• Oznam o zmene výšky stravného
     • Oznam o zmene výšky stravného

     • Oznamujeme rodičom a všetkým stravníkom, že v súlade so Všeobecným záväzným nariadením Trnavského samosprávneho kraja, dochádza od 01.09.2019 k zmene výšky poplatku za jedno jedlo nasledovne:
      príma, sekunda, tercia a kvarta 1,43 €
      kvinta, sexta, septima, oktáva a žiaci I., II., III., IV. a V. ročníka 1,53 €
      (odporúčame mesačnú platbu 35 €, a to najneskôr k 20. dňu v mesiaci)

      číslo účtu pre úhradu a variabilný symbol pre úhradu zostávajú nezmenené.

    • Oznam pre žiakov
     • Oznam pre žiakov

     • Milí žiaci,

      slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa  2. septembra  2019 (pondelok). 

      Stretneme sa o 8,00 v  triedach. Program prvého vyučovacieho dňa bude trvať do 10,00.

      Tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku.

      Vaši učitelia

    • Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

     • Oznam pre stravníkov


      oznamujeme rodičom a všetkým stravníkom, že v súlade so Všeobecným záväzným nariadením Trnavského samosprávneho kraja, dochádza od 01.09.2019 k zmene výšky poplatku za stravu.


      Presná výška poplatku za jedno jedlo pre jednotlivé kategórie stravníkov bude zverejnená do 01.09.2019 na web stránke školy a taktiež v prihláške na stravu na školský rok 2019/2020 – prihlášku dostanú žiaci pri nástupe do školy.


      Číslo účtu pre úhradu a variabilný symbol pre úhradu zostávajú nezmenené


      Číslo účtu: SK11 8180 0000 0070 0049 5703
      Variabilný symbol: - dostal každý žiak pri nástupe do školy
      - noví žiaci uhradia bez VS, avšak do poznámky uvedú meno žiaka a triedu /po pridelení nového VS budú uvádzať toto číslo

      V súvislosti so zmenou výšky stravného odporúčame mesačnú platbu 35 Eur.


      Keďže každý žiak má vlastný variabilný symbol, dovoľujeme si Vás upozorniť na správne zadávanie tohto 9-miestneho čísla pri každej platbe za stravu.


      Zároveň stravníkom oznamujeme, že strava je zabezpečená od 03.09.2019.

    • LETNÁ ŠKOLA
     • LETNÁ ŠKOLA

     • Dovoľujeme si pripomenúť našim budúcim prvákom, ktorí sa prihlásili na Letnú školu pri Gymnáziu Pierra de Coubertina, že začíname v pondelok 19.08.2019 o 8.00.

      Presnejšie informácie Vám boli zaslané v pozvánke začiatkom augusta.

       

      Tešíme sa na Vás. 

      učitelia Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany

    • Stratené v riadkoch
     • Stratené v riadkoch

     • 20. júna o 17:00 sa už po tretíkrát v Piešťanoch konala čítačka pre začínajúcich autorov, Stratené v riadkoch. Organizátorka, Emma Vičanová, predstavila v nových priestoroch reštaurácie ŽiWell desiatich šikovných autorov.

      Študentka, Adela Bučková, a čerstvá absolventka Gymnázia Pierra de Coubertina, Mária Juríková, prečítali svoje poviedky a básne. Zazneli však aj ocenené texty úspešných začínajúcich autorov, Andreja Bubláka a Barbary Vojtašákovej z Oravy. O hudobnú zložku sa už po druhýkrát zapríčinil básnik, hudobník a stand-up komik Matej Kubriczký, rodák z Piešťan, žijúci v súčasnosti v Bratislave. Medzi vystupujúcimi nechýbal ani Matúš Nižňanský, ktorý divákom predstavil umenie haiku.
      Atmosféra bola priateľská a program pestrý. Originalita a štýl prác nadchli obecenstvo, ktoré opustilo priestory ŽiWell-u literárne obohatené a s prosbou o ďalšie pokračovanie akcie. Organizátorka ho ochotne prisľúbila a teší sa vysokej úspešnosti tejto literárnej udalosti.

      Emma Vičanová

    • Gesto pre mesto opäť naše!
     • Gesto pre mesto opäť naše!

