s programom doplňujúcej voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri Gymnáziu Pierra de Coubertina.

      Účasť rodičov na zasadnutiach v jednotlivých triedach je potrebná.

    • Gesto pre mesto
     • Gesto pre mesto

     • Milí rodičia a priatelia školy, 

      minulý rok sme to dokázali a aj vďaka vašim hlasom sme za získaných 1000 eur nakúpili knihy v angličtine plne rešpektujúc výber študentov. Určite aj vďaka týmto atraktívnym titulom sme od začiatku školského roka zaznamenali takmer 80 vypožičaní. Preto sa opäť na vás obraciam s prosbou o podporu nášho 'Knihy pre nase Gypy' projektu, aby sme aj tento september mohli študentov prekvapiť ďalšou skrinkou plnou pútavých titulov. Dajte nám svoj hlas na: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/piestany. Za všetkých študentov-knihomoľov, aj za mňa, posielam veľké foto ďakujem.

      Eva Corticelli

    • Gymnazisti rozumejú literatúre
     • Gymnazisti rozumejú literatúre

     • V rámci spolupráce Gymnázia Pierra de Coubertina so Slovenskou asociáciou pre estetiku a Filozofickou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa v pondelok 27. mája uskutočnila diskusia na tému Domáce versus cudzokrajné v literatúre.

      Projekt S umením do škôl zavítal aj do Piešťan. V čerstvo zrekonštruovanej zimnej záhrade a čitárni (spojovacia terasa starej budovy gymnázia so starou telocvičňou) diskutovali žiaci sexty so slovenskými spisovateľmi Marekom Vadasom a Veronikou Šikulovou. Diskusiu moderovala teoretička literatúry Hana Zeleňáková a sextáni si vypočuli nielen autorské čítanie, ale zaujalo ich najmä rozprávanie M. Vadasa o osobných zážitkoch a  skúsenostiach z Afriky. Gymnazisti sa tešia na ďalšiu spoluprácu s literárnymi teoretikmi z Nitry , s chuťou sa pustili do čítania najnovších Vadasových poviedok a ďalších čerstvých slovenských literárnych noviniek.

      Ivana Papcunová

    • Pozvánka na stretnutie rodičov
     • Pozvánka na stretnutie rodičov

     • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany

      pozýva na stretnutie rodičov žiakov prímy 8-ročného štúdia

      v školskom roku 2019/2020, ktoré sa uskutoční dňa 5. júna 2019 (streda) o 16.00 h v miestnosti U 101

      na prvom poschodí v hlavnej budove školy. Na stretnutí budú rodičom prezentované najdôležitejšie informácie týkajúce sa organizácie štúdia, potrebných pomôcok, stravovania a mimoškolských aktivít.

    • Piešťanskí gymnazisti pre ProWinter
     • Piešťanskí gymnazisti pre ProWinter

     • Piešťanskí gymnazisti Klára Frťalová, Jana Jakábová, Simona Vavrincová, Laura Svetlíková, Betka Nováková, Laura Némethová, Michal Višňovský a Michal Monček pod vedením učiteľky anglického jazyka Evy Corticelli v spolupráci s Materským centrom Úsmev pripravili v sobotu 11. mája sprievodné podujatie k odhaleniu sochy Ľudovíta Wintera. Na podnet občianskeho združenia ProWinter zorganizovali športovo-zábavné popoludnie pre deti – skákanie  cez švihadlo, cez gumu, cez prekážky, hádzanie kruhmi a loptami, badminton, twister, petang... Materskému centru gymnazisti pomohli s prípravou detskej nemocnice Ľudovíta Wintera, deti sa oboznámili s liečebnými postupmi, s prácou lekárov a sestier, samy si s nadšením niektoré úkony vyskúšali. Do tretice prispeli piešťanskí gymnazisti napísaním reflexií v angličtine o živote a diele Ľudovíta Wintera. Z textov vytvorila E. Corticelli brožúru, ktorá bola pamätným darčekom pre potomkov Winterovcov.

      Publikácia Reflections on Winter

      Eva Corticelli

    • Oznam
     • Oznam

     • Dňa 14. mája 2019 z technických príčin na strane dodávateľa nebude poskytnutá strava žiakom a zamestnancom Gymnázia Pierra de Coubertina.

      Z toho dôvodu bude vyučovanie prebiehať podľa utorkového rozvrhu od 1. po 6. vyučovaciu hodinu, z ktorých každá bude skrátená na 30 minút.

      Vyučovanie sa v utorok 14.05. 2019 začne o 8.00 a skončí o 11.40.

    • Zápis prijatých uchádzačov
     • Zápis prijatých uchádzačov

     • Zápis prijatých uchádzačov do prvého ročníka 8-ročného štúdia

      na Gymnáziu Pierra de Coubertina v školskom roku 2019/2020 bude dňa

      22. mája 2019 (streda) od 15.00 do 16.00 h

      v hlavnej budove školy v miestnosti č. U 007 na prízemí.

       

      Zápis prijatých uchádzačov do prvého ročníka 4-ročného štúdia

      na Gymnáziu Pierra de Coubertina v školskom roku 2019/2020 bude dňa

      24. mája 2019 (piatok) od 14.00 do 16.00 h

      v hlavnej budove školy v miestnosti č. U 007 na prízemí.

      Zápis vykoná zákonný zástupca žiaka.

      Na zápis je potrebný zápisný lístok, ktorý si treba vyzdvihnúť na príslušnej základnej škole.

    • Prijímacie skúšky do prvého ročníka 4-ročného a 8 ročného štúdia
     • Prijímacie skúšky do prvého ročníka 4-ročného a 8 ročného štúdia

     • Prijímacie skúšky do prvého ročníka 4-ročného a 8 ročného štúdia v školskom roku 2019/2020 sa na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch budú konať v dňoch

      13. mája 2019  -  1. termín  a   16. mája 2019  - 2. termín   o   8.00 hod.

      Z dôvodu dodržania časového harmonogramu skúšok a ich nerušeného priebehu, prosíme uchádzačov, aby sa na skúšky dostavili minimálne 15 minút pred ich začiatkom.

    • 2% zaplatenej dane
     • 2% zaplatenej dane

     • Vážení  rodičia a podporovatelia školy,

      aj v tomto roku vám zákon dáva možnosť rozhodnúť sa a darovať 2 % z daní zo svojich príjmov neziskovým organizáciám, akým je aj naše Občianske združenie pri Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch.  Ďakujeme všetkým, ktorí v minulých rokoch finančne podporili našu školu.

      Opäť vás chceme požiadať, aby ste svojimi 2 % z daní podporili vzdelávanie a mimoškolskú činnosť vašich detí, čím sa nesporne skvalitní výchovno-vzdelávací proces.

      Peniaze, ktoré sa rozhodnete darovať našej škole, budú slúžiť na:

      • zlepšenie a zmodernizovanie technického a technologického vybavenia školy,
      • podporovanie a organizovanie kultúrno-výchovných a športových aktivít žiakov,
      • podporovanie nadaných a aktívnych žiakov,
      • podporu zahraničnej spolupráce so školami,
      • podporu propagácie školy,
      • podporovanie činnosti pedagogických pracovníkov pre skvalitnenie vyučovacieho procesu.

      Podnikatelia - FO a PO musia prijímateľa  2% z dane uviesť priamo v daňovom priznaní (do 31. marca 2019), zamestnanci musia požiadať svojho zamestnávateľa o potvrdenie o zaplatení dane, priložiť k vyplnenému tlačivu a odovzdať na daňový úrad do 30. apríla 2019.

      V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

    • Veľkonočná súťaž o najkrajšiu kraslicu
     • Veľkonočná súťaž o najkrajšiu kraslicu

     • Streda pred veľkonočnými prázdninami sa na našej škole niesla v duchu osláv jarných sviatkov. Nechýbali korbáče, rozkvitnutý zlatý dážď, veľkonočná výzdoba a, samozrejme, (ne)tradičné kraslice. O veľkonočnú atmosféru sa aj tento rok postarali žiaci prímy a sekundy, ktorí s pani prof. Jendrichovskou pripravili výstavu veľkonočných vajíčok spojenú so súťažou o najkrajšiu kraslicu. Počas prestávok tak mali študenti a učitelia príležitosť nielen pokochať sa pestrofarebnými a originálnymi výtvormi najmladších gymnazistov, ale hlasovaním aj oceniť ich zručnosť, nápaditosť, znalosť rôznych výtvarných techník, zmysel pre detail či úctu k tradíciám. Najvyšší počet hlasov získala kraslica Tobiasa Kopúna z prímy. 2. miesto obsadila Diana Rustemová z prímy a na 3. mieste skončila Patrícia Bitarovská zo sekundy. Oceneným žiakom srdečne blahoželáme! Fotografie z výstavy nájdete v školskej fotogalérii.

    • Návšteva veľvyslanca USA na gymnáziu.
     • Návšteva veľvyslanca USA na gymnáziu.

     • Dňa 16.4.2019 navštívil Gymnázium Pierra de Coubertina veľvyslanec USA na Slovensku, pán Adam Sterling. Po prehliadke školy a priľahlého športového areálu sa stretol so žiakmi IV.B triedy – bilingválneho štúdia, s ktorými diskutoval na aktuálnu tému z oblasti multikultúrneho spolužitia vo veľkých mestách. Žiaci sa aktívne zapájali, zaujímali sa o problematiku a diskutovali. Pán veľvyslanec vysoko ocenil nielen všeobecný rozhľad žiakov z danej oblasti, ale aj ich mimoriadne komunikačné schopnosti v anglickom jazyku.

      Fotografie  sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

       

      Gymnázium Pierra de Coubertina was honored to welcome Mr. Adam Sterling, the US Ambassador to Slovakia, who paid a visit on 16.4.2019. Upon touring the school building and the sports area on campus, he met with students of class IV.B enrolled in the bilingual program, with whom he discussed current issues of coexisting in multicultural environments of metropolitan cities. The students showed great interest in the topic and actively participated in the discussion. Mr. Sterling highly appreciated not only the students’ insights but also their ability to express their views in an eloquent way. 

    • Gymnazisti s narcismi
     • Gymnazisti s narcismi

     • Študenti Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch sa 11. apríla, v Deň narcisov, aktívne podieľali na organizovaní tradičnej zbierky v budove gymnázia aj na Kúpeľnom ostrove. Pripnutím narcisu vyjadrili spolupatričnosť s onkologickými pacientmi a príspevkom podporili Ligu proti rakovine.

      na fotografii aktivisti Ema Višňovská (III.B), Juraj Štefanka (III.C) a maturanti zo IV.A

    • Európsky deň na gymnáziu
     • Európsky deň na gymnáziu

     • V piatok 29. marca sa na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch uskutočnil 2. ročník súťažného a prednáškového stretnutia študentov, učiteľov a pozvaných hostí pod názvom Európsky deň 2019. Pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja sa študenti a pedagógovia gymnázia podujali uskutočniť európsky deň, ktorý v mene riaditeľky školy otvorila zástupkyňa Dr. Dugátová s doc. Rusnákom, koordinátorom projektu. V dopoludňajšom bloku, okrem študentmi vysoko hodnotenej prednášky Lucie Kleštincovej z Európskej komisie, v ktorej referovala o mentoringu, pracovnom trhu a študentských mobilitách v štátoch EÚ, súťažili študenti všetkých tried v nádherne pripravených a náhodne vylosovaných prezentáciách členských krajín Európskej únie. Hodnotiaca porota nahliadla do pokladov európskej kultúry, kde Grécko súperilo o prestíž so Španielskom, Portugalci sa doťahovali na Francúzov, Fíni zápolili s Estónmi, Taliani i Bulhari ponúkali špécie domácej kuchyne, zneli národné hymny, študenti sa krútili v rytme temperamentného flamenga, žiarili pripravené prezentácie... Bolo náročné vybrať najlepšiu triedu. Súťaž podporil sponzorskými darmi piešťanský Žiwell, ktorého zástupca aktívne pomáhal aj pri hodnotení tried. V popoludňajšom bloku vystúpil so zaujímavou prednáškou o kompetenciách orgánov EÚ a význame európskych parlamentných volieb absolvent gymnázia, dnes doktorand Masarykovej univerzity, Andrej Stančík. Europoslanec Ivan Štefanec prednášal zvedavým študentom gymnázia o aktuálnych európskych témach, o Brexite a európskom digitálnom trhu. Gymnazisti plne využili priestor na diskusiu a v atmosfére otvorenej debaty neváhali položiť zaujímavé otázky. Európsky deň na gymnáziu podporili Ainova – Academia Istropolitana, Zastúpenie Európskeho parlamentu v SR, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku, projekt ambasádorských škôl EPAS, Olympiáda ľudských práv a piešťanský Žiwell.

    • Simulované európske voľby na gymnáziu
     • Simulované európske voľby na gymnáziu

     • Vo štvrtok 28. marca sa na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch uskutočnili študentmi organizované simulované voľby do Európskeho parlamentu. Tretiaci a maturanti pripravili náročnú dramaturgiu volebného predpoludnia, na ktorých sa zúčastnilo v krátkom čase dvoch prestávok vyučovacieho dňa 180 študentov. Tí si vyberali zo širokej ponuky európskych strán, pričom preferovali hlavne hodnoty, ktoré ponúkala liberálna frakcia, alternatívna platforma Zelených a konzervatívna strana. Simulované voľby na gymnáziu podporili Academia Istropolitana, Zastúpenie Európskeho parlamentu v SR, projekt ambasádorskej školy EPAS a Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku.

      Peter Rusnák, ambasádor programu EPAS a iniciatívy This time I'm voting

    • Gymnazisti prijali ponožkovú výzvu
     • Gymnazisti prijali ponožkovú výzvu

     • Piešťanskí gymnazisti sa 21. marca, vo Svetový deň Downovho syndrómu, zapojili do ponožkovej výzvy. V triedach aj na chodbách sa to hmýrilo ponožkami rôznych farieb, vzorov a veľkostí, ale rovnaký pár by ste nenašli. Vďaka ponožkovej recesii vyjadrili gymnazisti svoje sympatie a podporu ľuďom s Downovým syndrómom.

    • Zápis prijatých uchádzačov do prvého ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia
     • Zápis prijatých uchádzačov do prvého ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia

     • Zápis prijatých uchádzačov do prvého ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia na Gymnáziu Pierra de Coubertina v školskom roku 2019/2020 bude dňa

      25. marca 2019 (pondelok) od 15.00 do 16.00 h

      v hlavnej budove školy v miestnosti č. U 101 na prvom poschodí. Zápis vykoná zákonný zástupca žiaka. Na zápis je potrebný zápisný lístok, ktorý si treba vyzdvihnúť na príslušnej základnej škole.

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie