• Hodina deťom 2023
     • Hodina deťom 2023

     • Vo utorok 21. marca 2023 sa uskutočnila charitatívna finančná zbierka Hodina deťom 2023, ktorú zabezpečuje Nadácia pre deti Slovenska. Aj naše gymnázium sa tradične do projektu zapojilo. Grantový program nadácie podporuje jednotlivcov z radov jednorodičovských rodín. Verejnou zbierkou Nadácia pre deti Slovenska pomáha slobodným rodičom - samoživiteľom, starým rodičom alebo opatrovníkom s financiami na zabezpečenie potravín a nákladov na bývanie, deťom uhradia voľnočasové aktivity, letné tábory, vianočné darčeky, obedy v školách a škôlkach.

      Poďakovanie patrí všetkým študentom – dobrovoľníkom, ktorí pomohli k zisku celkového výnosu finančnou čiastkou 524,90 €. Za našu školu zbierku vykonávali: Leah Fabiánová, Dominika Havrlentová a Natália Mianovská z II.A, Katarína Lopatková, Oskar Gono a Laura Póšová z II.B, Jakub Majerský, Matej Tarana a Matej Pobjecký z II.C, Lucia Masaryková, Liliana Urbanová a Mária Müllerová z II.D. Najaktívnejšou trojicou sa stali dievčatá z II.A, ktoré spolu vyzbierali 217,64 €.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

    • Pravidlá participatívneho rozpočtu na našej škole 2023
     • Pravidlá participatívneho rozpočtu na našej škole 2023

     • Zapojením sa do projektu participatívneho rozpočtu vám, študentom, ponúkame príležitosť, ako prostredníctvom školského participatívneho rozpočtovania zmeniť našu školu k lepšiemu. Máte nápad, ako zlepšiť školské priestory, atmosféru v škole? Niečo vám tu chýba? Povedzte nám o tom!

      Koľko na to máme peňazí?

      V rámci participatívneho rozpočtu máte k dispozícii celkovú sumu vo výške 1.000 Eur, maximálna suma na jeden návrh na vylepšenie školy je 500 Eur. Finančné prostriedky na konanie participatívneho rozpočtu poskytol zriaďovateľ školy.

      Kto a ako sa môže so svojím nápadom do participatívneho rozpočtu zapojiť?

      Do participatívneho rozpočtu sa so svojím nápadom môže zapojiť každý študent našej školy, učitelia aj nepedagogickí pracovníci.

      Aký projekt môžem navrhnúť?

      Projekty môžu byť z akejkoľvek oblasti a musia prispievať k zlepšeniu prostredia a klímy na škole (napr. ekológia, skrášlenie spoločných priestorov, zdravá škola, škola bez nenávisti a pod.). Z finančných prostriedkov participatívneho rozpočtu nebude možné financovať napr. náklady na obed na školskom výlete, náklady na dopravu.

      Kde a kedy je možné o návrhoch diskutovať?

      Svoje návrhy môžete posielať žiackym koordinátorom: Matejovi Brezovskému (matej.brezovsky5@gmail.com) alebo Hane Zigovej (hana.zigova@icloud.com). Diskusia o nápadoch bude prebiehať 21.3.2023 o 14.30 hod. v zborovni na 1. poschodí na celoškolskom stretnutí. Návrhy je možné podávať najneskôr do 28.3.2023.

      Schvaľovanie

      Realizovateľnosť podaných návrhov bude vedením školy posúdená v termíne od 28.3.2023 do 29.3.2023. Do hlasovania môže postúpiť maximálne 10 projektov. Realizované budú víťazné návrhy až do vyčerpania rozpočtu.

      Kampaň? Kampaň!

      Projekty, ktoré koordinátori v spolupráci s vedením školy schvália ako realizovateľné, môžu začať svoju propagačnú kampaň. Kampaň sa bude realizovať: online / sociálne siete / školské chodby / diskusie / plagáty a pod. Kampaň k projektom prebieha od 29.3.2023 do 21.4.2023.

      Rozhodujete vy!