     • Vážení rodičia, študenti, priatelia školy, s radosťou vám oznamujeme, že sme vďaka vašej podpore opäť vyhrali nádherných 1000 eur v projekte Gesto pre mesto od Raiffeisen bank na knižky v angličtine pre našich gymnazistov podľa ich výberu. Ďakujeme.

      Predmetová komisia anglického jazyka.

    • Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

     • Upozorňujeme všetkých stravníkov, že strava je zabezpečená do 26.06.2019, vrátane. V dňoch 27.06.2019 a 28.06.2019 sa strava vydávať už nebude.

      Preplatky zo stravovacieho účtu žiakov budú zasielané na čísla bankových účtov uvedených v prihláške na stravu najneskôr do 20.07.2019.

    • Zasadnutie Rady rodičov
     • Zasadnutie Rady rodičov

     • Dňa 05. júna 2019 (streda) o 17.00 sa bude konať mimoriadne plenárne zasadnutie Rady rodičov, s programom doplňujúcej voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri Gymnáziu Pierra de Coubertina.

      Účasť rodičov na zasadnutiach v jednotlivých triedach je potrebná.

    • Gesto pre mesto
     • Gesto pre mesto

     • Milí rodičia a priatelia školy, 

      minulý rok sme to dokázali a aj vďaka vašim hlasom sme za získaných 1000 eur nakúpili knihy v angličtine plne rešpektujúc výber študentov. Určite aj vďaka týmto atraktívnym titulom sme od začiatku školského roka zaznamenali takmer 80 vypožičaní. Preto sa opäť na vás obraciam s prosbou o podporu nášho 'Knihy pre nase Gypy' projektu, aby sme aj tento september mohli študentov prekvapiť ďalšou skrinkou plnou pútavých titulov. Dajte nám svoj hlas na: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/piestany. Za všetkých študentov-knihomoľov, aj za mňa, posielam veľké foto ďakujem.

      Eva Corticelli

    • Gymnazisti rozumejú literatúre
     • Gymnazisti rozumejú literatúre

     • V rámci spolupráce Gymnázia Pierra de Coubertina so Slovenskou asociáciou pre estetiku a Filozofickou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa v pondelok 27. mája uskutočnila diskusia na tému Domáce versus cudzokrajné v literatúre.

      Projekt S umením do škôl zavítal aj do Piešťan. V čerstvo zrekonštruovanej zimnej záhrade a čitárni (spojovacia terasa starej budovy gymnázia so starou telocvičňou) diskutovali žiaci sexty so slovenskými spisovateľmi Marekom Vadasom a Veronikou Šikulovou. Diskusiu moderovala teoretička literatúry Hana Zeleňáková a sextáni si vypočuli nielen autorské čítanie, ale zaujalo ich najmä rozprávanie M. Vadasa o osobných zážitkoch a  skúsenostiach z Afriky. Gymnazisti sa tešia na ďalšiu spoluprácu s literárnymi teoretikmi z Nitry , s chuťou sa pustili do čítania najnovších Vadasových poviedok a ďalších čerstvých slovenských literárnych noviniek.

      Ivana Papcunová

    • Pozvánka na stretnutie rodičov
     • Pozvánka na stretnutie rodičov

     • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany

      pozýva na stretnutie rodičov žiakov prímy 8-ročného štúdia

      v školskom roku 2019/2020, ktoré sa uskutoční dňa 5. júna 2019 (streda) o 16.00 h v miestnosti U 101

      na prvom poschodí v hlavnej budove školy. Na stretnutí budú rodičom prezentované najdôležitejšie informácie týkajúce sa organizácie štúdia, potrebných pomôcok, stravovania a mimoškolských aktivít.

    • Piešťanskí gymnazisti pre ProWinter
     • Piešťanskí gymnazisti pre ProWinter

     • Piešťanskí gymnazisti Klára Frťalová, Jana Jakábová, Simona Vavrincová, Laura Svetlíková, Betka Nováková, Laura Némethová, Michal Višňovský a Michal Monček pod vedením učiteľky anglického jazyka Evy Corticelli v spolupráci s Materským centrom Úsmev pripravili v sobotu 11. mája sprievodné podujatie k odhaleniu sochy Ľudovíta Wintera. Na podnet občianskeho združenia ProWinter zorganizovali športovo-zábavné popoludnie pre deti – skákanie  cez švihadlo, cez gumu, cez prekážky, hádzanie kruhmi a loptami, badminton, twister, petang... Materskému centru gymnazisti pomohli s prípravou detskej nemocnice Ľudovíta Wintera, deti sa oboznámili s liečebnými postupmi, s prácou lekárov a sestier, samy si s nadšením niektoré úkony vyskúšali. Do tretice prispeli piešťanskí gymnazisti napísaním reflexií v angličtine o živote a diele Ľudovíta Wintera. Z textov vytvorila E. Corticelli brožúru, ktorá bola pamätným darčekom pre potomkov Winterovcov.

      Publikácia Reflections on Winter

      Eva Corticelli

    • Oznam
     • Oznam

     • Dňa 14. mája 2019 z technických príčin na strane dodávateľa nebude poskytnutá strava žiakom a zamestnancom Gymnázia Pierra de Coubertina.

      Z toho dôvodu bude vyučovanie prebiehať podľa utorkového rozvrhu od 1. po 6. vyučovaciu hodinu, z ktorých každá bude skrátená na 30 minút.

      Vyučovanie sa v utorok 14.05. 2019 začne o 8.00 a skončí o 11.40.

    • Zápis prijatých uchádzačov
     • Zápis prijatých uchádzačov

     • Zápis prijatých uchádzačov do prvého ročníka 8-ročného štúdia

      na Gymnáziu Pierra de Coubertina v školskom roku 2019/2020 bude dňa

      22. mája 2019 (streda) od 15.00 do 16.00 h

      v hlavnej budove školy v miestnosti č. U 007 na prízemí.

       

      Zápis prijatých uchádzačov do prvého ročníka 4-ročného štúdia

      na Gymnáziu Pierra de Coubertina v školskom roku 2019/2020 bude dňa

      24. mája 2019 (piatok) od 14.00 do 16.00 h

      v hlavnej budove školy v miestnosti č. U 007 na prízemí.

      Zápis vykoná zákonný zástupca žiaka.

      Na zápis je potrebný zápisný lístok, ktorý si treba vyzdvihnúť na príslušnej základnej škole.

    • Prijímacie skúšky do prvého ročníka 4-ročného a 8 ročného štúdia
     • Prijímacie skúšky do prvého ročníka 4-ročného a 8 ročného štúdia

     • Prijímacie skúšky do prvého ročníka 4-ročného a 8 ročného štúdia v školskom roku 2019/2020 sa na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch budú konať v dňoch

      13. mája 2019  -  1. termín  a   16. mája 2019  - 2. termín   o   8.00 hod.

      Z dôvodu dodržania časového harmonogramu skúšok a ich nerušeného priebehu, prosíme uchádzačov, aby sa na skúšky dostavili minimálne 15 minút pred ich začiatkom.

    • 2% zaplatenej dane
     • 2% zaplatenej dane

     • Vážení  rodičia a podporovatelia školy,

      aj v tomto roku vám zákon dáva možnosť rozhodnúť sa a darovať 2 % z daní zo svojich príjmov neziskovým organizáciám, akým je aj naše Občianske združenie pri Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch.  Ďakujeme všetkým, ktorí v minulých rokoch finančne podporili našu školu.

      Opäť vás chceme požiadať, aby ste svojimi 2 % z daní podporili vzdelávanie a mimoškolskú činnosť vašich detí, čím sa nesporne skvalitní výchovno-vzdelávací proces.

      Peniaze, ktoré sa rozhodnete darovať našej škole, budú slúžiť na:

      • zlepšenie a zmodernizovanie technického a technologického vybavenia školy,
      • podporovanie a organizovanie kultúrno-výchovných a športových aktivít žiakov,
      • podporovanie nadaných a aktívnych žiakov,
      • podporu zahraničnej spolupráce so školami,
      • podporu propagácie školy,
      • podporovanie činnosti pedagogických pracovníkov pre skvalitnenie vyučovacieho procesu.

      Podnikatelia - FO a PO musia prijímateľa  2% z dane uviesť priamo v daňovom priznaní (do 31. marca 2019), zamestnanci musia požiadať svojho zamestnávateľa o potvrdenie o zaplatení dane, priložiť k vyplnenému tlačivu a odovzdať na daňový úrad do 30. apríla 2019.

      V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie