• Beseda s našimi olympionikmi a členmi SOV
     • Beseda s našimi olympionikmi a členmi SOV

     • Dňa 9.12. prijala pozvanie na naše gymnázium štvorica slovenských olympionikov pri príležitosti besedy na tému olympizmus. Privítali sme športovú gymnastku Barboru Mokošovú, ktorá už potvrdila svoju účasť na olympiáde v Tokiu 2020, Alexandru Longovú, prvú slovenskú olympioničku v lukostreľbe, atléta Jozefa Repčíka, špecialistu v behu na 800m, kde vybojoval striebro na 1. Európskych hrách v Baku. Potešili sme sa aj absolventke nášho gymnázia, Piešťanke Marcele Erbanovej, bývalej olympioničke v rýchlostnej kanoistike. Dopoludnie nám spríjemnili rozprávaním o svojich skúsenostiach a zážitkoch vo vrcholovom športe a taktiež poukázali na to, aká dôležitá je vytrvalosť, odhodlanosť a najmä viera v seba samého. Ďalšími hosťami boli také významné osobnosti ako Vladimír Miller (poradca prezidenta SOŠV), Ľubomír Souček (riaditeľ mediálneho oddelenia SOŠV) a Ján Godál (čestný predseda OV pre Trnavský kraj). Primátor Peter Jančovič podporil akciu svojou účasťou a zapojil sa aj do diskusie.

      Na oplátku odprezentovali gymnazisti projekty, v ktorých s podporou SOŠV pracujú, napríklad Európsky mládežnícky olympijský festival v Baku alebo Medzinárodné mládežnícke fórum škôl Pierra de Coubertina vo Francúzsku a vyzvali záujemcov o olympijské hnutie, aby sa zapojili do súťaží SOŠV. Upozornili na prebiehajúcu vedomostnú súťaž ,,Adventný kalendár” na stránke SOŠV https://www.olympic.sk/advent, kde každý môže súťažiť a overiť si svoje vedomosti o OH v Tokiu. Na záver stretnutia sme potleskom podporili Barboru Mokošovú, ktorej p. Miller odovzdal ocenenie za jej prácu ambasádorky už spomínaného Európskeho mládežníckeho olympijského festivalu v Baku. Gymnazisti sa so športovcami rozlúčili odovzdaním pozdravov a blahoželaní. Nakreslili ich pod vedením p. Horváthovej na hodinách výtvarnej výchovy mladší žiaci nášho osemročného štúdia a doplnili veršíkmi s prianiami pripravenými na hodinách slovenčiny s p. Zervanovou, p. Jobusovou a p. Dzurovou. Na záver zaznela v podaní starších žiakov oslavná pieseň skomponovaná počas mládežníckeho fóra vo Francúzsku, ktorú so žiakmi nacvičila p. Vagáňová.

      Ema Višňovská IV.B

      Všetky fotografie z besedy sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

      Reportáž z podujatia od Slovenského olympijského tímu

    • Mikuláš na gymnáziu (II.)
     • Mikuláš na gymnáziu (II.)

     • Aj na gymnáziu bol Mikuláš!

      Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš... Tentokrát však stál v krásne vyzdobenej triede, aby si vypočul spolu s čertom a anjelikmi pásmo vianočných kolied v podaní žiakov z prímy a sekundy. Pod vedením p. prof. Vagáňovej a za husľového sprievodu Gabriela Kormana z 3.C a Emmy Madunicej z 2.C navodil krásnu atmosféru nielen deťom, ale aj bývalým kolegom, dlhoročným pedagógom na Gymnáziu Pierra de Coubertina. Detičky Mikulášovi spievali, kreslili a vyrábali vianočné ozdoby. Členky Odborovej organizácie pri Gymnáziu P. de Coubertina spolu s vedením školy hostili kolegov - dôchodcov. Prišlo ich neúrekom, vyše 25, najstaršími účastníkmi boli p. prof. Vojtech Filo, p. prof. Ladislav Gabovič a tiež jeden z bývalých riaditeľov školy, p. prof. Milan Lihan, ktorý meral cestu až z Trnavy. A veru, mali na čo spomínať! Dávno sa v takom hojnom počte nezišli a od čias, keď mnohí z nich začali v škole aktívne pôsobiť, ubehlo už viac ako polstoročie.  O tom, že akcia to bola nad mieru vydarená, niet pochýb, a tak sa už teraz môžeme tešiť, že Mikuláš pre deti aj dôchodcov zavíta na gymnázium aj o rok!

     • Pilotné testovanie pre žiakov maturitného ročníka

     • V dňoch 5. a 6.12. 2019 sa na našom gymnáziu konalo pilotné testovanie z ANJ B2 a MAT pre žiakov maturitného ročníka. Tvorcovia úloh z NÚCEM-u pre si overovali správnosť i vhodnosť vytvorených otázok pre nadchádzajúce maturitné skúšky. Na testovaní z ANJ B2 sa zúčastnilo 96 žiakov a na matematike 54 žiakov. Priebeh testovania bol jednoduchý. Každý žiak dostal prihlasovacie údaje a kód, s ktorými sa prihlásil na online stránke NÚCEM-u a testovanie sa mohlo začať. Maturanti boli zadelení do 7 skupín na ANJ a do 4 skupín na MAT. V priebehu dňa sme sa v informatickej učebni striedali v uvedených časových intervaloch. Test z ANJ B2 pozostával z troch posluchov, ktoré sa ľahko počúvali a boli zrozumiteľné, no nájsť správne odpovede na nie vždy jasné otázky bolo ťažšie. V teste z matematiky sa vyskytli príklady rôznych typov - od geometrie až po funkcie. Väčšina z nich nebola vypočítateľná vzorcami, ale logickou úvahou, čím si tvorcovia úloh môžu overiť, či matematickým zákonitostiam žiaci  rozumejú a majú logické myslenie alebo sa ich len mechanicky učia. Výsledky pilotných testov budú zverejnené NÚCEM-om vo februári 2020.

      Maturantka RG

     • Ešte jedno obzretie za novembrom 89

     • Piešťanskí gymnazisti sa už dlhšie tešili a pripravovali na piatok 29. novembra 2019. V tento sychravý deň na škole spolu s pedagógmi usporiadali panelovú diskusiu na tému reflexie novembrových udalostí roku 1989 s ich interpretačným presahom do súčasnosti. Podujatie po slávnostnom Gaudeamus igitur zahájila prednesom vlastnej úvahy maturantka bilingválneho ročníka Miriam Grajciarová, víťazka literárnej súťaže Sloboda a demokracia... Teraz je to na nás, ktorú pre stredoškolákov vyhlásil Trnavský samosprávny kraj. Po príhovore poverenej riaditeľky školy Mgr. Stanislavy Šimovej privítal a predstavil pozvaných hostí panelovej diskusie hlavný organizátor a garant podujatia doc. Dr. Peter Rusnák. V diskusii, ktorú moderovala Dr. Dagmar Horná, mali študenti možnosť pozrieť sa na revolučné udalosti očami sociologičky prof. Dr. Soni Szomolányi, politika a katolíckeho disidenta Františka Mikloška, Dr. Dionýza Hochela, povereného riadením Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku a lekára a prvého predsedu koordinačného výboru VPN v Piešťanoch MUDr. Mariána Kališa. Hostia panelovej diskusie, ktorú pod záštitou trnavského župana a s podporou samosprávneho kraja zastúpeného vicežupanom Mgr. Marekom Neštickým, ako aj s podporou primátora mesta Piešťany Dr. Petra Jančoviča, Academiou Istropolitana Nova, Olympijským výborom pre ľudské práva, Trnavskou univerzitou, Helsinským výborom pre ľudské práva a projektom Ambasádorských škôl Európskeho parlamentu, vyjadrovali svoje názory na súčasné problémy i výzvy demokracie na Slovensku, na možnosti jej ohrozenia, na prínos novembrových udalostí pre súčasnú spoločnosť. Diskutujúci panelisti objasňovali peripetie moderných stredoeurópskych dejín, vysvetľovali špecifiká fungovania totalitných režimov a upozorňovali na krehké benefity súčasnej participatívnej demokracie a občianskej spoločnosti. Do záverečnej rozpravy sa neváhali zapojiť aj zvedaví gymnazisti otázkami na aktuálne témy z domova, Európy i pýtaním sa na svetové dianie. Jadrom študentskej diskusie bolo hľadanie dôvodov podivnej obľúbenosti extrémistických strán medzi mladými ľuďmi, predĺženie volebného moratória i politická situácia v Maďarsku, Poľsku a na Ukrajine. Dôkazom rastúceho záujmu gymnazistov o veci verejné bolo aj spontánne predstavenie projektu piešťanskej mládežníckej parlamentnej iniciatívy. Pred neformálnou časťou panelovej diskusie sa s gymnazistami rozlúčil za všetkých hostí Marián Kališ slovami: „Boj za slobodnú spoločnosť a demokraciu neskončil, pretože každý deň musíme o ňu aktívne usilovať.“