      Hlasovanie bude prebiehať elektronicky v dňoch od 24.4.2023 do 28.4.2023 a môžu sa ho zúčastniť všetci študenti, učitelia aj nepedagogickí zamestnanci školy. PIN kód, ktorý potrebujete pre vstup do hlasovania, obdržíte osobne na lístku od koordinátora a od zástupcu školského parlamentu. 

      Ako to dopadlo? 

      Výsledky hlasovania o projektoch nájdete na nástenke školy na 1. poschodí, informovaní budete aj prostredníctvom Edupage. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie diplomov autorom víťazného projektu (víťazných projektov) sa uskutoční 3.5. 2023 o 13.30 hod. v zborovni školy. 

      Realizácia 

      Ihneď po vyhlásení výsledkov začnú študenti s realizáciou víťazného projektu (víťazných projektov).

      Prvé stretnutie predsedov tried a ich zástupcov sa konalo 7. marca 2023, na ktorom sa zoznámili s priebehom participatívneho rozpočtu. Druhý workshop sa uskutoční už v utorok 21. marca 2023 o 14.30 hod. v zborovni na 1. poschodí. Veríme, že naši žiaci vyhotovia a predstavia skvelé projekty a ich realizáciou premenia našu školu na lepšie miesto.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka projektu

    • Život Anny Frankovej ako projekt rovesníckeho vzdelávania na našom gymnáziu
     • Život Anny Frankovej ako projekt rovesníckeho vzdelávania na našom gymnáziu

     • „Ak mám byť celkom úprimná, priznám sa Ti, že vynakladám obrovské úsilie na to, aby som sa zmenila, no zakaždým bojujem proti silnejšiemu protivníkovi.“ To sú posledné vety z Denníka Anny Frankovej. Hoci tejto vete všetci rozumieme, študenti Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch ju chápu o čosi lepšie: na niekoľko dní sa totiž stali sprevádzajúcimi lektormi v projekte komentovanej výstavy zo života Anny Frankovej inštalovanej pod názvom „Nechajte ma byť takou, aká som“ na piešťanskom gymnáziu.

      V piatok 3. marca študenti komentovanou prehliadkou otvorili výstavu o Anne Frankovej nielen pre svojich spolužiakov, ale pre všetkých, ktorí majú záujem počas nastávajúcich 3 týždňov inštaláciu na gymnáziu navštíviť. Slávnostné sprístupnenie expozície, ktoré klavírnym prednesom dotvorili septimánka Eliška Rusnáková a konzervatoristka Laura Kojdová, podporili záštitou župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič a poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec. Po hosťovských príhovoroch, ktoré predniesli lektorka Nadácie Milana Šimečku Kristína Grečková, riaditeľ školy Radim Urban, europoslanec Ivan Štefanec, riaditeľ Balneologického múzea v Piešťanoch Vladimír Krupa, člen piešťanskej židovskej komunity Karol Ambra a koordinátor projektu na gymnáziu Peter Rusnák, mohli študenti prítomných hostí sprevádzať príbehom Anny Frankovej, ktorý nastoľovaním otázok a hľadaním odpovedí oslovuje mladých ľudí aj v súčasnosti. Témy kultúrnej identity, tolerancie, prijímania inakosti, vzájomného rešpektu, kritického vyrovnávania sa s modernými dejinami, extrémizmom a xenofóbiou v spoločnosti, s nástrahami totalitarizmu, ale aj v konfrontácii s bežným prežívaním sveta v živote mladého človeka uprostred besnejúcej reality sa tak mohli stretnúť v lektorskom výklade študentov počas komentovanej prehliadky. A gymnazisti Hana Zigová s Petrom Štubňom, moderátori slávnostného otvorenia výstavy, dodávajú, že pozvaní sú všetci, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o aktuálnosti príbehu Anny Frankovej.

      Medzinárodný projekt rovesníckeho vzdelávania, ktorý v roku 2023 finančne podporilo The Claims Conference, zabezpečuje Nadácia Milana Šimečku v Bratislave a školský Ambasádorský tím EP na gymnáziu.

      Všetky fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

      Príhovory hostí pri otvorení výstavy

      PK OBN

    • Úspechy našich študentov v esejistických a dramatických súťažiach v anglickom jazyku
     • Úspechy našich študentov v esejistických a dramatických súťažiach v anglickom jazyku

     • Študenti nášho gymnázia sa pravidelne zúčastňujú rôznych esejistických, recitačných a dramatických súťaží v anglickom jazyku. Preukázaním jazykových schopností i komunikačných zručností dosahujú vynikajúce výsledky.

       

      Jazykový kvet – Filmárikovia 2023

      Výsledky súťaže:

      2. miesto – študenti kvarty: Christopher Viliam Nagy, Adam Krajčovič, Tomáš Matečný (herci), Katarína Kotlárová (kameramanka)

      Súťažiacich motivovala a pripravila p. Bertoliová.

       

      Jazykový kvet - Ťukni 2023poviedková súťaž

      Do celoslovenského kola sa s anglickou poviedkou prebojovali: Zoja Mlynáriková (Sx) a Stella Krivičková (III.A). Obe súťažia v kategórii, ktorá je určená študentom bilingválnych tried. Študentky motivovala a pripravila p. Corticelli.

       

      Všetkým hercom i autorom anglických poviedok srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

       

      PK ANJ

    • 33. ročník krajského kola olympiády v nemeckom jazyku
     • 33. ročník krajského kola olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 15.02.2023 sa konalo krajské kolo ONJ v Trnave. Zúčastnilo sa ho 7 našich študentov v rôznych kategóriách. Ďakujeme a gratulujeme im za chvályhodnú účasť v krajskom kole. V celoslovenskom kole nás budú ďalej reprezentovať Ella Marie Mináriková (K), Laura Sophie Mináriková (Sp) a Emily Foster (S).

       

      Výsledky krajského kola:

      Kategória 1A              1. miesto Emily Foster (S)                           vyučujúca: Mgr. Jánošová

       

      Kategória 1B              6. miesto Viktor Vančo (K)                          vyučujúca: Mgr. Juhasová

                                        

      Kategória 1C              1. miesto Ella M. Mináriková (K)               vyučujúca: Mgr. Juhasová

       

      Kategória 2A              3. miesto Zoja Mlynáriková (Sx)                vyučujúci: Mgr. Ševčík

                                         6. miesto Samuel Rybanský (Sx)                 vyučujúci: Mgr. Ševčík

       

      Kategória 2B              8. miesto Mia Mlynáriková (O)                  vyučujúca: Mgr. Juhasová

       

      Kategória 2C              1. miesto Laura S. Mináriková (Sp)            vyučujúca: Mgr. Juhasová

       

      Víťazom gratulujeme.

      PK cudzích jazykov

    • Výstava spojená s prezentáciou kníh zo série Můj stát
     • Výstava spojená s prezentáciou kníh zo série Můj stát

     • V pondelok, 27.02.2023, sa na našej škole uskutočnila výstava spojená s prezentáciou kníh zo série Můj stát.

      Prezentácia, ktorej súčasťou bol i tvorivý workshop, prebehla pod taktovkou lektorky Mestskej knižnice v Piešťanoch, Kristíny Svitekovej. Zúčastnili sa jej najmladší študenti nášho gymnázia – študenti prímy.

      Tí si okrem zaujímavých informácií o českých prezidentoch či štátnych symboloch domov odniesli aj dobrú náladu a vlastnoručne vyrobený rodinný erb.

    • 33. ročník Olympiády v anglickom jazyku – krajské kolo
     • 33. ročník Olympiády v anglickom jazyku – krajské kolo

     • Dňa 9. februára 2023 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnili sa ho 2 študenti z našej školy. S postupom do vyššieho kola stúpajú aj nároky. Písomný test a ústna skúška preverili pripravenosť našich študentov, ktorí sa po vyhodnotení oboch častí zaradili medzi štyroch najlepších súťažiacich v kraji.

      tretí rok po sebe bude našu školu aj Trnavský samosprávny kraj reprezentovať v celoslovenskom kole Elise Mária Ábelová (Sp), ktorá si jazykovými vedomosťami a komunikačnou zručnosťou vybojovala prvé miesto.

       

      Výsledky krajského kola:

       

      Kategória 2B

      1. miesto         Elise Mária Ábelová zo septimy (vyučujúca: Mgr. Páleníková)

                              - postupuje do celoslovenského kola

       

      Kategória 2C1 – bilingválna sekcia

      4. miesto         Lukáš Miklo z V.B (vyučujúci: Mgr. Ševčík)

       

      Srdečne gratulujeme!

      Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu nášho gymnázia.

      PK ANJ

    • Diskusné fórum pre študentov ekonomiky
     • Diskusné fórum pre študentov ekonomiky

     • Dňa 27.02. 2023 sa uskutočnilo na našej škole diskusné fórum MAGIC OF BUSINESS pre študentov navštevujúcich seminár z ekonomiky. Diskusné fórum pozostávalo z krátkych interaktívnych prednášok z oblasti obchodu, marketingu a cestovného ruchu, ktoré prednášali vysokoškolskí pedagógovia z Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Študenti sa dozvedeli zaujímavé informácie a poznatky z medzinárodného obchodu, marketingu a cestovného ruchu. V rámci diskusie kládli študenti prednášajúcim pedagógom otázky nielen z oblastí, ktoré boli   predmetom odborných prednášok, ale aj otázky  o možnostiach štúdia na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

    • Víťazka Leaf Essay Competition 2023 je z nášho gymnázia
     • Víťazka Leaf Essay Competition 2023 je z nášho gymnázia

     • Medzinárodná stredná škola Leaf Academy Bratislava každoročne organizuje esejistické súťaže v anglickom jazyku pre žiakov stredných škôl. Tento rok našu školu reprezentovala Elise Mária Ábelová zo septimy, ktorá sa v Leaf Essay Competition v kategórii B (3. a 4. ročník stredných škôl) umiestnila na 1. mieste.

      „Absolútne som to nečakala. Celý slávnostný večer bol veľmi príjemný, dostali sme diplomy a mnoho pekných cien. Najviac ma však pri srdiečku zahrial rozhovor s jedným z medzinárodných porotcov, ktorý ma oslovil po skončení ceremónie a pýtal sa na skúsenosti, ktoré som v eseji opisovala, prečo som si vybrala tému a spomenul, že moja práca ako jediná získala 5 z 5 hlasov poroty,“ uviedla čerstvá víťazka súťaže.

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu nášho gymnázia.

      PK ANJ

    • Okresné kolo Olympiády z dejepisu
     • Okresné kolo Olympiády z dejepisu

     • Dňa 08.02. 2023 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády z dejepisu. Našu školu úspešne reprezentovali:

      Kategória C: Adrian Šebo (kvarta) – 2. miesto

                           Samuel Elčík (kvarta) – 3. miesto

       

      Kategória D: Karolína Gonová (tercia) – 3. miesto

       

      Kategória E: Maiia Volobueva (sekunda) – 1. miesto

                            Alžbeta Štefíková (sekunda) – 5. miesto

       

      Kategória F: Oliver Petrík (príma) – 1. miesto

                            Zuzana Brišková (príma) – 2.miesto

      Blahoželáme a ďakujeme.

    • Beseda s olympionikom Jurajom Saganom
     • Beseda s olympionikom Jurajom Saganom

     • Dňa 14.2. 2023 sa na našej škole konala beseda s olympionikom Jurajom Saganom. Juraj má za sebou bohatú športovú kariéru profesionálneho športovca, o ktorej veľmi ochotne porozprával našim študentom a odpovedal na zaujímavé otázky z pléna poslucháčov. Počas svojej kariéry bol účastníkom významných svetových cyklistických pretekov ako je Tour de France, Paris-Roubaix. Slovenskú republiku pravidelne reprezentoval na vrcholových podujatiach (MS, ME, LOH) a je niekoľkonásobným majstrom Slovenska.

      PK TSV v spolupráci s RNDr. Jánom Šmídom

      Fotografie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

    • Jasné víťazstvo gymnazistiek
     • Jasné víťazstvo gymnazistiek

     • Dňa 9.2 2023 sa na našej škole uskutočnili školské majstrovstvá okresu dievčat stredných škôl v basketbale. Študentky našej školy pod vedením Mgr. Paradiho odohrali 2 zápasy, v ktorých jasne dominovali a súperky porazili vysokým rozdielom. Víťazstvo v okrese im zabezpečilo miestenku na Župnú olympiádu 2023.

      Našu školu reprezentovali : Gavláková, Mesáková, Brdarová zo 4.C., Čuboňová a Macejková zo septimy, Kubalová z oktávy, Valová a Mičutková z 3.C., Školková z 3.D. a Jankechová z 2.D.

       

      Dievčatám za výborný výkon a vzornú reprezentáciu ďakujeme.

    • Krajské kolo v bedmintone
     • Krajské kolo v bedmintone

     • Dňa 7.2.2023 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo v bedmintone základných škôl, na ktoré sa z okresného kola prebojovali:

      Ela Bieleschová (sekunda) a Lujza Seitlerová (kvarta)- 1. miestoTomáš Matečný a Viktor Vančo (kvarta) - 2. miesto.

      Dievčatá postupujú na MSR

    • Gymnázium medzi víťazmi projektu Euroscola 2023
     • Gymnázium medzi víťazmi projektu Euroscola 2023

     • Piešťanskí gymnazisti sa zapojili do prestížnej stredoškolskej súťaže, ktorú vyhlásil Europarlament a jeho zastúpenie na Slovensku.

      Študenti mali príležitosť pod vedením školského koordinátora projektu pripraviť a pred odbornou verejnosťou prezentovať dokument o súťažných, vzdelávacích a zážitkových aktivitách realizovaných na škole v nedávnom období. Z množstva kandidátov slovenských škôl sa piešťanskí coubertinovci, študenti ambasádorskej školy EP, prepracovali medzi finálnu osmičku, v ktorej obhájili 5. postupové miesto.

      V piatok 10. februára sextáni prevzali počas slávnostnej ceremónie odovzdávania cien z rúk prítomných europoslancov aj diplom o umiestnení medzi víťazmi, ktorý je pre nich vstupenkou na interaktívny pracovný deň v Európskom parlamente a do ďalších dní strávených na ceste za krásami Francúzska. Študenti, ktorí reprezentovali gymnázium – Zoja Mlynáriková, Samuel Rybanský, Tomáš Marek a Peter Štubňa, si počas obhajob projektu v Európskom dome v Bratislave vyskúšali svoje komunikačné a prezentačné schopnosti. Tie určite využijú aj pri legislatívnej práci v Štrasburgu. Študentom i koordinátorom projektu srdečne blahoželáme!

      Peter Rusnák, školský koordinátor projektu (PK OBN)

    • Školský ples 2023
     • Školský ples 2023

     • Dňa 10.02.2023 sa v reštaurácii Semafor konal školský ples. Študenti prišli krásne odetí a zábavali sa až do noci.

      Atmosféra bola neuveriteľná, všetci sa cítili ako súčasť jednej veľkej rodiny a spoločne si užili chvíle, na ktoré budú ešte dlho spomínať.

      Okrem tanca nechýbal ani kultúrny program, tombola či plesové hry, čo ešte viac prispelo k perfektnej atmosfére.

      Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili a prispeli k tomu, že ples bol takým úspechom. Pevne veríme, že sa aj v budúcnosti budeme môcť znova stretnúť a zažiť ďalšie nezabudnuteľné chvíle plné zábavy a radosti.

      Váš Školský parlament

      Fotografie z akcie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

    • Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

     • Dňa 6. 2. 2023 sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku, v ktorom našu školu úspešne reprezentovali: 

      Kristína Labudová (S) v kat. 1A - 3. miesto

      Markus Figura (K) v kat. 1B - 3. miesto 

      Alžbeta Štefíková (S) v kat. 1C - 3. miesto 

      Barbora Matyšáková (Sx), Magdaléna Ondrejková (O) - úspešné riešiteľky

      Blahoželáme a ďakujeme.

      PK CJ

    • Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
     • Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 10. 2. 2023 sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, v ktorom našu školu úspešne reprezentovali: 

      Andrea Žlnayová (Sx) v kat. B - 3. miesto 

      Elise Mária Ábelová (Sp) v kat. A - 4. miesto 

      Blahoželáme a ďakujeme.

      PK SJL

    • 74. ročník matematickej olympiády
     • 74. ročník matematickej olympiády

     • Dňa 25.1.2023 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády v kategórii Z9, ktorého sa zúčastnili traja žiaci kvarty. Všetci sú úspešní riešitelia. Na olympiádu ich pripravovala pani profesorka Synaková.

      Výsledky:

      Lenka Kovalčíková      2.miesto

      Adrián Kamenický       3.miesto

      Adrian Šebo                 4.-5. miesto

      Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Krajské kolo olympiády pod záštitou prezidentky i primátora
     • Krajské kolo olympiády pod záštitou prezidentky i primátora

     • Vo štvrtok 9. februára 2023 sa na pôde Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch stretli študenti stredných škôl Trnavského kraja v regionálnom kole 25. ročníka Olympiády ľudských práv, nad ktorého priebehom prevzali záštitu prezidentka SR i primátor mesta Piešťany.

      Stredoškolskú súťaž už tradične otvorili krátkymi príhovormi primátor mesta Peter Jančovič a riaditeľ piešťanského gymnázia Radim Urban. Po kole písomného testovania vedomostí do druhého kola ústnej časti súťaže postúpilo viacero kandidátov, z tých hodnotiaca komisia následne vybrala 8 najlepších riešiteľov.

      Počas krajského kola prebiehali na gymnáziu workshopy pre študentov, sprevádzajúcich pedagógov a verejnosť. Na tému volebných systémov a ich dôsledkov pre voľby prednášal a diskutoval politológ z Trnavskej univerzity a Slovenskej akadémie vied Marcel Martinkovič. O význame súdnej moci v štáte prednášal študentom sudca a predseda senátu Najvyššieho správneho súdu Michal Novotný. Prednáška sudcu sa uskutočnila v rámci projektu Talking Courts, ktorého cieľom je priblížiť verejnosti účely a výzvy súčasného súdnictva na Slovensku. Súdy majú nesporne zásadný vplyv na demokratickú kultúru v krajine, hoci sú často vnímané ako izolované inštitúcie a ich rozhodnutia sú menej viditeľné než v prípade výkonnej a zákonodarnej moci. Aj na túto tému počas krátkeho pracovného stretnutia v press-centre urobili gymnazistky zo septimy so sudcom Novotným interview pre školský časopis Gymnazista. Technické zabezpečenie prednášok, ktorých záznam si môžete pozrieť vo videoarchíve, zabezpečili študenti gymnázia s podporou regionálneho periodika pnky.sk.

      Víťazom diplomy a ocenenia, ktorými súťaž podporili kancelária primátora MsÚ v Piešťanoch, oz Žiwell a piešťanské gymnázium, slávnostne odovzdali členovia hodnotiacej komisie spolu s krajským garantom a koordinátorom olympiády Petrom Rusnákom. Piešťanské gymnázium, mesto i kraj bude v celoštátnom kole reprezentovať študent maturitného ročníka bilingválnej triedy Oliver Marek, ktorý v krajskom kole obsadil 3. miesto. Na pozícii úspešnej riešiteľky školu reprezentovala aj študentka tej istej triedy Liliana Pažítková. Všetkým víťazom olympiády srdečne blahoželáme a v národnom kole želáme veľa úspechov.

      PK OBN

      Fotografie z akcie sa nachádzajú v školskej fotogalérii.

      Prednáška o volebných systémoch

      Prednáška o súdnictve a demokracii

      Projekt Talking Courts na našej škole

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
    Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
    Správca športovej haly 033/7989324
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
    Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
    Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
    Kabinet humanitných vied 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet cudzích jazykov 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 31 (0911 595 113)
    Mzdová účtovníčka –   51
    Správca IKT – 42  (0940 643 907)
    Knižnica - 46
    Školník -   20 (0911 566 411)
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9
    921 26 Piešťany
    Slovakia
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie