• Oznam k prijímacím skúškam
     • Oznam k prijímacím skúškam

     • Vážení rodičia uchádzačov o štúdium na našej škole, 

      na základe najnovšieho usmernenia MŠVaV SR sa uchádzač pri vstupe do školy nepreukazuje testom.

      Odovzdá len čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

    • Informácie k nástupu žiakov na prezenčnú formu vyučovania.
     • Informácie k nástupu žiakov na prezenčnú formu vyučovania.

     • Vážení rodičia, milí žiaci,


      od pondelka 26.04.2021 sa celé školstvo bude riadiť „regionálnym COVID automatom“ na základe rozhodnutia MŠVVaŠ zo dňa 12. apríla 2021 Číslo: 2021/12811:1-A1810.

      Okres Piešťany je „červený okres“ (2. stupeň varovania), preto od pondelka 26.04.2021 pôjdu do školy okrem žiakov končiacich ročníkov aj žiaci tried:

      príma, sekunda, tercia a kvarta.

      Podmienky nástupu žiakov na prezenčnú formu vzdelávania pre hore uvedené triedy sú nasledovné:

      • negatívny výsledok testu žiaka a jedného zákonného zástupcu absolvovaného individuálne vo fungujúcich MOM nie starší ako 7 dní, alebo potvrdenie o výnimke v zmysle vyhlášky RÚVZ – kópia k nahliadnutiu
      • čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti – odovzdá pri vstupe do budovy na vrátnici
      • nosenie rúška v budove školy

      Žiaci, ktorí nastúpia od pondelka na prezenčnú formu vzdelávania, budú automaticky prihlásení na obedy (ak majú na stravovacom účte dostatok finančných prostriedkov). V prípade, že žiak nechce odoberať obedy musí sa individuálne odhlásiť.

      Prílohy:

      Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

      Informácie pre dotknuté osoby

      Rozhodnutie MŠVVaŠ

      COVID automat

    • Oznam pre uchádzačov o štúdium na našej škole
     • Oznam pre uchádzačov o štúdium na našej škole

     • Vážení rodičia,

      prijímacie skúšky sa budú konať od 03.mája 2021 do 12. mája 2021 nasledovne:

       

      1.termín:

      03. mája 2021 – 4-ročné a 8-ročné  štúdium

      05. mája 2021 – 5-ročné štúdium

       

      2. termín:

      10. mája 2021 – 4-ročné a 8-ročné  štúdium

      12. mája 2021 – 5-ročné štúdium

       

      Dnes 20. apríla 2021 sme Vám odoslali na email potvrdenie o prijatí a registrácii prihlášok Vašich detí na našu školu. Prosíme o potvrdenie prijatia mailovej správy, ktorá vám bola doručená. V prípade, že ste správu nedostali,  kontaktujte nás na adrese prijimacky20_21@gypy.sk, alebo v pracovnom čase na tel. čísle 0940 643 907

      Ďakujeme.

      Vedenie školy

    • Úspechy piešťanských gymnazistov
     • Úspechy piešťanských gymnazistov

     • V týchto dňoch študenti Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch zberali plody svojej usilovnej práce. Nádejný ekonóm Matúš Mjartan (2.C) zvíťazil v školskej súťaži Mladý marketér s témou projektu Marketingová komunikácia Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch a postúpil do celoslovenského kola súťaže, ktorú vypísala FMK UCM v Trnave. Na dôkladnej príprave SWOT analýzy projektu sa podieľali aj vybraní študenti gymnázia v úlohe respondentov a študentky 1.D v súťaži o najlepší návrh loga školy (zvíťazil grafický návrh Sofie Seitlerovej), čím výrazne pomohli ku kvalite marketérskeho projektu svojho spolužiaka. Matúšovi Mjartanovi zároveň želáme úspechy v celoslovenskom kole.

      V krajskom kole vedomostnej súťaže Mladý Európan 2021, ktoré už tradične zabezpečuje regionálne centrum Europe Direct v Senici, reprezentovali školu v súťažnom tíme študentky gymnázia Terézia Danková, Laura Petričević (septima) a Sabina Zureková (3.A). Tradíciu proeurópskych aktivít a úspešného súťaženia vo vedomostiach o európskej ekonomike, geografii, architektúre, politike, kultúre a histórii štátov Európskej únie aj tento rok potvrdil tím piešťanských gymnazistiek plným počtom bodov za výborne spracovanú literárnu prezentáciu Portugalska s výsledným obsadením 4. miesta v súťaži.

      V celoštátnom kole súťaže projektov stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ 2021) reprezentovala piešťanské gymnázium maturantka Simona Kadlecová (oktáva) s prezentáciou a obhajobou vedeckého projektu na tému Vplyv digitálnych médií na psychický a osobnostný rozvoj mladého človeka. V silnej konkurencii súťažiacich, ktorí reprezentovali to najlepšie z odborného záujmu krajských víťazov, obsadila konečné 4. miesto. Kvalitná odborná práca, viacročný bádateľský záujem, rozsiahly empirický výskum, úzka spolupráca s akademickým a klinickým prostredím, ako aj závery využiteľné v praxi, nájdu svoj praktický rozmer v intervenčnom programe, ktorý maturantka predstaví svojim spolužiakom v závere školského roka. Študenti pracovali pod odborným vedením učiteľa Petra Rusnáka. Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

       

      PK OBN

    • PYTAGORIÁDA – okresné kolo 42. ročníka matematickej súťaže
     • PYTAGORIÁDA – okresné kolo 42. ročníka matematickej súťaže

     • V apríli sa online formou uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády, v ktorom nás reprezentovalo 38 žiakov – 18 z prímy, 10 zo sekundy a 10 z tercie. V okresnom kole sa nestratili a veľmi pekne nás reprezentovali, ako môžete vidieť nižšie. 

       Kat. P6  žiaci 6. roč. ZŠ a prímy OG  celkovo súťažilo 56 žiakov v okrese 

      • Leonard Gallo  1. miesto 

      • Filip Orlovský   3. miesto 

      Okrem nich boli úspešnými riešiteľmi i títo žiaci: 

      Dorotea Pajtová, Šimon Kovár, Adam Ferech, Lenka Augustínová, Chiara Biscontini, Tereza Helczová a Maxim Procházka 

       Kat. P7  žiaci 7. roč. ZŠ a sekundy OG  celkovo súťažilo 27 žiakov v okrese 

      • Adrian Šebo – 2. miesto 

      Okrem neho boli úspešnými riešiteľkami i Diana Mitošinková a Terézia Gáliková. 

       Kat. P8  žiaci 8. roč. ZŠ a tercie OG  celkovo súťažilo 29 žiakov v okrese 

      • Diana Rustemova  1. miesto 

      Okrem nej sa úspešnými riešiteľmi stali i títo naši žiaci: 

      Alžbeta Kublová, Katarína Potúčková, Hana Zigová, Lucia Čuboňová a Ivan Bielesch. 

      Žiakom k dosiahnutým výsledkom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. 

      Marta Löfflerová 

    • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
     • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

     • Do biologickej olympiády kat. D sa zapojil aj jeden z našich mladších žiakov Mário Stanček zo sekundy, ktorý v okresnom kole získal pekné 2.miesto.

      K dosiahnutému úspechu blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      PK biológie - chémie

    • Lucia Orlovská ocenená v súťaži Esej Jána Johanidesa
     • Lucia Orlovská ocenená v súťaži Esej Jána Johanidesa

     • Lucia Orlovská z oktávy získala ocenenie v celoslovenskej súťaži Esej Jána Johanidesa (je to najnáročnejšia súťaž v literárnej tvorbe z hľadiska témy a žánru). Esej písala na tému:

       ...si tým človekom, ktorý vie vidieť strom aj na tom najmenšom liste, ktorý z neho spadol.

      Nádejnej autorke ďakujeme za reprezentáciu nášho gymnázia a prajeme veľa úspechov v ďalšej tvorbe!

      PK SJL

    • Medzinárodný deň žien a dievčat v IT
     • Medzinárodný deň žien a dievčat v IT

     • Už po ôsmy raz sa uskutočnilo celoslovenské podujatie GIRL´S DAY, ktoré prepája IT firmy a organizácie so stredoškoláčkami po celom Slovensku, aby ich motivovalo k štúdiu informatiky a kariére i podnikaniu v tomto sektore. Organizuje ho Občianske združenie Aj Ty v IT.

      Podujatie je súčasťou osláv Medzinárodného dňa žien a dievčat v IT, ktorý sa oslavuje na celom svete vždy v štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci a tento rok pripadlo na 22. apríla.

      Formou digitálnej exkurzie sa ho zúčastnili aj naše študentky tretieho ročníka. Z ich dojmov uvádzame: „Mali sme možnosť nahliadnuť do dynamicky sa rozvíjajúceho IT sveta. Priblížili nám, aké možnosti štúdia a práce nám tento sektor ponúka. Prednášky nás veľmi zaujali a motivovali. Tešíme sa, že sme sa mohli zúčastniť.“

      PK INF

    • CELOŠTÁTNE KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY
     • CELOŠTÁTNE KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

     • V dňoch 13. a 15.04. 2021 sa konalo celoštátne kolo biologickej olympiády, ktorého sa zúčastnili traja naši študenti.

      V teoreticko-praktickej časti kat. A si svoje vedomosti preveril Adam Aponyi (4.C), ktorý skončil na 18.mieste ako úspešný riešiteľ.

      V projektovej časti kat. A diskutoval a obhajoval svoju prácu o alkaptonúrii Tomáš Sokolovský (3.C), ktorý sa umiestnil na 9.miesto ako úspešný riešiteľ.

      V projektovej časti kat. B  Katarína Špániková (sexta) so svojou zaujímavou prácou s názvom: „Avifauna chráneného vtáčieho územia Sĺňava so zameraním na čajkovité druhy vtákov“ sa umiestnila na peknom 3.mieste a zároveň získala i cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

      K dosiahnutým úspechom všetkým študentom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

                                                                                        

      PK BIO-CHE

    • Natália Banasová úspešná v KK MO
     • Natália Banasová úspešná v KK MO

     • Dňa 30. 3. 2021 sa konalo krajské kolo matematickej olympiády kategórie C, v ktorom naša študentka Natália Banasová z kvinty obsadila suverénne s najvyšším počtom bodov 1. miesto.

      Natálii srdečne gratulujeme k dosiahnutému úspechu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

      PK MAT

    • Študenti maturitného ročníka úspešní v písomnej časti národného kola olympiády
     • Študenti maturitného ročníka úspešní v písomnej časti národného kola olympiády

     • V časti súťaže venovanej kvalite vypracovaného odborného textu celoštátneho kola Olympiády ľudských práv 2021 sa naši študenti umiestnili na popredných miestach. Maturant Daniel Pavelka z bilingválnej maturitnej triedy sa odborným článkom na tému As the world attempts to respond to COVID-19 and recover better, what can young people do to help build a world where everyone thrives in peace, dignity and equality on a healthy planet? How can youth contribute to tackle misinformation, mobilize for the planet, fight inequality, stand for inclusion and realize gender equality?, ktorú vypísala UNIS Vienna, umiestnil medzi piatimi najlepšími autormi. Aj preto ho čaká krátka intenzívna stáž v zastupiteľstve sídla OSN vo Viedni. Druhý kandidát súťaže, Daniel Valko zo 4.A, obsadil medzi víťazmi tretie miesto s témou Policy and Law in Pandemic Epoch, ktorú vypísala organizácia UNESCO – Chair for Human Rights Education. Študentov v olympiáde pripravuje a vedie učiteľ gymnázia Peter Rusnák. Obaja úspešní maturanti budú reprezentovať školu na jesennej stáži v Európskom parlamente v Štrasburgu. Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu a želáme veľa úspechov v ústnej časti obhajob národného kola olympiády v Trenčianskych Tepliciach.

       

      PK OBN

    • Matboj MatX
     • Matboj MatX

     • Vo štvrtok po Veľkej noci (8. apríla) sa naši študenti zapojili do online súťaže: Matboj MatX, ktorú organizuje P-MAT, n.o..  Ide o súťaž štvorčlenných tímov, pasujúcich sa riešením netradičných matematických úloh (pozrieť si ich môžete tu). Súťaž je určená pre žiakov sekundy  kvarty osemročných gymnázií a tomu zodpovedajúcich ročníkov základnej školy. Všetky tímy síce riešia rovnaké úlohy , ale pri stanovovaní poradia sú rozdelení do kategórií: 

      7. ročník, 8. ročník, 9. ročník, Sekunda, Tercia, Kvarta 

      Súťaž má svoje čaro nielen pre budovanie tímového ducha, ale súťažiaci si musia zvoliť i správnu stratégiu. Prečo? 

      Každú úlohu vidí tím iba 1-krát, t. j. nemôže sa k nej vrátiť. Ak úlohu vyriešia správne, získavajú za riešenie 3 body + bonusové body podľa počtu správne vyriešených predchádzajúcich úloh.Ak úlohu vyriešia nesprávne, tak nielenže nezískajú 3 body, ale zmažú sa im i nadobudnuté bonusové body. Z 35 úloh, ktoré sú postupne ťažšie a ťažšie, môže tím preskočiť maximálne 5 úloh. Ak sa úlohu súťažiaci rozhodnú preskočiť (napr. preto, že nie sú si istí výsledkom), nezískajú 3 body, ale nestratia bonusové. 

      Podrobnejšie sa o systéme bodovania dozviete tu, v časti: Bodovanie. 

      Informácií o súťaži  bolo dosť, tak sa poďme pozrieť na výsledky našich “pionierov”: 

      Kategória: SEKUNDA 

      V tejto kategórii súťažilo zo Slovenska 15 tímov. Nás reprezentovalo nielen družstvo zo sekundy, v zložení  Adrián Kamenický, Christopher Viliam Nagy, Mário Stanček a Adrian Šebo, ktoré obsadilo 10. miesto, ale i družstvo z prímy, v zložení Chiara Biscontini, Maxim Procházka, Tibor Varinský, Eliška Vytisková, ktoré medzi staršími obsadilo posledné miesto. 

      Kategória: TERCIA 

      Družstvo z tercie v zložení Jozef Janičina, Patrícia Petrovičová, Diana Rustemova, Zoja Trojanová súperilo s 24 slovenskými tímami a obsadilo 17. miesto. 

      Kategória: KVARTA 

      Najlepšie si z našich počínalo družstvo z kvarty v zložení Matej Kubrans, Samuel Rybanský, Filip Sova a Peter Matúš Štubňa, ktoré obsadilo krásne 5. miesto medzi 20 tímami zo Slovenska. 

      Všetkým odvážlivcom ďakujeme a gratulujeme k peknému výsledku (podrobné výsledky nájdete tu). 

      Dúfame, že v budúcnosti sa k nim pridajú  i ďalší záujemcovia. Ak vás súťaž oslovila, organizátori ponúkajú jedinečnú možnosť vyskúšať si ju na nečisto po zaregistrovaní tímu vyučujúcim tu. 

      Marta Löfflerová 

    • Zbierka Malý nákup, veľká pomoc pokračuje
     • Zbierka Malý nákup, veľká pomoc pokračuje

     • Pred tromi týždňami sme začali organizovať verejnú zbierku Malý nákup, veľká pomoc. Organizáciu zbierky prebrali naši dobrovoľníci, pre ktorých sa v týchto neľahkých časoch stala príležitosťou nezištne pomáhať.

      Vďaka našim študentom, učiteľom a obyvateľom mesta sme mohli dosiaľ odovzdať piešťanskému Centru pomoci človeku niekoľko obrovských nákupov, ktoré ďalej putovali rodinám a ľuďom v núdzi. Centrum pomoci človeku stále eviduje viac než 300 rodín, slobodných mamičiek a jednotlivcov v Piešťanoch odkázaných na pomoc druhých. Úspech podobných aktivít stojí na  ľuďoch, ktorí sú ochotní urobiť čosi pre druhého nezištne, z vlastnej vôle a vo svojom voľnom čase. Ďakujem všetkým učiteľom nášho gymnázia, ktorí sa zbierky zúčastnili (niektorí aj opakovane), a tiež dobrovoľníkom Magdaléne OndrejkovejJakubovi Petrášovi zo sexty, Nine Šandrikovej, Adriáne NovotnejVeronike Vavrincovej z II.B, Arturovi HaloviAlžbete Hlatkej z I.B. Naša verejná zbierka zaujala aj zamestnancov TTSK. Okrem vyslovenej podpory v dobrovoľníckej aktivite sa rozhodli prispieť aj potravinovými balíčkami. Odbor školstva TTSK sprostredkoval našu aktivitu školám v zriaďovateľskej pôsobnosti, a tak vznikla spolupráca s Gymnáziom M. R. Štefánika v Šamoríne. Poďakovanie patrí pani riaditeľke PaedDr. Edite Lysinovej, ktorá darovala trvanlivé potraviny pôvodne zakúpené pre potreby školskej jedálne.

      V zbierke pokračujeme aj ďalší týždeň. Vaše nákupy môžete nosiť každý utorok a štvrtok od 16.00 do 18.00 hod. bočným vchod do gymnázia od mestského úradu.

      Mgr. Stanislava Šimová, koordinátorka dobrovoľníkov

       

      Zoznam základných potravín a drogérie, nákupom ktorých môžete pomôcť aj vy:

      Potraviny: trvanlivé mlieko, detská krupica, cereálie, vločky, müsli, cukor, cestoviny, slíže, múka, ryža, čaj, strukoviny (šošovica, fazuľa, hrach), konzervy (paštéty, rybičky), zemiaky, jablká, kečup, horčica, kakao, korenie, rasca, majorán, piškóty, keksíky, sladkosti, atď. 

      Drogéria: sprchový šampón, mydlo, pasta, kefky (aj detské), detské plienky (veľkosť 1-4), papierové vreckovky, toaletný papier, jar, prach na pranie, čistič na podlahy, WC čistič, atď. 

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Naši najmladší študenti, t. j. žiaci prímy až kvarty, majú za sebou matematickú olympiádu. 

      V okresných kolách jednotlivých kategórií nás reprezentovalo spolu 11 žiakov, z ktorých sa piati stali úspešnými riešiteľmi. Pre žiakov prímy až tercie v tomto kole súťaž končí, krajské kolo sa koná iba pre žiakov kvarty. 

       

      Okresné kolo – umiestnenie najlepších 

      Kategória Z6 (žiaci 6. ročníka ZŠ a prímy) 

      Lenka Augustínová  1. až 3. miesto (rovnaký počet bodov získali až 3 súťažiaci) 

      Filip Orlovský - 4. až 5. miesto 

      Kategória Z9 (žiaci 9. ročníka ZŠ a kvarty) 

      Zoja Mlynáriková  1. miesto 

      Peter Matúš Štubňa  4. až 5. miesto 

      Matej Kubranský  8. až 9. miesto 

      V kategórii Z9 sa konalo už i krajské kolo, ktoré podľa (vzhľadom na výsledky) výsledkov bolo veľmi náročné, keďže nemalo v našom kraji úspešného riešiteľa. 

      Všetkým odvážlivcom, ktorí sa zapojili do súťaže, ďakujeme. 

      Marta Löfflerová 

    • Dramatizácia - Lukáš Tandara
     • Dramatizácia - Lukáš Tandara

     • Posledný marcový deň bola hodina slovenčiny v príme a v sekunde zážitková! Lukáš Tandara, herec Bratislavského bábkového divadla, žiakom v online priestore predstavil autora Mareka Vadasa aj talentovanú ilustrátorku Danielu Olejníkovú. Následne zahral krátku ukážku dramatizácie príbehu Útek o chlapcovi, ktorý bol nútený opustiť svoj domov, lebo krajina prestala byť bezpečná (vypukla v nej choroba pažravosti). Pri úteku prechádzal mnohými územiami, ostal sám iba so svojím psom. Ocitol sa napr. v Kráľovstve veľkej pečiatky. Jeho obyvatelia majú namiesto hláv pečiatky a riadia sa len správne vyplnenými potvrdeniami či inými byrokratickosťami. Majú moc chlapcovi pomôcť, no neurobia to. Nemá vyplnenú žiadosť a chýba mu aj oficiálny doklad, že stratil otca. Alegoricky napísaný príbeh zachytáva mnoho naliehavých problémov utečencov, detí bez domova.

      Po ukážke nasledovala diskusia, počas ktorej sa Lukáš Tandara spolu so žiakmi pokúsili odhaliť mnohé metaforické obrazy. Spolu hľadali odpovede na otázky, čo sa stane, keď medzi ľuďmi prerastie nenásytnosť, a čo pre nich znamená domov.

      Spätná väzba žiakov je veľmi pozitívna. Oceňujú spestrenie hodiny literatúry, výber knihy, no najmä samotnú pointu, spôsob dramatizácie, priestor na diskusiu aj výbornú atmosféru.

      Za spoluprácu ďakujeme Mestskej knižnici mesta Piešťany, najmä doc. Mgr. art. Barbore Krajč Zamiškovej, ArtD.

      Už teraz sa tešíme na nové predstavenia!

      PK SJL

    • Zbierka príbehov žiakov I.B
     • Zbierka príbehov žiakov I.B

     • Spríjemnite si veľkonočné sviatky dobrou knihou a to nie hocijakou, ale čerstvo vydanou zbierkou poviedok žiakov 1.B. Ako vo svojej recenzii napísala jedna zo žiačok 1.B, Miriama Nemcová – nie je to zbierka príbehov písaných profesionálnymi spisovateľmi, ale je z nej cítiť, koľko tvrdej práce, umu a emócií žiaci do svojich príbehov vložili. Nechajte sa preto uniesť do sveta veselých zážitkov a pútavých príbehov, rozhodne nebudete ľutovať.

      Prajem príjemné čítanie, Eva Corticelli.

   • Kontakty

    • Gymnázium Pierra de Coubertina
    • gypy@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • admin@gypy.sk
    • Kontakt
     Meno školy: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
     Email školy: gypy@gypy.sk
     Email na správcu obsahu: admin@gypy.sk
     Email na webmastera: admin@gypy.sk
     Telefón:
     Spojovateľka 033/ 79 893 11 
     Riaditeľ školy 033/79 893 33  (0911 718 667)
     Sekretariát 033/79893 12  (0903 902 911)
     Správca športovej haly 033/7989324
     spravca.hala@gypy.sk
     Klapky (033/79893 + konkrétna klapka) 

     Pedagogický úsek 

     Riaditeľ školy 33  (0911 718 667)
     Štatutárna zástupkyňa školy 30  (0911 718 755)
     Zástupkyňa školy 30 (0911 083 975)
     Kabinet humanitných vied 35
     Kabinet biológie a chémie 44 
     Laboratórium biológie 41 
     Kabinet fyziky 45 
     Kabinet matematiky 36
     Kabinet spoločensko-vedný 43
     Kabinet slovenského jazyka 26 
     Kabinet cudzích jazykov 22 
     Kabinet anglického jazyka v hlavnej budove 25 
     Kabinet anglického jazyka v prístavbe 29 
     Kabinet telesnej výchovy 38 
     Kabinet informatiky 23 
     Výchovná a kariérová poradkyňa 32 

     Nepedagogický úsek 

     Ekonómka – 31 (0911 595 113)
     Mzdová účtovníčka –   51
     Správca IKT – 42  (0940 643 907)
     Knižnica - 46
     Školník -   20 (0911 566 411)
     Adresa školy: Námestie SNP 9, Piešťany, 92126
     IČO: 160318
     DIČ: 2020530688
    • Námestie SNP 9
     921 26 Piešťany
     Slovakia
    • 00160318
    • 2020530688
   • Prihlásenie