      Katarína Baďurová, oktáva

      Všetky fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

      Rozhlasový report (3.12.2019) k panelovej diskusii na gymnáziu

      Videozáznam z diskusie

     • iBobor

     • Od 11. do 15. novembra 2019 prebehla medzinárodná informatická súťaž iBobor. Na Slovensku sa do súťaže tento školský rok zapojilo 89 768 žiakov z 1 116 škôl. Našu školu reprezentovalo 51 študentov, z ktorých 36 bolo úspešných (t. j. získali aspoň 50 bodov z maximálneho počtu 80 bodov), čo predstavuje 71 % úspešnosť našich žiakov. Maximálny počet bodov získal Krištof Varga zo sexty a Jakub Polonský z II. B v kategórii „Juniori“, v ktorej súťažili žiaci 1. a 2. ročníka SŠ a žiaci kvinty a sexty osemročných gymnázií. Nad 70 bodov v tejto kategórii získal i Adam Hlinka a Jakub Pisarčík. V kategórii „Benjamín“ (žiaci 6. a 7. roč. ZŠ/prímy a sekundy) bola z našich študentiek najlepšia Elisa Biscontiny, ktorá získala 73,34 bodu. Rovnaký počet bodov získali v kategórii „Kadet“ (žiaci 8. a 9. roč. ZŠ/tercie a kvarty ) Filip Nedelka a Denis Šebo. Rovných 70 bodov v tejto kategórii získala Romana Nedorostová.

      Všetkým súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy v tejto medzinárodnej súťaži. Poďakovanie zároveň patrí i tým, ktorí pomohli súťaž na škole zorganizovať – Mgr. Marianne Krajčovej, Mgr. Vladimírovi Matejákovi a Romanovi Ondrejkovi.

      Mgr. Marta Löfflerová

    • Triedne zasadnutia Rady rodičov
     • Triedne zasadnutia Rady rodičov

     • Vážení rodičia, milí študenti,

      v pondelok 2. decembra 2019 o 17.00 hod. sa uskutočnia triedne zasadnutia Rady rodičov v jednotlivých triedach.

      Srdečne Vás pozývame na stretnutie s triednymi učiteľmi.

      Mgr. Stanislava Šimová, poverená riaditeľka školy

     • Zopár viet o slobode a demokracii, pretože teraz je to na nás

     • Piešťanskí gymnazisti opäť dôstojne reprezentovali školu pri udeľovaní štipendií Trnavského samosprávneho kraja. 26. novembra 2019 si na slávnostnej akadémii v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave prevzali naši úspešní a talentovaní študenti veľkorysé štipendiá, diplomy a vecné ceny z rúk trnavského župana a vicežupanov. Oktávan Matúš Kubla a septimánka Emma Vičanová za mimoriadne študijné výsledky a úspechy v súťažiach, študentky seminára občianskej náuky Miroslava Grajciarová z bilingválnej 5.B za 1. miesto a Michaela Zabadalová zo 4.C za 3. miesto v literárnej časti súťaže vypísanej Trnavským samosprávnym krajom pod názvom Sloboda a demokracia. Teraz je to na nás... Spomedzi 50 kandidátov súťaže sa presadili práve naši študenti a obhájili víťazné umiestnenia. Dodajme len, že pro bonum societas, teda pre dobro nás všetkých. A k tomu im srdečne blahoželáme.

      Peter Rusnák

     • Prednáška ,,Najčastejší výskyt onkologických ochorení u mladých ľudí’’

     • Dňa 22.11. 2019 sa žiaci III.B a septimy zúčastnili prednášky ,,Najčastejší výskyt onkologických ochorení u mladých ľudí’’ na našej škole v kmeňovej triede III.B. Prednášku si pripravili členovia z Ligy proti rakovine MUDr. Doc. Vladimír Bella, PhD. a PhDr. Erika Zámečníková, ktorí nás oboznámili s prevenciou a najčastejšími príznakmi rôznych druhov onkologických ochorení. Dozvedeli sme sa veľa nových a potrebných vecí o diskutovanej problematike. Naučili nás, ako vykonať takzvané samovyšetrenie a upozornili na jeho dôležitosť. Dievčatá mali možnosť vyplniť anonymný dotazník týkajúci sa rakoviny prsníka. Práve toto je téma, o ktorej by sa malo hovoriť oveľa častejšie. Sme vďační za mnoho užitočných informácií a tešíme sa na ďalšie obohacujúce prednášky.


      Marko Záhradník a Emma Halmešová

     • Matematicko-fyzikálna súťaž Náboj JUNIOR 2019

     • Dňa 22. 11. 2019 sa na našej škole konala matematicko-fyzikálna súťaž Náboj JUNIOR.  Medzi sebou súťažili 4 členné tímy z našej školy i základných škôl z Piešťan a okolia.

      Tímy mali v počas 120 minút vyriešiť čo najviac zaujímavých matematických a fyzikálnych úloh. Po skutočne vyrovnanom súboji sa napokon na prvých troch miestach s rovnakým počtom vyriešených príkladov umiestnili:

      1. miesto: ZŠ Brezová
      2. miesto: Gymnázium PdC (Sova, Kubranský, Rybanský, Žlnayová -T)
      3. miesto: Gymnázium PdC (Ábelová, Banasová, Šebo, Monček – K)

      Študentom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

      Organizátorom, ktorými boli starší študenti našej školy, ďakujeme za výbornú prípravu a za hladký priebeh súťaže.

      Veríme, že všetci zúčastnení prežili zaujímavé matematicko-fyzikálne dopoludnie.

      Všetky fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

     • Spýtaj sa vašich na november 89, pretože teraz je to na nás

     • Piešťanskí gymnazisti Jakub Chamraz, Emma Vičanová, Daniel Valko, Nina Masaryková, Roman Turzák, ako aj pozvaní hostia poslanec zastupiteľstva Martin Valo a politológ Pavol Krištof, sa 20. novembra 2019 zúčastnili na panelovej diskusii k novembrovým udalostiam roku 1989 a k ponovembrovému vývoju spoločnosti organizovanej Elektrárňou Piešťany v spolupráci s agentúrami Film Generácia, RTVS a Známa firma. Publikom panelovej diskusie boli žiaci 2. stupňa ZŠ M. R. Štefánika v Piešťanoch. Pred panelovou diskusiou si žiaci pozreli motivačný film Spýtaj sa vašich 89 v réžii talentovanej Barbory Berezňákovej. Diskutujúci gymnazisti spolu s Martinom Valom a Dr. Pavlom Krištofom poskytli žiakom základnej školy pohľad na vlastný príbeh novembra, pričom im ponúkli aj vhľad do originálneho projektu participatívnej demokracie a občianskej iniciatívy mladých ľudí v našom meste. Spolupráca Gymnázia Pierra de Coubertina s Elektrárňou Piešťany sa uskutočnila v rámci projektu Interaktívne vzdelávacie programy Elektrárne Piešťany. K novembrovej atmosfére na gymnáziu patrí aj dobrá správa o tom, že študentky školy Miroslava Grajciarová (1. miesto) a Michaela Zabadalová (3. miesto) pod konzultačným vedením učiteľa Petra Rusnáka obhájili skvelé pozície v literárnej časti súťaže vypísanej Trnavským samosprávnym krajom pod názvom Sloboda a demokracia. Teraz je to na nás... Talentované gymnazistky si prevezmú hodnotenia a ceny z rúk župana na slávnostnej akadémii pri príležitosti Dňa študentstva budúci týždeň v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave.                                                       

      Peter Rusnák

     • KAM NA STREDNÚ 2019

     • Dňa 21.11. 2019 zastupovali študenti gymnázia Nina Mária Masaryková a Andrej Beňačka spolu so zamestnancami školy naše gymnázium na prezentácii stredných škôl Kam na strednú v Trnave. Náš stánok sa tešil priazni budúcich záujemcov o štúdium. Nina a Andrej pútavým rozprávaním a obrazovou prezentáciou upriamili pozornosť nielen na priestory školy, ale aj na školské a mimoškolské aktivity, o ktoré nie je u nás núdza. S radosťou odpovedali na všetky otázky budúcim študentom. Návštevníci si tak mohli priblížiť život na našej škole.

    • Mladý prekladateľ 2019
     • Mladý prekladateľ 2019

     • Dňa 8.11. 2019 sa študentky nášho gymnázia zúčastnili vyhodnotenia 7. ročníka súťaže Mladý prekladateľ, organizovanej katedrou translatológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V tomto roku sa do nej zapojilo 43 škôl z Nitrianskeho, Trenčianskeho a Trnavského kraja. Porotcovia hodnotili spolu 400 prekladov z 5 svetových jazykov.

      V kategórii prekladu textu z francúzskeho jazyka do slovenského jazyka získali 2. a 3. miesto Zuzana Fedorková (V.B) a Lucia Orlovská (septima). V najpopulárnejšej kategórii prekladu anglického textu, do ktorej bolo poslaných 170 súťažných prác, získali Terézia Lišková (III.A) a Lujza Cepková (IV.B) ocenenie poroty. Lujza obsadila aj 3. miesto za strojový preklad z anglického jazyka. Okrem ocenených sa do súťaže zapojilo viacero študentov našej školy. Za svoje vynaložené úsilie získali od univerzity certifikát o účasti. Študentom a profesorom, ktorí ich viedli, ďakujeme a prajeme im veľa úspechov do ďalšieho ročníka tejto perspektívnej súťaže.

     • Projekt This is 21 aj na piešťanskom gymnáziu

     • V piatok 8. novembra 2019 navštívili na pozvanie učiteľa doc. Petra Rusnáka a s podporou vedenia školy v rámci jednodňového celoslovenského podujatia programu Generácia 3.0 projektu This is 21 Nadácie Pontis piešťanské gymnázium dvaja významní absolventi - Táňa Sedláková a Heliodor Macko. Úvodnú časť projektu zahájila pútavou a apelatívnou prednáškou doktorandka psychológie, spoluorganizátorka iniciatívy Za slušné Slovensko a zakladateľka občianskeho združenia Zrejmé Táňa Sedláková. Početné publikum gymnazistov oboznámila s príbehom svojej profesionálnej kariéry a priblížila študentom aj politické okolnosti tragických udalostí minulého roka, ktoré neskôr podnietili vznik iniciatív občianskej angažovanosti na Slovensku. Prednášajúca poskytla gymnazistom úvahu o tom, že my všetci máme zodpovednosť za lepšiu občiansku spoločnosť. S kritickým nadhľadom ponúkla aj netradičný pohľad na spomínané udalosti. Po prednáške nasledovala diskusia. V druhej časti prednáškového dopoludnia sa gymnazistom prihovoril alumni študent Heliodor Macko. Ten gymnazistom predstavil svet vývojových technológií, pričom im ponúkol, na základe vlastných úspešných skúseností startupových IT-projektov, odborné informácie z oblasti efektívneho podnikania na Slovensku. Taktiež podnietil gymnazistov k úvahe o tom, že by sa nemali báť robiť chyby, pokiaľ chcú odborne rásť. Prednáškové dopoludnie o zručnostiach pre 21. storočie sa stretlo s nevšedným záujmom tak maturantov, ako aj študentov nižších ročníkov. Dúfame, že takéto skvelé aktivity podporujúce kritické myslenie mladých ľudí budú pokračovať na gymnáziu aj v budúcnosti.

      Monica van Wingerden - Sabína Zureková, 2.A  

      Všetky fotografie z prednášok sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

    • Europoslanec Ivan Štefanec medzi gymnazistami
     • Europoslanec Ivan Štefanec medzi gymnazistami

     • Koncom týždňa (piatok 25. októbra 2019) navštívil gymnázium europoslanec Ivan Štefanec, ktorého odborné prednášky študenti aj v minulosti veľmi vítali. Tentoraz prednášal na tému malého a stredného podnikania na Slovensku a v Európskej únii, ale v rozsiahlej diskusii sa nevyhol ani zvedavým otázkam gymnazistov. Tí sa pýtali na európsky trh práce, odchod Británie z únie, politické kauzy na Slovensku, americkú zahraničnú politiku a blízkovýchodné iskrenie. Prednášku člena europarlamentu s kvalitnou diskusiou študenti hodnotili veľmi pozitívne. Veríme, že aj tieto informácie z kuchyne europolitiky môžu pomôcť súťažnému tímu mladých európanov v roku 2020, aby zopakovali úspech ich starších spolužiakov - tohtoročných absolútnych víťazov krajského kola Mladého Európana.

      Katarína Baďurová, oktáva

      Všetky fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

    • Europa Tour 2019 na gymnáziu alebo z jesennej ponuky Europe Direct pre rok 2020
     • Europa Tour 2019 na gymnáziu alebo z jesennej ponuky Europe Direct pre rok 2020

     • Dňa 23. októbra 2019 rozšíril gymnaziálnu ponuku odborných predmetov nevšedný workshop. Pracovníci regionálneho centra Europe Direct v Senici prišli prednášať študentom gymnázia o súťaži Mladý Európan, na ktorej sa už niekoľko ročníkov pravidelne umiestňujú piešťanskí gymnazisti medzi víťazmi. Lektori interaktívnou a súťažnou formou predstavili študentom ambasádorskej školy reálie fungovania európskych inštitúcií, pestrosť národných špecifík členských štátov, výzvy súčasných politík v EÚ, etc. Nádejame sa, že súťažný tím mladých európanov bude v roku 2020 rovnako úspešný ako boli úspešní tohtoroční absolútni víťazi krajského kola súťaže.

      Peter Rusnák, učiteľ

      Všetky fotografie z akcie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    92126 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie