• Upozornenie pre študentov
     • Upozornenie pre študentov

     • Dňa 30.06.2017 bude vyučovanie prebiehať  od 08.00 hod. do 10.00 hod.

    • Upozornenie pre stravníkov
     • Upozornenie pre stravníkov

     • Upozorňujeme stravníkov, že strava je v tomto školskom roku zabezpečená iba do 29.06.2017. Dňa 30.06.2017 sa už obedy nevydávajú.

      Ďakujeme za pochopenie.

    • Výstava spojená so sériou prednášok na tému prvých 10 rokov Microsoft Windows
     • Výstava spojená so sériou prednášok na tému prvých 10 rokov Microsoft Windows

     • V dňoch 15.-16. a 19. júna sa uskutočnila na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch výstava spojená so sériou prednášok na tému Prvých 10 rokov Microsoft Windows. Prednášky viedol školský administrátor Roman Ondrejka, ktorý je zároveň aj vášnivým zberateľom historických počítačov a softvéru. Úvodom prednášky bola história vzniku grafického užívateľského prostredia, o ktoré sa zaslúžili hlavne firmy Xerox, Apple a tiež Microsoft a ktoré bolo nutné vytvoriť pre ďalší rozvoj a prínos osobných počítačov. V ďalších krokoch boli postupne predstavované verzie Windows z rokov 1985 – 1995, vrátane úplne prvej verzie 1.01. Všetky tieto systémy MS Windows boli nainštalované na príslušných počítačoch, ktoré hardvérovo zodpovedali rokom, v ktorých boli jednotlivé verzie predstavované. Záver prednášok patril ako vždy zvedavým otázkam študentov, ktoré sa administrátor gymnázia snažil pohotovo zodpovedať. Niektorí študenti si na záver vyskúšali prácu so staršími verziami Windows a ako sami uznali, dnes je práca s počítačmi oveľa jednoduchšia a intuitívnejšia ako kedysi. Fotografie z akcie sa nachádzajú vo fotogalérii.

    • Aktivuj si dopravu na tvojom Preukaze žiaka ISIC/EURO
     • Aktivuj si dopravu na tvojom Preukaze žiaka ISIC/EURO

     • Aktuálne končí platnosť v čipe preukazu pre účely dopravy 30.6.2017, to znamená, že od 1.7.2017 ti preukaz nemusí fungovať u všetkých dopravcov.
      Ak pokračuješ v štúdiu a chceš využívať svoj preukaz v doprave aj ďalší školský rok vrátane letných prázdnin, potrebuješ si ho aktivovať prostredníctvom SMS podľa nasledujúcich krokov.

    • Európsky deň D na gymnáziu
     • Európsky deň D na gymnáziu

     • Študenti gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch, aktívni účastníci projektu EPAS (Ambasádorská škola Európskeho parlamentu), pripravili na výročie vylodenia spojencov v Normandii, teda na 6. jún, gymnaziálny Európsky deň D. V prednáškovom bloku vystúpil so zaujímavou prezentáciou o význame altruizmu v podnikaní a o dobrovoľníctve výkonný riaditeľ NGO Pontis Pavel Hrica. Prednáškou pod názvom Quo vadis, EÚ? zaujal študentov 2. ročníka poslanec NR SR a šéf parlamentného výboru pre európsku integráciu doc. Martin Klus. Nemenej zaujímavou a nanajvýš aktuálnou prednáškou oslovil študentov gymnázia jeden z nich – Tomáš Blahuta, študent tretieho ročníka, ktorý sa vo svojom vystúpení venoval otázkam extrémizmu a xenofóbie na Slovensku. Prednáškový blok uzavreli riadenou diskusiou o európskych témach talentovaní študenti, dnes už maturanti (Lucia Malinová, Sandro Rybárik, Viktória Poláková), ktorí pôsobia v školskom debatnom klube pri Debatnej asociácii Slovenska. V tematickom bloku o jedinečnostiach európskych štátov si pripravili žiaci osemročného gymnázia, tried prima, sekunda, tercia a kvarta (pod vedením ich triednych profesoriek), úžasné prezentácie o kultúrach vybraných krajín. Študenti i hostia boli nadšení ich kreativitou a nádhernou štedrosťou. Európsky deň D ukázal, že na gymnáziu v Piešťanoch sa v priateľskej atmosfére dokážu študenti navzájom inšpirovať, počúvať a diskutovať o náročných témach dnešných dní. Veľká vďaka patrí študentom ambasádorom za ich precíznu prácu a vytrvalý záujem na európskom projekte. Fotografie z akcie sa nachádzajú vo fotogalérii.

      Garant EPAS projektu na škole, Peter Rusnák.

    • Pozvánka na stretnutie s rodičmi budúcich žiakov prímy
     • Pozvánka na stretnutie s rodičmi budúcich žiakov prímy

     • Dňa 7. 6. 2017 (streda) o 16.00 hod sa uskutoční stretnutie s rodičmi budúcich žiakov prímy v školskom roku 2017/2018 v miestnosti č. U 101 na prvom poschodí v hlavnej budove školy.

      Za prítomnosti zástupcov vedenia Gymnázia Pierra de Coubertina budú rodičia informovaní o fungovaní školy, o spôsobe stravovania, o výučbe cudzích jazykov,  ktoré sa budú vyučovať v triede príma, o potrebných pomôckach na výtvarnú a telesnú výchovu, o pravidelných aktivitách organizovaných školou a ďalších otázkach, ktoré budú rodičov zaujímať.

    • Stretnutie úspešných absolventov spojené s prednáškami pre študentov pod názvom Stať sa soľou Zeme
     • Stretnutie úspešných absolventov spojené s prednáškami pre študentov pod názvom Stať sa soľou Zeme

     • Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch 25. mája 2017 vo svojich priestoroch privítalo v rámci prestížneho európskeho projektu Ambasádorských škôl (EPAS) päť úspešných absolventov. Pod názvom Alumni 2017 – Stať sa soľou Zeme vstúpili hostia do cyklu prednášok rozoberajúcich otázky politickej participácie mladých občanov v spoločnosti, hodnôt slobody a demokracie v spoločnom európskom priestore, ale aj významu vzdelania a profesijnej orientácie. Organizáciu podujatia zabezpečil ambasádorský tím študentov gymnázia pod vedením učiteľa Petra Rusnáka.

      Prednáškové dopoludnie otvoril príhovor riaditeľky gymnázia Mgr. Miroslavy Hankovej. Doktorandka Masarykovej univerzity v Brne a dobrovoľníčka Táňa Sedláková vystúpila pred študentami s témou hľadania zmysluplnosti životného povolania a významu práce ako poslania. Silvia Jamrichová, študentka prírodných vied, otvorila problematiku náročných rozhodnutí v ľudskom živote. Jakub Tomiš, aktívny občan a úspešný programátor, postavil svoju prednášku na osobnom príbehu cesty z malej obce až do prezidentského paláca. Barbora Šišková, absolventka Sokratovho inštitútu, zaujala vlastnými postojmi k intelektuálnemu rozvoju osobnosti. EPAS projekt Alumni 2017 uzavrela pozvanou prednáškou psychologička Zuzana Šeligová, ktorá predstavila vlastnú cestu k pomáhajúcej psychologickej praxi. Pracovnými zásadami humánneho prístupu poukázala na dôležitosť nielen odborných vedomostí, ale aj preukazovaniu rešpektu, ľudskej dôstojnosti a kritického myslenia. Fotografie sa nachádzajú v galérii školy.

      Autorka textu: Mária Juríková, Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany, II.D

      Autor fotografií: Roman Ondrejka

    • Zápis žiakov do 1. ročníka 4 a 8-ročného štúdia
     • Zápis žiakov do 1. ročníka 4 a 8-ročného štúdia

     • Zápis žiakov do 1. ročníka 8-ročného štúdia na Gymnáziu Pierra de Coubertina v školskom roku 2017/2018 sa uskutoční dňa 17. mája 2017 (streda) od 13.30 do 14.30 hod. v miestnosti č. U 101 na prvom poschodí v starej budove školy.

      Zápis žiakov do 1. ročníka 4-ročného štúdia na Gymnáziu Pierra de Coubertina v školskom roku 2017/2018 sa uskutoční dňa 18. mája 2017 (štvrtok) od 13.00 do 15.00 hod. v miestnosti č. U 101 na prvom poschodí v starej budove školy.

      Zápis písomne potvrdí zákonný zástupca žiaka (žiačky) na zápisnom lístku, ktorý si treba vyzdvihnúť na príslušnej ZŠ, ktorú žiak (žiačka) navštevuje.

    • OZNAM o riaditeľskom voľne
     • OZNAM o riaditeľskom voľne

     • V súlade s § 150 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodla riaditeľka školy poskytnúť žiakom riaditeľské voľno z organizačných dôvodov, a to v termíne:  11. máj 2017 (štvrtok) žiakom tried:  I.A, I.B, I.C, I.D, II.A, II.B, II.C, II.D, III.A, III.B, III.C, III.D, kvinta, sexta, septima.

    • Odborná prednáška pod názvom Jozef Miloslav Hurban
     • Odborná prednáška pod názvom Jozef Miloslav Hurban

     • Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch usporiadalo 28. apríla 2017 pre študentov 2. ročníka a pre maturantov odbornú prednášku pod názvom Jozef Miloslav Hurban – bojovník za národné práva Slovákov. Na gymnázium prišla v rámci „Roka Jozefa Miloslava Hurbana“ prednášať doktorandka histórie z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity Mgr. Dominika Gábriková, ktorá študentom predstavila život a dielo superintendanta, kňaza, básnika, dramatika, literárneho kritika a historika, vydavateľa J. M. Hurbana v kontexte nielen literárneho a verejného života 19. storočia, ale aj ako vplyvného dejateľa, ktorého vplyv pôsobí v našej súčasnej kultúre a politike. Jozefa Miloslava Hurbana predstavila ako jedného z najaktívnejších členov štúrovskej generácie, ktorý stál pri počiatkoch emancipácie slovenského národa. Prednášajúca poskytla študentom plastický a živý obraz národovca. Po prednáške nasledovala diskusia na hurbanovské témy, ale aj o možnostiach ďalšieho štúdia. Odbornú prednášku zabezpečovala predmetová komisia občianskej náuky s láskavou pomocou vedenia Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, predovšetkým však prodekanky doc. Dr. Lopatkovej. Fotografie sa nachádzajú vo fotogalérii školy.

      Dr. Peter Rusnák

    • Prednáška na tému Európska únia a jednotný digitálny trh, s členom Európskej ľudovej strany, Ivanom Štefancom.
     • Prednáška na tému Európska únia a jednotný digitálny trh, s členom Európskej ľudovej strany, Ivanom Štefancom.

     • Študenti Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch privítali 21. apríla 2017 na pôde školy slovenského europoslanca a člena Európskej ľudovej strany v Európskom parlamente pána Ivana Štefanca s prednáškou pod názvom Európska únia a jednotný digitálny trh. Gymnázium, v spolupráci s Občiansko-demokratickou mládežou, ponúklo priestor európskym témam v rámci aktuálne riešeného medzinárodného projektu EPAS, na ktorom škola aktívne participuje. Členovia študentského teamu ambasádorov, ktorí organizačne pripravili toto inšpiratívne stretnutie, sa v diskusii pýtali na horúce európske témy: na cestu Británie z EÚ, na projekt európskej armády a budúcnosť európskeho spoločenstva, na možnosti federalizácie, na informačnú vojnu a dezinformačné kampane, ako aj na extrémizmus v členských krajinách. Viac informácií o ďalších aktivitách študentov gymnázia v rámci projektu EPAS môžete sledovať na webe školy a na jej facebookovom profile. Zároveň si v ďalšom čísle školského časopisu Gymnazista budete môcť prečítať interview so sympatickým a erudovaným europoslancom, ktorým Ivan Štefanec nesporne je. Fotografie sa nachádzajú vo fotogalérii školy.

      Dr. Peter Rusnák, garant projektu EPAS na škole
      @AmbasadorskeSkoly EP

    • Prednáška na tému Európska únia a jednotný digitálny trh
     • Prednáška na tému Európska únia a jednotný digitálny trh

     • Gymnázium Pierra de Coubertina v spolupráci s Občiansko-demokratickou mládežou v rámci medzinárodného projektu EPAS (Európska ambasádorská škola) 

      organizuje pre študentov tretieho ročníka (III.A / III.C) v piatok 21. apríla 2017 počas 1. a 2. vyuč. hodiny v triede III.B

      prednášku na tému Európska únia a jednotný digitálny trh.

      Prednášať bude europoslanec, člen Európskej ľudovej strany, Ivan Štefanec.

      garanti prednášky: Dr. Peter Rusnák, Mgr. Edita Kohutovičová a Filip Stančík

      viac info: http://www.consilium.europa.eu/sk/policies/digital-single-market-strategy/

    • Schôdzky Rady rodičov pri Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch
     • Schôdzky Rady rodičov pri Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch

     • Vážení rodičia,

      v pondelok 24. apríla 2017 o 17.00 sa uskutočnia v jednotlivých triedach schôdzky Rady rodičov pri Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch.

      Srdečne Vás pozývame na stretnutie s učiteľmi školy.

      Mgr. Miroslava Hanková, riaditeľka školy

    • Brigáda
     • Brigáda

     • Pekné počasie a blížiaci sa Deň Zeme vytiahol do prírody i študentov našej školy. Jarného čistenia mesta Piešťany sa v marci 2017 zúčastnili žiaci prvého ročníka a kvinty a brigády v okolí školy študenti III.A a III.D triedy. Veríme, že v najbližšej budúcnosti  ich príklad budú nasledovať i ostatné triedy. Fotografie z akcie.

    • Zápis žiakov do 1. ročníka bilingválneho štúdia
     • Zápis žiakov do 1. ročníka bilingválneho štúdia

     • Zápis žiakov do 1. ročníka bilingválneho štúdia na Gymnáziu Pierra de Coubertina v školskom roku 2017/2018 sa uskutoční dňa 7. apríla 2017 od 13.30 do 14.30 hod. v miestnosti č. U 101 na prvom poschodí v starej budove školy.

      Zápis písomne potvrdí zákonný zástupca žiaka (žiačky) na zápisnom lístku, ktorý si treba vyzdvihnúť na príslušnej ZŠ, ktorú žiak (žiačka) navštevuje.

    • Prijímacie skúšky
     • Prijímacie skúšky

     • Prijímacie skúšky do prvého ročníka 4-ročného študijného programu na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch v školskom roku 2017/2018 sa budú konať dňa 9. mája 2017 (I.termín) a 11. mája 2017 (II.termín).

      Prijímacie skúšky do prvého ročníka 8-ročného študijného programu na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch v školskom roku 2017/2018 sa uskutočnia 11. mája 2017.

      Zákonný zástupca uchádzača o štúdium na gymnáziu v 4-ročnom alebo 8-ročnom študijnom programe podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú dieťa navštevuje, do 10. apríla 2017.

      Potvrdené prihlášky riaditeľ základnej školy odošle na strednú školu do 20. apríla 2017.

    • Talentové prijímacie skúšky do prvého ročníka bilingválneho štúdia
     • Talentové prijímacie skúšky do prvého ročníka bilingválneho štúdia

     • Talentové prijímacie skúšky do prvého ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2017/2018 sa na Gymnáziu Pierra de Coubertina budú konať dňa 28. marca 2017 (utorok) o 8.00 hod v novej budove školy. Z dôvodu dodržania časového harmonogramu skúšok a ich nerušeného priebehu, prosíme uchádzačov, aby sa na skúšky dostavili minimálne 20 minút pred ich začiatkom.

  • Kontakty

   • Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
   • gypy@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • admin@gypy.sk
   • Kontakt
    Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
    Email školy: gypy@gypy.sk
    Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
    Email na webmastera: admin@gypy.sk
    Telefón:
    Spojovateľka 033/ 79 893 11 
    Riaditeľka školy 033/79 893 33 
    Sekretariát 033/79893 12 
    Správca športovej haly 033/79893 24 
    spravca.hala@gypy.sk
    Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

    Pedagogický úsek 

    Riaditeľka školy 33 
    Štatutárna zástupkyňa školy 25 
    Zástupkyňa školy 30
    Zborovňa 35
    Kabinet biológie a chémie 44 
    Laboratórium biológie 41 
    Kabinet fyziky a dejepisu 45 
    Kabinet matematiky 36
    Kabinet spoločensko-vedný 43
    Kabinet slovenského jazyka 26 
    Kabinet nemeckého jazyka 22 
    Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 27 
    Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
    Kabinet telesnej výchovy 38 
    Kabinet informatiky 23 
    Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

    Nepedagogický úsek 

    Ekonómka – 30
    Vedúca sekretariátu – 31
    Tajomníčka – 12 
    Mzdová účtovníčka –   51
    Knižnica a správca IKT – 46 
    Školská jedáleň –   28
    Školník -   20
    Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
    IČO: 160318
    DIČ: 2020530688
   • Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
   • 00160318
   • 2020530688
  • Prihlásenie