• Usmernenie ministerky školstva
     • Usmernenie ministerky školstva

     • Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

      Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.      V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.     Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.

      Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020. Týmto usmernením sa mení termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1. a 2. Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk.

      V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3 týkajúci sa termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.     

      Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.     

      Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.    

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nariaďuje rovnako prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej metódy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to do 27. marca 2020 a odporúča jej nahradenie využívaním dištančných metód vzdelávania v tých predmetoch, pre ktoré je to možné, alebo úpravou harmonogramu akademického roka a posunutím realizácie prezenčnej metódy vzdelávania na neskôr po zrušení mimoriadnych opatrení.     Súčasne upozorňujeme na vydaný zákaz organizovania hromadných podujatí, čo sa vzťahuje aj na verejné prednášky a iné podujatia na pôde vysokých škôl (teda vrátane habilitačných a inauguračných prednášok).     V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia.

    • Oznam o zrušení lyžiarskych kurzov
     • Oznam o zrušení lyžiarskych kurzov

     • Vážení rodičia a žiaci,na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy - TTSK v súvislosti s preventívnymi protiepidemiologickými opatreniami, vám oznamujeme, že všetky lyžiarske kurzy v školskom roku 2019/2020 boli zrušené.

      Riaditeľ školy

      Mgr. Radim Urban

    • OZNAM RIADITEĽA ŠKOLY
     • OZNAM RIADITEĽA ŠKOLY

     • Vážení rodičia a žiaci,

      s ohľadom na epidemiologickú situáciu a nariadenie zriaďovateľa o zatvorení škôl v  Trnavskom kraji oznamujem, že prerušujem vyučovanie na našej škole od utorka 10.03.2020 predbežne do piatku 13.03.2020.

      Žiadam všetkých rodičov, žiakov a zamestnancov školy, aby pravidelne sledovali aktuálne informácie týkajúce sa vzniknutej situácie na web stránke našej školy a venovali pozornosť zasielaným informáciám cez EDUPAGE.

      Objednaná strava bola hromadne do 13.03.2020 zrušená

      V tejto súvislosti dochádza v uvedenom období k zrušeniu všetkých podujatí a prenájmov pre športové kluby, krúžky, či jednotlivcov v priestoroch školy, telocvične a športovej haly.

       

      V piatok 13.03.2020 zriaďovateľ opätovne prehodnotí situáciu a zverejní ďalší postup výchovno-vzdelávacieho procesu na školách.

       

      V Piešťanoch 10.03.2020

      Mgr. Radim Urban

      riaditeľ školy

     • Majstrovstvá Trnavského kraja vo futsale stredných škôl chlapcov

     • Dňa 4.3. 2020 sa pod vedením Mgr. Paradiho zúčastnilo družstvo našich študentov Majstrovstiev Trnavského kraja vo futsale stredných škôl chlapcov. Vo veľmi silnej konkurencií sa naši chlapci zo skupiny prebojovali do bojov o 3. miesto. V zápase o bronzovú medailu jednoznačne porazili domácu Trnavu 4:1 a získali pre Našu školu 3. miesto v Trnavskom kraji.
      Našu školu reprezentovali : Friewald, Sloboda, Bušík, Tomaga, Valo, Chudý, Janotík, Halanda, Štefanka, Rulák, Horil a Reško. Za vzornú reprezentáciu školy a výborné výsledky študentom gratulujeme a ďakujeme.

     • Gymnazisti hlasovali za liberalizmus a občianske individuality v politike

     • V predvolebnom čase vo štvrtok 27. februára študenti Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch vo vlastnej réžii realizovali simulované parlamentné voľby, ktoré naviazali na minuloročný projekt európskych simulovaných volieb uskutočnených v programe Vote for Europa pod gesciou učiteľa občianskej náuky Petra Rusnáka. Podobne ako v európskom hlasovaní gymnazistov aj simulované voľby do NR SR boli v niečom špecifické: na volebných lístkoch si študenti nevyberali kandidátov konkrétnych politických strán, ale učili sa orientovať vo volebnom systéme politických strán podľa politického spektra a ideovo-hodnotových preferencií. Gymnazisti tak mali možnosť reflektovať súčasné rozloženie politického kapitálu na Slovensku v širokom spektre existujúcich strán. Študenti mali počas volebného aktu k dispozícii prehľad programových bodov, ktoré bližšie charakterizovali ideové skupiny. Projekt simulovaných volieb takto kultivoval nielen občianske postoje mladých ľudí, ale ich orientáciu v politickom spektre a kritické myslenie pri výbere a zvažovaní hodnôt a politických priorít. Právo voliť  škola priznala už študentom prvého ročníka, pričom ho využilo celkovo 312 gymnazistov. Študenti prerozdelili hlasy medzi jednotlivé subjekty v prospech liberálnych strán, pri ktorých oceňovali hlavne slobodu podnikania bez silných intervencií štátu v národnom hospodárstve, ako aj dôraz na využitie občianskych práv a slobôd v každodennom živote. Na druhom mieste skončila s miernym odstupom anti-systémová frakcia politického programu postavená na občianskych postojoch a silných príbehoch individualít. Tento politický prúd sa profiluje ako anti-korupčná sila bojujúca proti klientelizmu a štandardizácii politických strán. Všetky ostatné ideovo-politické smery získali výrazne menej volebných hlasov. Ako tretia s výrazným odstupom sa umiestnila soc-demokratická frakcia, ktorá študentom imponovala programom sociálnej politiky a ochranou sociálne marginalizovaných skupín. Na štvrtom mieste sa umiestnili konzervativizmus s dôrazom na tradičné hodnoty a extrém, ktorý sa vymedzuje voči európskej integrácii a presadzuje ultranacionalizmus. Je zaujímavým poznatkom, že najmenej z ponúkaných alternatív gymnazistov oslovili hodnoty neomarxizmu. Študentská volebná komisia konštatovala prekvapujúco vysokú volebnú účasť gymnazistov, čo môže byť prísľubom politickej zodpovednosti mladých ľudí za správu vecí verejných.

      Daniel Valko, 3.A

      Všetky fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

    • Hollého pamätník
     • Hollého pamätník

     • Dňa 27. februára 2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hollého pamätník. V umeleckom prednese poézie zvíťazila Emma Miháliková, v próze si prvé miesto odniesol Mário Stanček (obaja žiaci z prímy.)

      Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a víťazom držíme palce v okresnom kole.

    • Fyzikálne palacinky
     • Fyzikálne palacinky

     • Dňa 25. februára si žiaci prímy vyskúšali fyziku v praxi. Spolu s pani profesorkami Löfflerovou a Zervanovou pripravili palacinky. Predtým, ako mohli ochutnať svoje kulinárske výtvory, museli správne premeniť jednotky v recepte. Nasledovala príprava cesta a dlhé čakanie, kým si každý svoju palacinku upečie.

      Konštatujeme, že všetkým chutilo!

    • Krajské kolo Olympiády v nemeckom
     • Krajské kolo Olympiády v nemeckom

     • Dňa 11. februára 2020 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v nemeckom

      jazyku v Trnave. Vynikajúce 1. miesto získala Laura Sophie Mináriková z

      kvarty, ktorá  postupuje od 22. do 23. marca 2020 do celoslovenského

      kola. Žiaci Tereza Kubincová, Dávid Mladenov a Zoja Mlynáriková taktiež

      úspešne reprezentovali naše gymnázium. Všetkým žiakom ďakujeme a Laure

      Sopie Minárikovej budeme držať palce v celoslovenskom kole.

     • Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 13. 2. sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Naša študentka Emma Madunická (II.C) v kategórii B zvíťazila a postupuje do celoslovenského kola. K dosiahnutému úspechu jej srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Majstrovstvá Slovenskej republiky stredných škôl v aerobiku

     • Dňa 10.2. 2020 sa v Trenčíne konali Majstrovstvá Slovenskej republiky stredných škôl v aerobiku. Našu školu pod vedením Mgr. Petry Šimovej reprezentovalo 5 študentov : Reginová Rebeka, Aponyi Adam, Blažejová Natália, Gerátová Karin a Brišková Viktória. Vo veľmi veľkej konkurencii zo škôl z celého Slovenska sa naša študentka z II.C. Reginová Rebeka umiestnila na výbornom 5. mieste. Všetkým študentom ďakujeme za vzornú a úspešnú reprezentáciu našej školy.

     • Školy menia žiakov, žiaci menia školy...

     • Dňa 7. februára 2020 sa zástupcovia tried stretli na prvom workshope, aby spolu s koordinátorkou projektu pani profesorkou Stanislavou Šimovou a zvolenými žiakmi Matejom Brezovským (I.B) a Emmou Vičanovou (septima) získali informácie o projekte Participatívny rozpočet na stredných školách, do ktorého sa zapojilo i naše Gymnázium Pierra de Coubertina.

                  Krátka prezentácia oboznámila žiakov o výhodách i postupe celého projektu, ktorého cieľom je finančne prispieť na zlepšenie klímy a výučby na škole. Každý žiak má možnosť navrhnúť projekt, ktorý by prispel k zlepšeniu školskej atmosféry. Žiaci svoje nápady vložia na papier, vypočítajú sumu, ktorá však nesmie presiahnuť 500,-€ a odôvodnia, prečo by mal byť zvolený práve ich návrh. Vedenie školy schváli zrealizovateľné projekty, z ktorých bude vybraných 10 najlepších. V rámci kampane môžu žiaci osloviť svojich budúcich voličov rozvešaním plagátov o svojom projekte, zdieľaním projektov na sociálnych sieťach či prednáškami v jednotlivých triedach. Po kampani sa spustí online hlasovanie. Porotou sú všetci žiaci i zamestnanci školy. 4.mája 2020 budú vyhlásené výsledky a 1000,-€, získaných od TTSK, sa rozdelí medzi výherné projekty. Ich realizácia bude prebiehať počas mája a júna v mimovyučovacom čase.

      Pre lepšiu predstavivosť, ako Parti rozpočet prebieha, si žiaci zahrali spoločenskú hru s názvom Nie je mesto ako mesto. V skupinkách hľadali riešenia na najzávažnejšie problémy  v daných mestských štvrtiach, vybrali 2 návrhy projektov, ktoré by zlepšili situáciu a následne svoje rozhodnutie obhajovali presvedčivými argumentmi pred ostatnými. Na záver každý hlasoval za projekty, ktoré by si zaslúžili finančnú podporu od mesta.

      V závere stretnutia si žiaci pozreli video o školách z Trenčianskeho kraja, ktoré sa už minulý rok zapojili do Participatívneho rozpočtu. Okrem inšpiratívnych nápadov, ako napríklad relaxačná zóna, lavička lásky či dokonca protišmykový vstup do budovy školy, odzneli aj názory účastníkov, ktorým sa projekt veľmi páčil. Žiaci ocenili možnosť vysloviť a zrealizovať svoj návrh na zlepšenie školského prostredia, tiež konštatovali, že potrebná spolupráca ich viac skamarátila a sú hrdí na to, že svoj čas efektívne využili a vytvorili niečo, čo zlepší podmienky pre mnohých ďalších žiakov. Profesori si všimli rapídne zlepšenie atmosféry v triedach i na škole a ocenili, že im to pomohlo identifikovať slabé miesta školy.

                  Uvedomujeme si, že to nie je ľahká aktivita, zároveň však veríme, že naši žiaci vyhotovia a predstavia skvelé projekty, a tým zdokonalia našu školu.                                                                                                          


      Nikoleta Kutálková, I.B

      Pravidlá participatívneho rozpočtu na našej škole

      Všetky fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

     • Krajské kolo olympiády na piešťanskom gymnáziu pod záštitou primátora

     • Vo štvrtok 6. februára sa na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch stretli študenti – víťazi školských kôl dvanástich stredných odborných škôl a gymnázií Trnavského kraja v krajskom zápolení Olympiády ľudských práv. 22. ročník stredoškolskej súťaže slávnostným príhovorom otvoril riaditeľ gymnázia Radim Urban spolu s primátorom mesta Petrom Jančovičom, ktorý opätovne prevzal záštitu nad krajským kolom olympiády. Po dopoludňajšom testovaní odborných znalostí z oblasti domáceho i európskeho práva postúpilo do popoludňajšieho 2. kola ústnej časti súťaže viacero úspešných riešiteľov testu, z ktorých následne odborná porota vybrala 8 najlepších kandidátov do celoštátneho kola. To sa bude konať ako viacdňová súťaž v jarnom termíne v účelovom zariadení Ministerstva spravodlivosti SR v Trenčianskych Tepliciach. Diplomy a vecné ceny, ktorými olympijskú súťaž podporil primátor mesta Piešťany, Okresný úrad v Trnave, Trnavský samosprávny kraj, Trnavská univerzita v Trnave a Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch, víťazom slávnostne odovzdali členovia hodnotiacej komisie spolu s učiteľom gymnázia a krajským koordinátorom olympiády Petrom Rusnákom. Ako pozvaný lektor prispel ku skvalitneniu krajského kola súťaže pútavou odbornou prednáškou o demokracii a antipolitike politológ Pavol Krištof z Trnavskej univerzity. Zaujímavá prezentácia vyvolala živú diskusiu medzi hosťami, študentami i pedagógmi o nadchádzajúcich parlamentných voľbách a zodpovednom správaní sa politikov. Piešťanské gymnázium bude v celoslovenskej súťaži reprezentovať študent maturitného ročníka Andrej Beňačka, ktorý do celorepublikovej olympiády postupuje z 2. miesta krajského kola. Všetkým úspešným riešiteľom olympiády srdečne blahoželáme a na celoštátnej úrovni želáme veľa úspechov a tvorivej inšpirácie.


      Katarína Baďurová, oktáva

      Výsledková listina KK Olympiády ľudských práv 2020

      Všetky fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

     • Gymnázium Pierra de Coubertina účastníkom nadnárodného projektu Coubertinova akadémia - sociálna inklúzia prostredníctvom športových hodnôt

     • V dňoch 11. – 13. januára 2020 sa konalo v Bratislave prvé projektové stretnutie nadnárodného projektu s názvom Coubertinova akadémia - sociálna inklúzia prostredníctvom športových hodnôt iniciované pani Elenou Malíkovou, koordinátorkou programu. Slovenská republika sa stala koordinátorom tejto významnej 2-ročnej medzinárodnej aktivity, ktorá je podporovaná Európskou komisiou vďaka programu Erasmus+.  

      Cieľom projektu je rozpracovať závery Rady ministrov športu Európskej únie o podpore hodnôt Európskej únie prostredníctvom športu, ktoré boli schválené v Bruseli v roku 2018. Patrí k nim okrem iného aj konfrontácia nápadov a výmena príkladov z praxe v jednotlivých členských štátoch Európskej únie. Hlavným výstupom projektu bude interaktívna komunikačná platforma smerujúca k sociálnej inklúzii prostredníctvom športových hodnôt.

      Najbližším partnerom nášho Gymnázia Pierra de Coubertina v tomto projekte je rovnomenné gymnázium z estónskeho mesta Tartu. Začiatkom januára sa zahraniční účastníci stretli v Bratislave spolu s novým riaditeľom piešťanského gymnázia, Mgr. Radimom Urbanom, koordinátorkou aktivít medzinárodnej siete škôl Pierra de Coubertina na škole, Evou Corticelli, MSC.  a s manželkou bývalého dlhoročného riaditeľa gymnázia, Ivana Luknára, ktorého pamiatke je venovaný uvedený projekt ako prejav vďaky za jeho celoživotné pôsobenie v duchu ideálov Pierra de Coubertina. Prevzali tak pomyselnú štafetu v prezentácii a zviditeľňovaní športových, vzdelávacích a medzinárodných aktivít školy v zahraničí. Počas podujatia bola prezentovaná aj komplexná informácia o aktivitách školy, zdieľali sa príklady dobrej praxe z národných úrovní a v následnej diskusii sa hľadali spoločné riešenia, ako naplniť ambiciózne ciele medzinárodného projektu.

     • Krajské kolo aerobicu študentov stredných škôl

     • Dňa 28.1.2020 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo aerobicu študentov stredných škôl. Našu školu pod vedením Mgr. Petry Šimovej reprezentovali : Brdárová, Cepková, Černá, Kolmáčková, Kubalová, Mesáková, Noskovičová, Strečanská, Šišovská, Švorcová, Brišková, Blažejová, Gerátová, Aponyi a Reginová. Z 55 súťažiacich postúpilo 10 najlepších na Majstrovstvá Slovenskej republiky do Trenčína, medzi postupujúcimi boli aj študenti našej školy : Viktória Brišková z 3.D, Natália Blažejová zo 4.D., Karin Gerátová a Adam Aponyi z 3.C. a Rebeka Reginová z 2.C.. Študentom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšej reprezentácií školy.

     • Maturanti ako legislatívci európskeho práva

     • Gymnazisti – Andrej Beňačka a Katarína Černoková (obaja zo 4.C), víťazi krajského kola súťaže Rozhoduj o Európe, sa v dňoch 22. - 26. januára 2020 zúčastnili v Bratislave na celoštátnom kole medzinárodného simulovaného zasadnutia inštitúcií Európskej únie. Počas piatich dní mali naši maturanti možnosť aktívne sa spolupodieľať na tvorbe práva v legislatívnom procese inštitúcií EÚ v pozíciách europoslancov a europoslankýň politických frakcií štrasburského parlamentu, či ako ministri a ministerky v Rade Európskej únie. Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch participovalo na projekte aktívnou účasťou víťazných študentov realizovanom pod záštitou agentúr EUTIS a SFPA. Projekt o EÚ slovenským a českým stredoškolákom priblížil pútavým spôsobom medzinárodnú politiku a právo, prehĺbil ich komunikačné schopnosti a zručnosti vedenia negociačných procesov i diplomatických vyjednávaní, pričom v neposlednom rade im umožnil nadviazať cenné kontakty. Okrem samotných rokovaní malo 65 študentov z Čiech a Slovenska možnosť spolupracovať v rámci projektu „Štruktúrovaného dialógu s mládežou“ aj s europoslancami obidvoch krajín a s významnými politikmi česko-slovenských regiónov. Súčasťou tejto prestížnej akcie bol aj vedomostný kvíz o Európskej únii, v ktorom zvíťazil maturant Andrej Beňačka. K víťazstvu i vzornej reprezentácii školy našim študentom srdečne blahoželáme!

      Peter Rusnák

     • Gymnazisti otvorili plesovú sezónu v Piešťanoch

     • V piatok, 17. januára 2020 sa v priestoroch reštaurácie Semafor uskutočnil 2. reprezentačný ples Gymnázia Pierra de Coubertina.

      Organizátori Andrej Beňačka (IV. C.) a Nina Mária Masaryková (III. D.) s pomocou Žiackej školskej rady pripravili pre hostí už podruhýkrát večer nabitý kultúrou. O predtancovanie sa postarali Jozef Sibilla a Ella Gajdošová (sekunda). Okrem tanečnej zábavy, ktorá trvala až do rána, mohli študenti povyhrávať zaujímavé ceny v tombole a zvoliť si kráľa a kráľovnú plesu. Tými sa stali Tereza Kublová (oktáva) a Dávid Gono (IV. C.).Ples sa nevyhol skvelým ohlasom a dobrej zábave. Organizátori sa postarali o kúzelnú atmosféru a gymnazisti sa už nemôžu dočkať plesovej sezóny 2021.

      Emma Vičanová

      Všetky fotografie sa nachádajú v školskej fotogalérii.

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    92126 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie